Ktl-icon-tai-lieu

Môn học CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 3408 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Môn học

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

- Trang 1 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Đặc điểm
Mã số: 501095

Số tín chỉ: 2

Phân phối giờ: 2(2.1.4)

Môn học trước: Toán Tin Học (501302)

Tóm tắt nội dung
Các khái niệm cơ bản của Công Nghệ Phần Mềm: các mô hình phát triển
phần mềm, phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm tra…
2 trường phái chính: có cấu trúc (cổ điển) & hướng đối tượng
Chuẩn UML và việc áp dụng nó trong phương pháp hướng đối tượng
Thực hành tại phòng Lab: làm quen với công cụ Rational Rose
- Trang 2 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm

GIỚI THIỆU MÔN HỌC (t.t)
Tài liệu tham khảo
[1] Software Engineering - A practitioner’s approach, R.S.
Pressman, McGraw-Hill, 1997
[2] OMG Unified Modeling Language Specification, version 1.3,
Object Management Group (), 1999
[3]UML Toolkit, Hans-Erik Eriksson & Magnus Penker, 1998
[4] Object-Oriented Software Engineering, A Use-Case Driven
Approach, I. Jacobson, ACM Press/Addison-Wesley, 1992
[5] Object-Oriented Analysis and Design with Applications, G.
Booch, The Benjamin Cummings Publishing Company, 1994
- Trang 3 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm

GIỚI THIỆU MÔN HỌC (t.t)
Hình thức đánh giá
Thi giữa kỳ: trắc nghiệm không sử dụng
tài liệu, chiếm 20 % kết quả cuối cùng
Thi cuối kỳ: trắc nghiệm không sử dụng
tài liệu, chiếm 80 % kết quả cuối cùng

- Trang 4 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ CƯƠNG
Chương 1: Giới thiệu về Công Nghệ Phần Mềm
Chương 2: Phân tích yêu cầu theo phương pháp cổ điển
Chương 3: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng
Chương 4: Mô hình nghiệp vụ và thu thập yêu cầu
Chương 5: Phân tích yêu cầu hướng đối tượng
Chương 6: Cơ sở của thiết kế phần mềm và phương pháp thiết kế cổ điển
Chương 7: Thiết kế hướng đối tượng
Chương 8: Hiện thực và triển khai hệ thống
Chương 9: Kỹ thuật kiểm tra phần mềm
Chương 10: Chiến thuật kiểm tra phần mềm
- Trang 5 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm

Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
✦ Một số khái niệm
✦ Các mô hình phát triển phần mềm

- Trang 6 Khoa Công Ngh...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
Moân hoïc
COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM
-Trang 1-
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin - Moân Coâng Ngheä Phaàn Meàm
Môn học CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
Môn học CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 9 10 707