Ktl-icon-tai-lieu

MongoDB

Được đăng lên bởi dangnn83
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----    -----

BÁO CÁO

XÊMINA CÁC VẤN ĐỀ HIỆN
ĐẠI VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Đề tài

MONGODB
Nhóm học viên: Trần Quang Hào
Phạm Hồng Trang
Lê Vĩnh Yên
Giảng viên: TS.Võ Đình Hiếu

HÀ NỘI - 2012

MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................3
II.
GIỚI THIỆU VỀ NOSQL........................................................................................4
III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB........................................................................5
3.1 Thiết kế lược đồ....................................................................................................6
3.1.1 Nhúng hay Tham chiếu...........................................................................7
3.1.2 Lựa chọn chỉ mục.....................................................................................8
3.2 Chỉ mục..................................................................................................................8
3.2.1 Các khái niệm cơ bản................................................................................8
3.2.2 Chỉ mục hỗn hợp các khóa.......................................................................9
3.2.3 Chỉ mục thưa thớt......................................................................................9
3.2.4 Chỉ mục duy nhất....................................................................................10
3.2.5 Xóa chỉ mục.............................................................................................10
3.2.6 ReIndex.....................................................................................................11
3.3 Sao chép...............................................................................................................11
3.4 Truy vấn...............................................................................................................13
IV. ỨNG DỤNG.............................................................................................................15
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..........................................................................16
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................16
VII. PHỤ LỤC........................................................................................................17

2

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Với sự phát triển kh...





 !

"
 



 !"#$%&$
MongoDB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MongoDB - Người đăng: dangnn83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
MongoDB 9 10 512