Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn tập Môn vi xử lý

Được đăng lên bởi datpl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 9406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP VI XỬ LÝ
LÝ THUYẾT
Câu 1
Khái niệm hệ Vi xử lý ? Qúa trình phát triển, Sơ đồ cấu trúc tổng quát của Hệ Vi xử lý. Cho
vi dụ minh họa và cách sử dụng vi xử lý này trên sản phẩm thực tế.
Câu 2.
Cấu trúc bên trong bộ VXL 8088? Giải thích cơ chế Pipe-lining. Thế nào là địa chỉ logic,
địa chỉ vật lý? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3
Các chế độ địa chỉ của Vi xử lý Intel 8086? Cho ví dụ minh hoạ. Phân tích cấu trúc và cách
mã hóa lệnh cho vi xử lý Intel 8086.
Hãy chỉ ra các chế độ địa chỉ dùng trong các lệnh sau rồi mã hoá chúng dưới dạng mã máy:
Mov AX,[021Bh][BX]
Mov [SI+0C12h], DL

Mov [0110h],CL
Mov AL, [0AC2h]

Câu 4
Trình bày cấu trúc khung chương trình ASSEMBLY trên PC cho vi xử lý x86 ? Cho ví dụ
minh hoạ. So sánh chương trình *.com và *.exe.
Câu 5.
Sơ đồ khối của vi mạch nhớ, các nhóm chân tín hiệu? Có những phương pháp giải mã địa
chỉ cho bộ nhớ nào? Lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 6
Trình bày phối ghép VXL với các cổng đơn giản? Các lệnh vào ra cơ bản? Cho ví dụ minh
họa.
Câu 7. Tổ chức bộ nhớ cho hệ 8088 trong chế độ MAX với các yêu cầu sau::
- Bộ nhớ RAM có dung lượng 8Kx8 bit có địa chỉ đầu là 00000h, sử dụng các IC nhớ
SRAM 2K×8 bit
- Bộ nhớ ROM có dung lượng 64K×8 bit có địa chỉ kết thúc FFFFFh, sử dụng các IC
nhớ EEPROM 16K×8 bit
Câu 8. Tổ chức bộ nhớ cho hệ 8088 trong chế độ MIN với:
- Bộ nhớ RAM có dung lượng 16Kx8 bit từ các IC nhớ SRAM 4K×8 bit, sao cho bộ
nhớ RAM nằm trong vùng thấp nhất của không gian địa chỉ.
- Bộ nhớ ROM có dung lượng 8K×8 bit có địa chỉ nằm trong vùng cao nhất của
Không gian địa chỉ, sử dụng các IC nhớ EEPROM 2Kx8 bit.
Câu 9
Vẽ cấu hình và lập trình định nghĩa chế độ 0 (mode 0) cho 8255A ghép nối với vi xử lý Intel
8088, làm nhiệm vụ đọc dữ liệu có tại PCL rồi đưa ra PCH, sau đó đọc dữ liệu từ PA và đưa
ra PB. Cho CS = 0011001

Câu 10.
Thế nào là ngắt vi xử lý? Phân loại ngắt VXL Intel 8086. Cách thi hành một lệnh INT như
thế nào? Cho ví dụ minh họa minh hoạ.
Câu 11
Thiết kế sơ đồ mạch ghép nối phần cứng giữa
- vi điều khiển 89C51 và Led 7 vạch.
- vi điều khiển 89C51 và bàn phím (dạng ma trận và dạng đơn lẻ).
- vi điều khiển 89C51 và động cơ bước
Phân tích nguyên lý hoạt động.
BÀI TẬP (các chương trình được viết bằng Hợp ngữ)
Led thường.
Câu 12
Thiết lập sơ đồ phần cứng ghép nối 8 LED đơn với cổng P0 của vi xử lý AT89C51 Viết
chương trình điều khiển sáng các Led (nháy led hoặc nháy đuổi hoặc nháy dồn).
LED 7 vạch
Câu 13
Thiết kế sơ đồ phần cứng ghép nối vi xử lý AT89C51 với n (n=1,2,3,4) LED 7 thanh. Viết
chương ...
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP VI XỬ LÝ
LÝ THUYẾT
Câu 1
Khái niệm hệ Vi xử lý ? Qúa trình phát triển, Sơ đồ cấu trúc tổng quát của Hệ Vi xử lý. Cho
vi dụ minh họa và cách sử dụng vi xử lý này trên sản phẩm thực tế.
Câu 2.
Cấu trúc n trong bộ VXL 8088? Giải thích chế Pipe-lining. Thế nào địa chỉ logic,
địa chỉ vật lý? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3
Các chế độ địa chỉ của Vi xử Intel 8086? Cho dụ minh hoạ. Phân tích cấu trúcch
mã hóa lệnh cho vi xử lý Intel 8086.
Hãy chỉ ra các chế độ địa chỉ dùng trong các lệnh sau rồi mã hoá chúng dưới dạng mã máy:
Mov AX,[021Bh][BX] Mov [0110h],CL
Mov [SI+0C12h], DL Mov AL, [0AC2h]
Câu 4
Trình y cấu trúc khung chương trình ASSEMBLY trên PC cho vi xử x86 ? Cho dụ
minh hoạ. So sánh chương trình *.com và *.exe.
Câu 5.
đồ khối của vi mạch nhớ, các nhóm chân tín hiệu? những phương pháp giải địa
chỉ cho bộ nhớ nào? Lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 6
Trình bày phối ghép VXL với các cổng đơn giản?c lệnh vào ra bản? Cho dụ minh
họa.
Câu 7. Tổ chức bộ nhớ cho hệ 8088 trong chế độ MAX với các yêu cầu sau::
- Bộ nhớ RAM có dung lượng 8Kx8 bit có địa chỉ đầu là 00000h, sử dụng các IC nhớ
SRAM 2K×8 bit
- Bộ nhớ ROM có dung lượng 64K×8 bit có địa chỉ kết thúc FFFFFh, sử dụng các IC
nhớ EEPROM 16K×8 bit
Câu 8. Tổ chức bộ nhớ cho hệ 8088 trong chế độ MIN với:
- Bộ nhớ RAM dung lượng 16Kx8 bit từ các IC nhớ SRAM 4K×8 bit, sao cho bộ
nhớ RAM nằm trong vùng thấp nhất của không gian địa chỉ.
- Bộ nhớ ROM dung lượng 8K×8 bit địa chỉ nằm trong vùng cao nhất của
Không gian địa chỉ, sử dụng các IC nhớ EEPROM 2Kx8 bit.
Câu 9
Vẽ cấu hình và lập trình định nghĩa chế độ 0 (mode 0) cho 8255A ghép nối với vi xử lý Intel
8088, làm nhiệm vụ đọc dữ liệu có tại PCL rồi đưa ra PCH, sau đó đọc dữ liệu từ PA và đưa
ra PB. Cho CS = 0011001
Một số câu hỏi ôn tập Môn vi xử lý - Trang 2
Một số câu hỏi ôn tập Môn vi xử lý - Người đăng: datpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn tập Môn vi xử lý 9 10 469