Ktl-icon-tai-lieu

MatLab

Được đăng lên bởi thuanlamquoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Giới thiệu Matlab
¾ Mục đích: Giúp sinh viên làm quen với Matlab
¾ Nội dung:
™
Giới thiệu tổng quan về Matlab
™
Giới thiệu một vài lệnh
™
Thao tác căn bản trong Matlab
™
Thực hiện một vài ví dụ làm quen trên Matlab

1. Tổng quan
a. Giới thiệu
Matlab là từ viết tắt của Matrix Laboratory
Matlab là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng thông dịch, nó là môi trường tính
toán số được thiết kế bởi công ty MathWorks. Matlab cho phép thực hiện các phép
tính toán số, ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu diễn thông tin (dưới dạng 2D hay
3D), thực hiện các thuật toán và giao tiếp với các chương trình của các ngôn ngữ khác
một cách dễ dàng.
Phiên bản Matlab được sử dụng mô phỏng trong tài liệu này là Matlab 7.0.4
b. Khởi động và chuẩn bị thư mục làm việc trong Matlab
Trước khi khởi động Matlab, thì người dùng phải tạo một thư mục làm việc để
chứa các file chương trình của mình (ví dụ: D:\ThucHanh_DSP).
Matlab sẽ thông dịch các lệnh được lưu trong file có dạng *.m
Sau khi đã cài đặt Matlab thì việc khởi chạy chương trình này chỉ đơn giản là
nhấp vào biểu tượng của nó trên desktop
Programs\Matlab 7.0.4\ Matlab 7.0.4

, hoặc vào Start\All

Sau khi đã khởi động xong Matlab, thì bước kế tiếp là chỉ thư mục làm việc của
trên thanh công cụ và chọn thư mục làm
mình cho Matlab. Nhấp vào biểu tượng
việc của mình (ví dụ: D:\ThucHanh_DSP).
Cửa sổ làm việc của Matlab sẽ như hình vẽ bên dưới. Nó bao gồm 3 cửa sổ làm
việc chính: Cửa sổ lệnh (Command Window), cửa sổ thư mục hiện tại (Current
Directory ) và cửa sổ chứa tập các lệnh đã được sử dụng (Command History)

Để tạo một file.m trong thư mục làm việc bạn đọc có thể thực hiện:
ƒ Nhấp vào biểu tượng
hoặc vào File\New\M-File
ƒ Cửa sổ soạn thảo xuất hiện, gõ chương trình cần thiết vào file. Sau khi đã
hoàn tất nhấn vào biểu tượng
(D:\ThucHanh_DSP)

để lưu vào thư mục hiện tại

Để thực thi tập lệnh có trong file.m trong thư mục làm việc thì người dùng chỉ cần
gõ tên file đó và Matlab sẽ tự động thực thi các dòng lệnh có trong file.m này (ví dụ
để thực thi các lệnh có trong file test.m, chỉ cần gõ lệnh test).

2. Các lệnh thông dụng trong Matlab
a. Một vài kiểu dữ liệu
Matlab có đầy đủ các kiểu dữ liệu cơ bản: số nguyên, số thực, ký tự, Boolean
Chuổi ký tự được đặt trong nháy kép (“”) ví dụ “thuc hanh”.
Kiểu dãy có thể được khai báo theo cú pháp “số đầu: bước: số cuối”. Ví dụ 0: 0.2:
0.5 (kết quả sẽ thu được một chuổi [0 0.2 0.4]
Kiểu ma trận có thể được khai báo như ví dụ sau:
M = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]
Ma trận M thu đượ...
Chương 1: Gii thiu Matlab
Mc đích: Giúp sinh viên làm quen vi Matlab ¾
¾ Ni dung:
Gii thiu tng quan v Matlab
Gii thiu mt vài lnh
Thao tác căn bn trong Matlab
Thc hin mt vài ví d làm quen trên Matlab
1. Tng quan
a. Gii thiu
Matlab là t viết tt ca Matrix Laboratory
Matlab là mt ngôn ng lp trình cp cao dng thông dch, nó là môi trường tính
toán s được thiết kế bi công ty MathWorks. Matlab cho phép thc hin các phép
tính toán s, ma trn, v đồ th hàm s hay biu din thông tin (dưới dng 2D hay
3D), thc hin các thut toán và giao tiếp vi các chương trình ca các ngôn ng khác
mt cách d dàng.
Phiên bn Matlab được s dng mô phng trong tài liu này là Matlab 7.0.4
b. Khi động và chun b thư mc làm vic trong Matlab
Trước khi khi động Matlab, thì người dùng phi to mt thư mc làm vic để
cha các file chương trình ca mình (ví d: D:\ThucHanh_DSP).
Matlab s thông dch các lnh được lưu trong file có dng *.m
Sau khi đã cài đặt Matlab thì vic khi chy chương trình này ch đơn gin là
nhp vào biu tượng ca nó trên desktop , hoc vào Start\All
Programs\Matlab 7.0.4\ Matlab 7.0.4
Sau khi đã khi động xong Matlab, thì bước kế tiếp là ch thư mc làm vic ca
mình cho Matlab. Nhp vào biu tượng
trên thanh công c và chn thư mc làm
vic ca mình (ví d: D:\ThucHanh_DSP).
Ca s làm vic ca Matlab s như hình v bên dưới. Nó bao gm 3 ca s làm
vic chính: Ca s lnh (Command Window), ca s thư mc hin ti (Current
Directory ) và ca s cha tp các lnh đã được s dng (Command History)
MatLab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MatLab - Người đăng: thuanlamquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MatLab 9 10 169