Ktl-icon-tai-lieu

Matlab và ứng dụng trong viễn thông

Được đăng lên bởi duongnuong93
Số trang: 355 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TS. PHẠM HỒNG LIÊN
ĐẶNG NGỌC KHOA - TRẦN THANH PHƯƠNG

MATLAB VÀ
ỨNG DỤNG TRONG
VIỄN THÔNG

Tháng 11/2005

LÔØI NOÙI ÑAÀU

ii

MỤC LỤC
LÔØI NOÙI ÑAÀU .......................................................................................................... i
MỤC LỤC ..............................................................................................................iii
1. MÔÛ ÑAÀU ........................................................................................................... 3
1.1.

NHAÄP MOÄT DOØNG LEÄNH........................................................................................ 3

1.2.

COÂNG CUÏ GIUÙP ÑÔÕ.................................................................................................. 5

1.3.

DÖØNG MOÄT LEÄNH HAY CHÖÔNG TRÌNH.......................................................... 6

1.4.

ÑÖÔØNG DAÃN ............................................................................................................... 6

1.5.

KHOÂNG GIAN LAØM VIEÄC (WORKSPACE) ......................................................... 6

1.6.

SAVE VAØ LOAD DÖÕ LIEÄU........................................................................................ 7

2. CÔ BAÛN VEÀ CUÙ PHAÙP VAØ BIEÁN ..................................................................... 9
2.1.

MATLAB NHÖ LAØ MOÄT COÂNG CUÏ TÍNH TOAÙN ............................................... 9

2.2.

PHEÙP GAÙN VAØ BIEÁN .............................................................................................. 10

3. PHEÙP TOAÙN VÔÙI VECTOR VAØ MA TRAÄN .................................................... 14
3.1.

VECTOR ..................................................................................................................... 14

3.1.1. DAÁU ‘:’ VAØ PHAÀN TRÍCH RA TÖØ VECTOR ............................................... 15
3.1.2. VECTOR COÄT VAØ PHEÙP CHUYEÅN VÒ........................................................ 16
3.1.3. NHAÂN, CHIA VAØ SOÁ MUÕ CUÛA VECTÔ....................................................... 17
3.2.

MA TRAÄN ................................................................................................................... 19

3.2.1. NHÖÕNG MA TRAÄN ÑAËC BIEÄT ...................................................................... 21
3.2.2. XAÂY DÖÏNG MA TRAÄN VAØ TRÍCH RA MOÄT MA TRAÄN CON TÖØ MOÄT
MA TRAÄN LÔÙN HÔN .......................................................................................................
TS. PHM HNG LIÊN
ĐẶNG NGC KHOA - TRN THANH PHƯƠNG
MATLAB VÀ
NG DNG TRONG
VIN THÔNG
Tháng 11/2005
Matlab và ứng dụng trong viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab và ứng dụng trong viễn thông - Người đăng: duongnuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
355 Vietnamese
Matlab và ứng dụng trong viễn thông 9 10 543