Ktl-icon-tai-lieu

Microsoft Certification Exam 74409:

Được đăng lên bởi vinhpc
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 3412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Microsoft Certification
Exam 74-409:
Server Virtualization with
Windows Server Hyper-V
and System Center
Study Guide

by Orin Thomas

Exam 74-409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

Contents
Chapter 1: Virtual Machine Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Configure dynamic memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Configure smart paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configure resource metering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Configure guest integration services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Create and configure generation 1 and generation 2 virtual
machines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Configure and use Enhanced
Session Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Configure RemoteFX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chapter 2: Virtual Machine Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Creating virtual hard disks in VHD and VHDx format . . . . . . . . . . . 19
Configuring differencing drives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Modifying virtual hard disks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Configuring pass-through disks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Managing checkpoints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Implementing virtual Fibre Channel adapters. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Configuring Storage Quality o...
Microsoft Certification
Exam 74-409:
Server Virtualization with
Windows Server Hyper-V
and System Center
Study Guide
by Orin Thomas
Microsoft Certification Exam 74409: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Microsoft Certification Exam 74409: - Người đăng: vinhpc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Microsoft Certification Exam 74409: 9 10 176