Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán về hình vuông

Được đăng lên bởi hang-dhqn210
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số bài toán về hình vuông

Hẳn các bạn đã biết đến hình vuông, một tứ giác đặc biệt có 4 cạnh
bằng nhau và 4 góc bằng nhau (bằng 900), hình vuông là sự kết
hợp hoàn hảo giữa hình chữ nhật và hình thoi. Trong Tin học, cũng
có rất nhiều bài toán thú vị về hình vuông. Chúng ta hãy cùng tìm
hiểu một trong số các bài toán ấy.
Trước tiên, chúng ta cùng xét bài
toán:

Bài toán 1. Cho 4 điểm trên mặt phẳng. Hãy kiểm tra
xem bốn điểm này có phải là đỉnh của một hình vuông
có các cạnh song song với trục toạ độ hay không.
Nhận xét 1a. Hình vuông là hình chữ nhật có 4
cạnh bằng
nhau.
Nhận xét 1b. Nếu xA= xB, xC = xD, yA = yD và yB = yC thì
ABCD
là hình chữ nhật (có các cạnh song song với trục
toạ độ)
Bước 1. Bạn sắp xếp toạ độ 4 điểm theo thứ tự tăng
dần theo hoành độ (trong hình, thứ tự các điểm sau
khi sắp xếp là A, B, D, C). Sau đó chúng ta kiểm tra
nhận xét 1b. Nếu đúng chúng ta qua bước 2, nếu sai
ta ghi kết quả „SAI‟.
Bước 2. Tính độ dài AB, BD, CD, DA. Nếu AB = BC = CD = DA thì ta ghi „DUNG‟, nếu
sai ta ghi „SAI‟.
Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài toán 1. Tuy nhiên, nếu các cạnh hình
vuông không song song với trục toạ độ thì bài toán 1 sẽ trở thành bài toán như
sau:

Bài toán 2. Cho 4 điểm trên mặt phẳng. Hãy kiểm
tra xem bốn điểm này có thể là đỉnh của 1 hình
vuông hay không?
Input: File KTHV.INP gồm 4 dòng là toạ độ 4 điểm
ban đầu. Output: File KTHV.OUT chứa số 1 (hoặc -1)
nếu 4 điểm đó có
thể (không thể) là 4 đỉnh một hình vuông.
Ví dụ:

Nếu giải theo cách thông thường, ta không những kiểm tra độ dài 4 cạnh mà phải kiểm
tra đến cả độ lớn 4 góc. Tôi đã nghĩ ra một giải thuật đơn giản hơn như sau :

Chúng ta cũng sắp xếp 4 điểm ban đầu theo thứ tự tăng dần theo hoành độ, ta được 4
điểm đã sắp xếp theo thứ tự là A, B, D, C. Sau đó, chúng ta sẽ tạo ra 4 điểm mới là A‟,
B‟, C‟, D‟ sao cho xA‟ = xB‟=

min (các hoành độ của A, B, C, D) ; xC‟ = xD‟ = max (các hoành độ của A, B, C, D);
yA‟ = yD‟ = min
(các tung độ của A, B, C, D); yB‟ = yC‟ = max (các tung độ của A, B, C, D).
Bây giờ chúng ta kiểm tra giá trị k = (A‟B‟ = B‟C‟ = C‟D‟ = D‟A‟) and (AB = BC = CD
= DA). Nếu k
= Truethì ABCD là hình vuông, ngược lại thì ABCD không phải là hình vuông.
Sau đây là chương trình của

bài 2. Program
KiemTraHinhVuong; Const fi =
'KTHV.INP';
fo = 'KTHV.OUT';
Type Point = Record
x,y:real;
End;
Var P : Array[1..8] of Point; {Các điểm A,B,D,C,A‟,B‟,C‟,D‟}
A : Array[1..8] of Real; {AB,BC,CD,DA,A‟B‟,B‟C‟,C‟D‟,D‟A‟}
i,j : byte; f:text;
FunctionD(A,B:Point):real;
Begin
D:=sqr...
Một số bài toán về hình vuông
Hẳn các bạn đã biết đến hình
v
u
ôn
g
,
một tgiác đặc biệt 4 cạnh
bằng nhau và 4 góc bằng nhau (bằng 900
)
,
nh vuông sự kết
hợp hoàn hảo giữa hình chữ nhật hình
th
oi
.
Trong Tin
h
c
,
cũng
rất nhiều bài toán t v về hình vuông. Chúng ta y cùng tìm
hiểu một trong số các bài toán
ấy
.
Trước
tiên
,
chúng ta cùng xét bài
t
n
:
B à
i t
o á
n 1
.
Cho
4
điểm
trên mặt
phẳng.
Hãy
kiểm
tra
xem bốn
điểm
này
phải
đỉnh
của
một
hình
vuông
có các cạnh song
song
với trục toạ độ hay không.
Nhận
xét
1
a
.
nh vuông hình chữ nhật 4
cạnh bằng
nhau.
Nhận
xét
1
b
.
Nếu x
A
= x
B
, x
C
= x
D
, y
A
= y
D
y
B
= y
C
thì
ABCD
hình chữ nhật (có các cạnh song song với trục
toạ
đ
ộ)
Bước
1
.
Bạn sắp xếp toạ độ 4 điểm theo thứ tự tăng
dần theo hoành độ (trong
h
ìn
h
,
thứ tự các điểm sau
khi sắp xếp A,
B,
D
,
C). Sau đó chúng ta kiểm tra
nhận xét 1b. Nếu đúng chúng ta qua bước 2
,
nếu sai
ta ghi kết quả
SAI‟
.
Bước
2
.
Tính độ dài
AB
,
BD
,
CD
,
DA. Nếu AB = BC = CD = DA thì ta ghi
D
U
N
G
,
nếu
sai ta ghi
SAI‟
.
Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài toán 1
.
Tuy
nhiên
,
nếu các cạnh nh
vuông không song song với trục toạ độ thì bài toán 1 sẽ trở thành bài toán như
sau:
B à
i t
o á
n 2
.
Cho
4
điểm
trên mặt
phẳng.
Hãy
kiểm
tra xem
bốn điểm
này có thể là
đỉnh
của 1
hình
vuông
hay không?
Input: File
K
T
HV
.I
N
P
gồm
4
dòng
là toạ độ 4
điểm
ban
đ
u
.
Outp
ut
:
File
KTHV.OUT
chứa số 1 (hoặc -1)
nếu 4
điểm
đó có
thể
(không
thể) là 4
đỉnh một hình
v
u
ôn
g
.
dụ:
Nếu giải theo cách thông thường, ta không những kiểm tra độ dài 4 cạnh mà phải kiểm
tra đến cả độ lớn 4
c
.
Tôi đã nghĩ ra một giải thuật đơn giản hơn như sau
:
Một số bài toán về hình vuông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài toán về hình vuông - Người đăng: hang-dhqn210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Một số bài toán về hình vuông 9 10 207