Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình DFD

Được đăng lên bởi nquockhoa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2703 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn tạo mô hình xử lý DFD

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ BẰNG DFD
1.

Xác định sơ đồ hệ thống con của qui trình

Lap the
doc gia

1

Doc gia

2

3

5
Dang ky
giu cho
Muon
sach

4

6
Thu thu
13

7

8

11
Thong ke
muon tra

Tra sach

9

14

12
10
He thong

Giải thích các dòng dữ liệu lưu chuyển:
Số
1

Diễn giải
Thông tin độc giả

2

8

Diễn giải
Thông tin sách mượn

Thẻ độc giả

9

Thông tin sách trả

3

Thẻ độc giả

10

4

Cuốn sách muốn mượn

11

Thông báo sách được trả + phiếu
thanh toán tiền phạt nếu có
Phiếu mượn sách

5

Thông tin cuốn sách giữ chỗ

12

Phiếu trả sách

6

Thông tin cuốn sách giữ chỗ đã
giữ chỗ
Cuốn sách được mượn

13

Yêu cầu thống kê

14

Thông tin thống kê

7

Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐH KHTN

Số

1

Hướng dẫn tạo mô hình xử lý DFD

2. Mô hình quan niệm tổ chức theo phương pháp DFD
2.1 Mô hình cấp 1
Yeu cau thong ke tinh hinh muon tra

Yeu cau muon tra sach

Thu thu

Doc gia
1
Thong tin muon tra sach

Ket qua thong ke
quan ly thu
vien

2.3 Mô hình cấp 2
[Yeu cau lap the]

1.1
Lap the

Doc gia

The doc gia

Thu thu
The doc gia

1.2
muon sach

Yeu cau muon s ach

[Yeu cau thong ke tinh hinh muon tra]
[Ket qua thong ke]

[Thong tin muon s ach]
Thong tin muon s ach
1.4

thong tin phieu muon
Doc gia

thong ke
Yeu cau tra s ach
Thong tin ket qua tra sach

1.3

Thong tin tra s ach

tra s ach

Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐH KHTN

2

Hướng dẫn tạo mô hình xử lý DFD

2.4 Mô hình hóa cấp 3 cho ô xử lý mượn sách
Lap the
the doc gia
[The doc gia]
thong tin the doc gia
[Yeu cau muon s ach]

Doc gia

1.2.1
Thong bao the het han hoac s ap het han

cuon s ach

Kiem tra the

Yeu cau gia han the
The kiem tra hop le

the gia han

thong tin tinh trang cuon sach

1.2.2
1.2.3

gia han the

Kiem tra s ach

Thong bao ket qua gia han

ghi nhan tinh trang moi cuon s ach
thong bao s ach dang bi muon
thong tin s ach giu cho
phieu muon

thong tin s ach muon
Doc gia

dang ky giu cho cuon s ach
1.2.4
thong bao ket qua giu cho

ghi phieu muon

dang ky giu
cho

1.2.5
xu ly cho
muon sach

ghi nhan thon tin s ach giu cho

[thong tin phieu muon]
tra s ach
[Thong tin muon sach]

[s ach da duoc muon]

thong ke

thong tin s ach dang giu cho

cuon s ach dang
giu cho

Doc gia

 Bài tập cho sinh viên: tương tự cách làm trên sinh viên tiếp tục xây dựng các cấp
cho các qui trình xử lý còn lại.

Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐH KHTN

3

...
Hướng dẫn tạo mô hình xử lý DFD
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ BẰNG DFD
1. Xác định sơ đồ hệ thống con của qui trình
Lap the
doc gia
Doc gia
Muon
sach
Dang ky
giu cho
Tra sach
He thong
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
Thong ke
muon tra
11
12
Thu thu
13
14
Giải thích các dòng dữ liệu lưu chuyển:
Số Diễn giải Số Diễn giải
1
Thông tin độc giả
8
Thông tin sách mượn
2
Thẻ độc giả
9
Thông tin sách trả
3
Thẻ độc giả
10
Thông báo sách được trả + phiếu
thanh toán tiền phạt nếu có
4
Cuốn sách muốn mượn
11
Phiếu mượn sách
5
Thông tin cuốn sách giữ chỗ
12
Phiếu trả sách
6
Thông tin cuốn sách giữ chỗ đã
giữ chỗ
13
Yêu cầu thống kê
7
Cuốn sách được mượn
14
Thông tin thống kê
Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐH KHTN 1
Mô hình DFD - Trang 2
Mô hình DFD - Người đăng: nquockhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mô hình DFD 9 10 465