Ktl-icon-tai-lieu

Mở đầu Lập trình căn bản

Được đăng lên bởi quangb1401082
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1
GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ
LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

1

Nội dung
• Từ bài toán đến chương trình
• Thuật toán
– Khái niệm
– Đặc trưng
– Biểu diễn thuật toán

• Kiểu dữ liệu
• Ngôn ngữ lập trình

Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

2

Từ bài toán đến chương trình
• Ðể giải quyết một bài toán trên máy tính:
– Phải xác định bài toán: tìm hiểu mục tiêu chính
của bài toán, dữ liệu nhập vào và kết quả xuất ra
“Phải làm gì?” “Làm như thế nào?”
– Xây dựng một chuỗi thao tác tính toán theo một
thứ tự logic, gọi là thuật toán (TT)
– Chọn ngôn ngữ lập trình, lập chương trình diễn
tả chi tiết các bước tính theo thuật toán

Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

3

Từ bài toán đến chương trình
– Dịch và chạy thử.
• Nhập vào các tham số, kiểm tra kết quả với nhiều
trường hợp dữ liệu khác nhau để đảm bảo
chương trình đúng trong mọi trường hợp.

– Sửa lỗi (nếu có), phân tích kết quả và hoàn chỉnh
chương trình.

Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

4

Thuật toán (1)
• Là 1 chuỗi hữu hạn các thao tác để giải 1 bài toán
• Đặc trưng của thuật toán
– Tính xác định: Các thao tác của TT là rõ ràng, phải thực
hiện được chính xác, nhất quán & cho ra 1 kết quả
– Tính hữu hạn và dừng: TT phải luôn luôn kết thúc sau
một số hữu hạn bước
– Tính phổ dụng: phải giải được nhiều bài toán có cùng
cấu trúc
– Tính hiệu quả: phải đơn giản, dễ hiểu, tối thiểu hoá bộ
nhớ và thời gian thực hiện

Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

5

Thuật toán (2)
• Biểu diễn thuật toán
– ngôn ngữ tự nhiên
– ngôn ngữ giả: dùng một số câu lệnh có cấu trúc
(như câu lệnh if..then..else, for..to..do, while..do,
repeat..until)
– ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ): dùng các ký hiệu lưu
đồ

• Ví dụ: Viết chương trình giải phương trình
bậc nhất ax + b = 0
Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

6

Thuật toán (3)
Ký hiệu

Mô tả
Điểm bắt đầu hoặc kết thúc
thuật toán
Thao tác nhập hay xuất
Khối xử lý công việc
Khối quyết định chọn lựa
Điểm nối

…
Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

7

Mô tả theo ngôn ngữ tự nhiên
• Bước 1: Nhập 2 số a và b
• Bước 2: Nếu a = 0 thì thực hiện bước 3,
ngược lại thực hiện bước 4
• Bước 3: Nếu b=0 thì thông báo pt vô số
nghiệm và kết thúc chương trình,
ngược lại thông báo pt vô nghiệm và
kết thúc chương trình.
• Bước 4: Thông báo nghiệm của pt là
–b/a và kết thúc.
Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

8

Mô tả theo ngôn ngữ giả
• Bước 1: Nhập 2 số a và b
• Bước 2:
if (a = 0)
if (b=0) phương trình vô số nghiệm
else ptrình vô nghiệm
else
ptrình có nghi...
Phần 1: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
1
PHẦN 1
GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ
LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Mở đầu Lập trình căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở đầu Lập trình căn bản - Người đăng: quangb1401082
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Mở đầu Lập trình căn bản 9 10 94