Ktl-icon-tai-lieu

Mobile Agent

Được đăng lên bởi Đào Đình Tiến
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG NGHỆ ĐA TÁC TỬ DI ĐỘNG
VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ THƯƠNG LƯỢNG TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
“MOBILE AGENT TECHNOLOGY AND
APPLICATION IN NEGOTIATION IN E-COMMERCE”
PGS.TS Đoàn Văn Ban(1), CN Quách Xuân Trưởng(2)
(1) Viện Công nghệ thông tin - Viện KH&CN Việt Nam
(2) Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái nguyên
Abstract: Mobile agent is the model where agents have the properties of autonomy and mobility
in traveling from one host to another in order to complete tasks. Primarily, mobile agent aims at
transferring execution nearby data sources, which help to reduce network load, overcome network
latency, support asynchronous execution, and create strong adaptability in unhomogeneous
environments. With these advantages, mobile agent commits a new, effective, and easy-to-use method
in developing network applications, especially distributed applications. This report is about the mobile
agent model, some mobile agent development tools, and one application of mobile agent in ecommercial negotiation which is one of online service attracting attentions in the process of Vietnam
economic integration in particular.
1. Giới thiệu
Cùng với sự phát triển của các kỹ thuật tiên tiến về máy tính, kỹ thuật truyền tin và các lĩnh vực tin
học hiện đại (như hệ thống phân tán, AI & Khoa học nhận dạng, máy học, mã di động, truy tìm thông
tin, cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức ..). Kết hợp với phương pháp lập trình hướng đối tượng đã tạo ra
một phương pháp phát triển mới. Phương pháp lập trình hướng tác tử.
Tác tử di động là một thành phần phần mềm có khả năng di chuyển một cách tự trị từ nút mạng
này sang nút mạng khác và thực hiện các xử lý thay thế cho con nguời để thực hiện các công việc được
giao. Khi di chuyển, các tác tử di động đóng gói mã nguồn, dữ liệu và có thể cả trạng thái thi hành.
Như vậy, tác tử di động có thể dừng việc thi hành đang thực hiện tại máy này, di chuyển sang máy
khác và khôi phục lại sự thi hành tại máy đích.
1.1. Một số tính chất đặc trưng của tác tử di động
•

Tính di động: Là khả năng di chuyển từ môi truờng thi hành này sang môi trường khác của
một tác tử. Khả năng di động của một tác tử được phân thành hai loại. Di động mạnh là khả
năng mà hệ thống có thể di chuyển cả mã chương trình và trạng thái thi hành của tác tử đến
một môi trường khác. Di động yếu là khả năng của hệ thống chỉ có thể di chuyển mã
chương trình giữa các môi trường thi hành với nhau, mã nguồn có thể mang kèm theo một
số dữ liệu khởi tạo nhưng trạng thái thi hành thì không thể di chuyển.

•
...
CÔNG NGHỆ ĐA TÁC TỬ DI ĐỘNG
VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ THƯƠNG LƯỢNG TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
“MOBILE AGENT TECHNOLOGY AND
APPLICATION IN NEGOTIATION IN E-COMMERCE”
PGS.TS Đoàn Văn Ban
(1)
, CN Quách Xuân Trưởng
(2)
(1) Viện Công nghệ thông tin - Viện KH&CN Việt Nam
(2) Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái nguyên
Abstract: Mobile agent is the model where agents have the properties of autonomy and mobility
in traveling from one host to another in order to complete tasks. Primarily, mobile agent aims at
transferring execution nearby data sources, which help to reduce network load, overcome network
latency, support asynchronous execution, and create strong adaptability in unhomogeneous
environments. With these advantages, mobile agent commits a new, effective, and easy-to-use method
in developing network applications, especially distributed applications. This report is about the mobile
agent model, some mobile agent development tools, and one application of mobile agent in e-
commercial negotiation which is one of online service attracting attentions in the process of Vietnam
economic integration in particular.
1. Giới thiệu
Cùng với sự phát triển của các kỹ thuật tiên tiến về y tính, kỹ thuật truyền tin và các lĩnh vực tin
học hiện đại (như hệ thống phân tán, AI & Khoa học nhận dạng, máy học, mã di động, truy tìm thông
tin, sdữ liệu sở tri thức ..). Kết hợp với phương pháp lập trình hướng đối tượng đã tạo ra
một phương pháp phát triển mới. Phương pháp lập trình hướng tác tử.
Tác tử di động là một thành phần phần mềm có khả năng di chuyển một cách tự trị từ nút mạng
này sang nút mạng khác và thực hiện các xử lý thay thế cho con nguời để thực hiện các công việc được
giao. Khi di chuyển, các tác tử di động đóng gói nguồn, dliệu có thể cả trạng thái thi hành.
Như vậy, tác tử di động thể dừng việc thi nh đang thực hiện tại máy này, di chuyển sang máy
khác và khôi phục lại sự thi hành tại máy đích.
1.1. Một số tính chất đặc trưng của tác tử di động
Tính di động: khả ng di chuyển từ môi truờng thi hành y sang môi trường khác của
một tác tử. Khả năng di động của một tác tử được phân thành hai loại. Di động mạnh là kh
năng mà hệ thống có thể di chuyển cả chương trình và trạng thái thi hành của tác tử đến
một i trường khác. Di động yếu khả năng của hệ thống chỉ thể di chuyển
chương trình giữa các môi trường thi hành với nhau, nguồn có thmang kèm theo một
s dữ liệu khởi to nhưng trng thái thi hành thì không th di chuyển.
Tính tự trị: khng tự kiểm soát những hoạt động của chính nó thi nh c tác vụ
độc lập với người dùng hoặc của tác tử khác. Có nhiều hướng đánh giá về sự tự trị của tác tử,
trong đó hai đặc tính: hướng đích chủ động thường được ng để đánh gmức độ tự trị
Mobile Agent - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mobile Agent - Người đăng: Đào Đình Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mobile Agent 9 10 43