Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
CHƯƠNG I
CÁC HỆ ĐẾM VÀ VIỆC MÃ HÓA THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
1. Câc hệ đếm dùng trong mây tính
1.1. Hệ mười vă hệ hai
Trong cuộc sống hăng ngăy chúng ta dùng hệ cơ số mười hoặc nói gọn hơn hệ
mười để biểu diễn câc giâ trị số. Điều năy lă rất tự nhiín vì từ khi xưa một con người
bình thường đê biết dùng 10 ngón tay của mình như lă “công cụ tính toân sơ đẳng. Trong
hệ thống năy chúng ta dùng tổ hợp của câc chữ số 0..9 để biểu diễn câc giâ trị số, đi kỉm
theo tập hợp đó có thể dùng thím chữ D đi mă vẫn ngầm hiểu rằng đó lă số hệ mười
Trong thế giới mây tính thì khâc, để biểu diễn 1 giâ trị số chúng ta dùng hệ cơ số
hai hoặc nói gọn hơn hệ hai, trong đó chỉ tồn tại hai chữ số 0 vă 1để biểu diễn câc giâ trị
số (ứng với hai trạng thâi có điện vă không có điện của câc mạch điện tử cấu tạo trín
mây). 0 vă 1 cũng lă câc giâ trị có thể có của một chữ số hệ hai. Hệ hai lă hệ dùng trong
câc mây tính. Một số hệ hai thường được đânh dấu bằng chữ B đi kỉm ở cuối để phđn
biệt với câc hệ khâc khi ta lăm việc cùng một lúc với nhiều hệ đếm khâc nhau. Một cụm
4 bit sẽ tạo thănh 1 nibble, cụm 8 bit sẽ tạo thănh 1 byte, cụm 16 bit thông thường sẽ trạo
thănh một từ(word), cụm 32 bit sẽ tạo thănh một từ kĩp. Chữ số đầu tiín bín trâi trong
dêy câc số hệ hai gọi lă bít có ý nghĩa lớn nhất, còn bit cuối cùng bín phải trong dêy gọi
lă bit có ý nghĩa bĩ nhất. Ứng với việc đếm thứ tự 1,2,3…ở hệ 10 thì ở hệ 2 ta có
1,10,11…
Nibble
byte
word
Double
Word
Hình1.1. Câc đơn vị đo độ dăi của số hệ hai dẫn xuất từ bit
Vì con người chỉ quen tính toân với hệ mười, trong khi câc bộ phận tính toân của
mây tính chỉ biết lăm việc với hệ hai, nín để đảm bảo sự giao tiếp thuận tiện giữa người
vă mây (khi đưa số liệu văo vă lúc lấy ra kết quả tính toân) thường xuyín phải có việc
chuyển đổi qua lại giữa hai hệ đếm năy. Chúng ta cùng xem xĩt nhanh câc vấn đề trín
thông qua câc ví dụ đơn giản dưới đđy.
Một số hệ mười viết như sau: 12345,67
Sẽ có giâ trị số bằng tổng của câc tích giữa câc hệ số 1,2,3,4,5,6,7 với câc trọng số 10 i
như sau:
12345,67=1.104 +2.103 +3.102 +4.101 +5.100 +6.10-1 +7.10-2
Tương tự như vậy, một số hệ hai viết như sau: 10111,01
Sẽ có giâ trị số bằng tổng của câc tích giữa câc hệ số 1,0,1,1,1,01,1 với câc trọng số 2 i
tương ứng lần lược như sau:
=1.24 +0.23 +1.22 +1.21 +1.20 +0.2-1 +1.2-2

2
Câc thuật toân thường dùng để chuyển đổi giữa hai hệ trín:
. Đổi số hệ hai sang hệ mười
Muốn đổi một số từ hệ hai sang hệ mười chỉ cần tính câc giâ trị 2 i tương ứng với
câc chữ số khâc ...
1
CHÆÅNG I
CAÏC HÃÛ ÂÃÚM VAÌ VIÃÛC MAÎ HOÏA THÄNG TIN TRONG MAÏY TÊNH
1. Các hệ đếm dùng trong máy tính
1.1. Hệ mười và hệ hai
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta dùng hệ cơ số mười hoặc nói gọn hơn hệ
mười để biểu diễn các giá trị số. Điều này là rất tự nhiên vì từ khi xưa một con người
bình thường đã biết dùng 10 ngón tay của mình như là “công cụ tính toán sơ đẳng. Trong
hệ thống này chúng ta dùng tổ hợp của các chữ số 0..9 để biểu diễn các giá trị số, đi kèm
theo tập hợp đó có thể dùng thêm chữ D đi mà vẫn ngầm hiểu rằng đó là số hệ mười
Trong thế giới máy tính thì khác, để biểu diễn 1 giá trị số chúng ta dùng hệ cơ số
hai hoặc nói gọn hơn hệ hai, trong đó chỉ tồn tại hai chữ số 0 và 1để biểu diễn các giá trị
số (ứng với hai trạng thái có điện và không có điện của các mạch điện tử cấu tạo trên
máy). 0 và 1 cũng là các giá trị có thể có của một chữ số hệ hai. Hệ hai là hệ dùng trong
các máy tính. Một số hệ hai thường được đánh dấu bằng chữ B đi kèm ở cuối để phân
biệt với các hệ khác khi ta làm việc cùng một lúc với nhiều hệ đếm khác nhau. Một cụm
4 bit sẽ tạo thành 1 nibble, cụm 8 bit sẽ tạo thành 1 byte, cụm 16 bit thông thường sẽ trạo
thành một từ(word), cụm 32 bit sẽ tạo thành một từ kép. Chữ số đầu tiên bên trái trong
dãy các số hệ hai gọi là bít có ý nghĩa lớn nhất, còn bit cuối cùng bên phải trong dãy gọi
là bit có ý nghĩa bé nhất. Ứng với việc đếm thứ tự 1,2,3…ở hệ 10 thì ở hệ 2 ta có
1,10,11…
Nibble
byte
word
Double
Word
Hình1.1. Các đơn vị đo độ dài của số hệ hai dẫn xuất từ bit
con người chỉ quen tính toán với hệ mười, trong khi các bộ phận tính toán của
máy tính chỉ biết làm việc với hệ hai, nên để đảm bảo sự giao tiếp thuận tiện giữa người
y (khi đưa số liệu vào lúc lấy ra kết quả tính toán) thường xuyên phải việc
chuyển đổi qua lại giữa hai hệ đếm này. Chúng ta cùng xem xét nhanh các vấn đề trên
thông qua các ví dụ đơn giản dưới đây.
Một số hệ mười viết như sau: 12345,67
Sẽ giá trị số bằng tổng của các tích giữa các hệ số 1,2,3,4,5,6,7 với các trọng số 10
i
như sau:
12345,67=1.10
4
+2.10
3
+3.10
2
+4.10
1
+5.10
0
+6.10
-1
+7.10
-2
Tương tự như vậy, một số hệ hai viết như sau: 10111,01
Sẽ giá trị số bằng tổng của các tích giữa các hệ số 1,0,1,1,1,01,1 với các trọng số 2
i
tương ứng lần lược như sau:
=1.2
4
+0.2
3
+1.2
2
+1.2
1
+1.2
0
+0.2
-1
+1.2
-2
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN 9 10 895