Ktl-icon-tai-lieu

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Tuyen Van Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Mở TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
------------------

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mỗi sinh viên (nhóm sinh viên) phải thực hiện một quyển báo cáo thực
tập bao gồm các phần sau đây:
1. Trang bìa
2. Trang lời cám ơn
3. Trang đánh giá kết quả thực tập của Khoa
4. Trang mục lục
5. Nội dung báo cáo gồm các phần sau đây:
a. Lịch làm việc tại nơi thực tập
b. Giới thiệu về tổ chức của nơi thực tập
c. Nội dung nhiệm vụ chính được giao
d. Nội dung các công việc và kết quả đạt được
e. Kết quả đạt được qua đợt thực tập
 Những kiến thức lý thuyết đã được củng cố
 Những kỹ năng thực hành đã được học thêm
 Những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được
6. Phần phụ lục (nếu có)
7. Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong. Khi nộp báo cáo
phải đính kèm phong bì đựng nhận xét này.
Các yêu cầu về hình thức trình bày:
1. Sử dụng bảng mã tiếng Việt Unicode, font chữ Times New Roman, size 13.
2. Số trang không quá 20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------------------------

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Hướng chuyên ngành:
Lớp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
……………………………………….

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010
(mẫu trang bìa)

...
Trường Đại Học Mở TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
------------------
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mỗi sinh viên (nhóm sinh viên) phải thực hiện một quyển báo cáo thực
tập bao gồm các phần sau đây:
1. Trang bìa
2. Trang lời cám ơn
3. Trang đánh giá kết quả thực tập của Khoa
4. Trang mục lục
5. Nội dung báo cáo gồm các phần sau đây:
a. Lịch làm việc tại nơi thực tập
b. Giới thiệu về tổ chức của nơi thực tập
c. Nội dung nhiệm vụ chính được giao
d. Nội dung các công việc và kết quả đạt được
e. Kết quả đạt được qua đợt thực tập
Những kiến thức lý thuyết đã được củng cố
Những k năng thực hành đã được học thêm
Những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được
6. Phần phụ lục (nếu có)
7. Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong. Khi nộp báo cáo
phải đính kèm phong bì đựng nhận xét này.
Các yêu cầu về hình thức trình bày:
1. Sử dụng bảng mã tiếng Việt Unicode, font chữ Times New Roman, size 13.
2. Số trang không quá 20
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: Tuyen Van Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 619