Ktl-icon-tai-lieu

Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số

Được đăng lên bởi dunglh2013
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 8 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 10-11/07/2015.

MỘT DẠNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ
XÂY DỰNG TRÊN BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ
Lưu Hồng Dũng1, Hoàng Thị Mai2, Nguyễn Hữu Mộng3
1
Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự
2
Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Thủ đô Hà Nội
3
Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự
luuhongdung@hotmail.com, htmai@cdsphanoi.edu.vn, nghm06@yahoo.com
TÓM TẮT— Bài báo đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên tính khó giải của bài toán phân tích một số
nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển các lược đồ chữ ký có khả năng ứng dụng trong
thực tế
Từ khóa— Digital Signature, Digital Signature Schema, Integer Factorization Problem, Prime Factorization

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ ký số là một trong những nội dung nghiên cứu khoa học quan trọng, mang
tính thời sự của an toàn thông tin. Hầu hết các lược đồ chữ ký số hiện nay đều dựa trên tính khó của bài toán: phân tích
một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, bài toán khai căn và bài toán logarit rời rạc trong modulo hợp số. Thuật
toán chữ ký số đầu tiên (RSA) được đề xuất và công bố bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman [1] vào năm
1977 tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Hoa Kỳ. Thuật toán chữ ký số này được xây dựng dựa trên tính khó của
bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Lược đồ Elgamal [17] gồm cả hệ mã và chữ ký số có độ
an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc.
Trên nền tảng của bài toán phân tích số, có nhiều hướng nghiên cứu phát triển thuật toán chữ ký số RSA. [2] và [5]
nghiên cứu việc sinh các tham số đầu vào cho thuật toán nhằm tăng mức độ an toàn của thuật toán, [6] nghiên cứu xác
thực bản tin bằng chữ ký số RSA-PSS theo cách sử dụng hai thuật toán nền tảng là thuật toán mã hóa và kiểm tra
EMSA-PSS cho bản tin và thuật toán tạo chữ ký RSA để xác thực bản tin.
Nhằm tăng độ an toàn cho các lược đồ chữ ký số, có một mạch nghiên cứu khác là xây dựng lược đồ chữ ký dựa
trên nền tảng của hai bài toán: phân tích số và logarit rời rạc. Năm 1998, Shao [8] và Li-Xiao [9] đã đề xuất các lược
đồ chữ ký số dạng này. Sau đó Lee [10] năm 2000 chứng minh rằng lược đồ chữ ký của Shao là không an toàn như
báo cáo. Để khắc phục những nhược điểm của lược đồ chữ ký Shao, He [11] năm 2001 đề xuất một sơ đồ chữ ký số
cũng dựa vào bài toán phân tích số nguyên và bài toán logarit rời rạc; sử dụng c...
K yếu Hi ngh Quc gia ln th 8 v Nghiên cu cơ bn và ng dng Công Ngh thông tin (FAIR); Hà Ni, ngày 10-11/07/2015.
MT DNG LƯỢC ĐỒ CH
XÂY DNG TRÊN BÀI TOÁN PHÂN TÍCH S
Lưu Hng Dũng
1
, Hoàng Th Mai
2
, Nguyn Hu Mng
3
1
Khoa Công ngh Thông tin, Hc vin K thut Quân s
2
Khoa Công ngh Thông tin, Đại hc Th đô Hà Ni
3
Khoa Công ngh Thông tin, Hc vin K thut Quân s
luuhongdung@hotmail.com, htmai@cdsphanoi.edu.vn, nghm06@yahoo.com
TÓM TTBài o đề xut mt dng lược đ ch s mi được xây dng trên tính kgii ca bài toán phân tích mt s
nguyên ln ra các tha s nguyên t. T dng lược đồ mi đ xut có th phát trin các lược đồ ch k
ý có kh năng ng dng trong
thc tế
T khóa— Digital Signature, Digital Signature Schema, Integer Factorization Problem, Prime Factorization
I. ĐẶT VN ĐỀ
Nghiên cu phát trin các lược đồ ch s mt trong nhng ni dung nghiên cu khoa hc quan trng, mang
tính thi s ca an toàn thông tin. Hu hết các lược đồ ch ký s hin nay đều da trên tính khó ca bài toán: phân tích
mt s nguyên ln ra các tha s nguyên t, i toán khai căn bài toán logarit ri rc trong modulo hp s. Thut
toán ch s đầu tiên (RSA) được đề xut công b bi Ron Rivest, Adi Shamir Len Adleman [1] vào năm
1977 ti Vin Công ngh Massachusetts (MIT) Hoa K. Thut toán ch s y đượcy dng da trên tính khó ca
bài toán phân tích mt s nguyên ln ra các tha s nguyên t. Lược đồ Elgamal [17] gm c h mã và ch ký s độ
an toàn da trên bài toán logarit ri rc.
Trên nn tng ca bài toán phân tích s, có nhiu hướng nghiên cu phát trin thut toán ch ký s RSA. [2] và [5]
nghiên cu vic sinh các tham s đầu vào cho thut toán nhm tăng mc độ an toàn ca thut toán, [6] nghiên cu xác
thc bn tin bng ch ký s RSA-PSS theo cách s dng hai thut toán nn tng thut toán hóa kim tra
EMSA-PSS cho bn tin và thut toán to ch ký RSA để xác thc bn tin.
Nhm tăng đ an toàn cho các lược đồ ch s, có mt mch nghiên cu khác xây dng lược đồ ch da
trên nn tng ca hai i toán: phân tích s logarit ri rc. Năm 1998, Shao [8] Li-Xiao [9] đã đề xut các lược
đồ ch s dng này. Sau đó Lee [10] năm 2000 chng minh rng lược đồ ch ca Shao không an toàn như
báo cáo. Để khc phc nhng nhược đim ca lược đồ ch Shao, He [11] năm 2001 đề xut mt sơ đồ ch ký s
cũng da vào bài toán phân tích s nguyên bài toán logarit ri rc; s dng cùng modulo mt tp s mũ và c
khóa mt. Vào năm 2002 Hung Min Sun [12] ch ra rng c lược đ đó ch da trên bài toán logarit ri rc. Năm
2003, Wang, Lin Chang [14] đề xut mt lược đồ ch da trên c hai bài toán khó lược đ này vn chưa b
đánh bi. Năm 2007, Wei [15] đưa ra hai lược đồ ci tiến t hai lược đồ ca Shao và Li-Xiao nhm chng li nhng tn
công vào hai lược đ này. Năm 2009, Lin, Gun Chen [16] cho rng các lược đồ ca Wei vn không an toàn do
th gi mo ch ký hp l ca mt thông đip bng cách s dng phương pháp ca Pollard và Schnorr.
Theo mt hướng nghiên cu khác, [3] đề cp đến vic xây dng mt lược đồ ch s trên cơ s bài toán phân
tích mt s nguyên ln ra các tha s nguyên t (bài toán phân tích s) kết hp vi bài toán khai căn trong modulo hp
s (bài toán khai căn). Tuy nhiên, do bài toán khai căn không có vai trò quyết định đến mc độ an toàn ca lược đồ nên
đã không được đề cp đến trong [3]. Bài báo này đề xut mt phương pháp xây dng lược đồ ch s theo cùng
nguyên tc đã được ch ra trong [3], nhưng phương pháp đề xut đây được t dưới dng mt lược đồ tng quát t
đó cho phép trin khai ra các lược đồ ch s khác nhau cho các ng dng thc tế. Hơn na, phương pháp đề xut
đây được xây dng trên cơ s bài toán phân tích s kết hp vi bài toán logarit ri rc trong modulo hp s nên cho
phép to ra các lược đồ ch hiu qu thc hin (tc độ, tài nguyên h thng) cao hơn lược đồ ch ký được y
dng trong [3]. Cũng tương t như bài toán khai căn đối vi lược đồ trong [3], bài toán logarit ri rc đây cũng
không có vai trò quyết định ti độ an toàn ca các lược đồ xây dng theo phương pháp mi đề xut nên cũng s không
được đề cp đây.
II. XÂY DNG LƯỢC ĐỒ CH KÝ DA TRÊN BÀI TOÁN PHÂN TÍCH S
A. Bài toán phân tích mt s nguyên ln ra các tha s nguyên t
Bài toán phân tích s v cơ bn th được phát biu như sau: Cho s
Nn
, hãy tìm biu din:
k
e
k
ee
pppn ....
21
21
=
, vi ei 1 và pi là các s nguyên t.
Trong h mt RSA [1], bài toán phân tích s được s dng m cơ s đ hình thành cp khóa ng khai (e)/bí mt
(d) cho mi thc th k ý và có th phát biu như sau:
- Cho p, q là 2 s nguyên t ln và mnh;
- T p và q d dàng tính được:
q
p
n
×
=
;
Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số - Người đăng: dunglh2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số 9 10 617