Ktl-icon-tai-lieu

Máy chủ file

Được đăng lên bởi ng-hoaian19
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PROJECT 2 – SOCKET PROGRAMING

Báo cáo đồ án 2

Lập trình ứng dụng mạng bằng socket
Đề I – File server
Sinh viên thực hiện:
1312022 – Nguyễn Hoài Ân
1312436 – Trần Thanh Phong

I.

Môi trường lập trình và các framework hỗ trợ:

-

Hệ điều hành Windows
Visual Studio 2013
Ngôn ngữ C/C++ với MFC
.Net framework 4.5

II.

Giao thức truyền tin:

Cả server và client đều sử dùng cơ chế lập trình non-blocking WSAAsyncSelect để nhận gói dữ
liệu.
Gói tin gửi bao gồm các thông tin:
Type: phân loại gói tin (Login Request, File Request, Chat, File Packet Request, File
Packet, Login Success, Login Fail,… )
numFile: số lượng file (dùng cho gói tin danh sách file)
length: chiều dài buffer (dùng cho truyền file packet)
stt: số thứ tự file packet (dùng cho truyền file packet)
buffer: vùng nhớ đa năng (dùng truyền data file packet, username, danh sách file, chat
string,… tùy loại Type)

III.

Mô tả cách thức truyền file:

-

Client gửi gói tin yêu cầu download file
Server kiểm tra và trả lời lại cho client
Nếu được download client sẽ gọi từng file packet theo số thứ tự
Server nhận được số thứ tự file packet sẽ gửi file packet cho client
Client nhận được file packet sẽ gửi yêu cầu để nhận file packet tiếp theo
Quá trình yêu cầu – phản hồi được diễn ra như vậy cho đến khi hết file

PROJECT 2 – SOCKET PROGRAMING

1312022 - 1312436

PROJECT 2 – SOCKET PROGRAMING

File packet request
Client

Server
File packet

IV.

Xử lý lỗi mất gói tin bằng tác vụ song song:

Cách thức truyền file được mô tả như ở phần III. Nếu như không có điều gì trục trặc thì
client sẽ download được file. Tuy nhiên trong quá trình yêu cầu – phản hồi nếu có một gói tin bị
mất như vậy quá trình này sẽ bị ngắt vô tận.
File packet request
Client

Server
File packet

Giải pháp nhóm đưa ra là khi bắt đầu quá trình download, client sẽ tạo ra một tiểu trình.
Tiểu trình này sẽ chạy xuyên suốt từ khi bắt đầu quá trình download cho đến khi download
xong. Nhiệm vụ của tiểu trình này luôn gửi một yêu cầu file packet cho server. Cụ thể:
Thread SendPacketThread()
begin
while true
begin
Delay(500);
if DownloadComplete()
return;
SendRequest(WaitingPacketIndex, Server);
end
end
Với giải pháp như vậy, nếu có gói tin packet request hay file packet bị mất thì tiểu trình
này sẽ giúp nối lại quá trình.
Nhóm đặt Delay(500) để giảm thiểu việc gửi quá nhiều file request từ tiểu trình này.

PROJECT 2 – SOCKET PROGRAMING

1312022 - 1312436

PROJECT 2 – SOCKET PROGRAMING

V.

Hướng dẫn sử dụng chương trình:

a. Server:
Tập tin “listfil...
PROJECT 2 SOCKET PROGRAMING
1312022 - 1312436
PROJECT 2 SOCKET PROGRAMING
Báo cáo đồ án 2
Lp trình ng dng mng bng socket
Đề I File server
Sinh viên thc hin:
1312022 Nguyn Hoài Ân
1312436 Trn Thanh Phong
I. Môi trường lp trình và các framework h tr:
- H điều hành Windows
- Visual Studio 2013
- Ngôn ng C/C++ vi MFC
- .Net framework 4.5
II. Giao thc truyn tin:
C server và client đều s dùng cơ chế lp trình non-blocking WSAAsyncSelect để nhn gói d
liu.
Gói tin gi bao gm các thông tin:
- Type: phân loi gói tin (Login Request, File Request, Chat, File Packet Request, File
Packet, Login Success, Login Fail,… )
- numFile: s lượng file (dùng cho gói tin danh sách file)
- length: chiu dài buffer (dùng cho truyn file packet)
- stt: s th t file packet (dùng cho truyn file packet)
- buffer: vùng nh đa năng (dùng truyền data file packet, username, danh sách file, chat
string,… tùy loại Type)
III. Mô t cách thc truyn file:
- Client gi gói tin yêu cu download file
- Server kim tra và tr li li cho client
- Nếu được download client s gi tng file packet theo s th t
- Server nhận được s th t file packet s gi file packet cho client
- Client nhận được file packet s gi yêu cầu để nhn file packet tiếp theo
- Quá trình yêu cu phn hi được diễn ra như vậy cho đến khi hết file
Máy chủ file - Trang 2
Máy chủ file - Người đăng: ng-hoaian19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Máy chủ file 9 10 388