Ktl-icon-tai-lieu

Một số thủ thuật hay trong Excel

Được đăng lên bởi ptvu1985
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số thủ thuật hay trong Excel
(Nguồn: Sưu tầm từ Internet)
Để giúp các bạn khai thác các tính năng ưu việt trong công tác xử lý bảng tính đối với phần
mềm Microsoft Excel, xin giới thiệu một số thủ thuật được coi là hay nhất của phần mềm
này:

Hiển thị đối số của các hàm
Để xem đối số trong một công thức, hãy nhấn Ctrl- Shift- A. Ví dụ, nếu bạn gõ =RATE và nhấn
Ctrl- Shift -A, bạn có thể nhìn thấy tất cả các đối số cho hàm này (ví dụ =RATE (nper, pmt, pv,
fv, type, guess)).
Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn, gõ theo: =RATE
Và nhấn Ctrl+A để hiển thị theo Function Wizard.

Tham chiếu các hàm
Để tham chiếu các hàm ứng dụng trong Excel, bạn hãy giữ phím Shift-F3, Excel sẽ đưa ra hộp
thoại chứa tất cả các hàm ứng dụng và hướng dẫn các cú pháp cụ thể cho từng hàm khi bạn di
chuyển con trỏ điểm sáng đến hàm muốn tham chiếu. Đây cũng là cách nhập công thức nhanh
mà không cần gõ toàn bộ cú pháp.

Dùng F9 để tính tạm thời
Nếu bạn tạo một bản tính có chứa công thức quá dài nên không thể biết ngay kết quả, bạn có thể
kéo con trỏ để chọn một phần của công thức trong thanh công thức, và ấn phím F9. Lập tức, kết
quả của một công thức con trong dãy công thức của bạn sẽ hiện trên màn hình. Quan trọng hơn,
là bạn không được ấn Enter, một phần của công thức đó sẽ bị mất, nên để chắc chắn bạn phải ấn
phím ESC. Tuy nhiên nếu bạn nhỡ ấn Enter, thì hãy thử ấn tổ hợp phím Ctrl- Z để phục hồi lại
các thay đổi.

Liên kết text box tới dữ liệu trong ô
Bạn có thể liên kết một text box tới dữ liệu trong một ô của bản tính bằng cách tạo ra một text
box và liên kết công thức trả lại kết quả của ô đó tới text box.
1. Nhắp vào biểu tượng tạo một text box trên thanh công cụ Drawing. Nhắp vào bảng tính và kéo
con trỏ để tạo một text box.

2. Đưa con trỏ tới thanh công thức, gõ công thức đã cho kết quả tới ô cần liên kết vào text box.
(Ví du: trong ô A1 bạn có số liệu là 2. Trên thanh công thức, ban gõ =A1). Và ấn Enter.
3. Text hay số liệu bạn gõ trong ô đã liên kết (ví dụ A1) sẽ xuất hiện trong text box. Trong ví dụ
trên thì text box sẽ có giá trị ở trong là 2.
Bạn có thể di chuyển text box tới một vài bản tính khác trong tập bảng tính nếu bạn muốn.

Liên kết một hình ảnh tới một dãy ô
Bạn có thể copy một dãy ô và dán nhanh chúng như một hình ảnh trong một bản tính. Đây cũng
là một cách tinh xảo để dễ dàng nhìn thấy ô nào đó tại một vài nơi trong bảng tính của bạn. Bạn
có thể sử dụng phương pháp này để in các ô trong một trang. Khi các ô liên kết thay đổi thì các
định dạng này cũng được á...
Mt s th thut hay trong Excel
(Ngun: Sưu tm t Internet)
Để giúp các bn khai thác các tính năng ưu vit trong công tác x lý bng tính đối vi phn
mm Microsoft Excel, xin gii thiu mt s th thut được coi là hay nht ca phn mm
này:
Hin th đối s ca các hàm
Để xem đối s trong mt công thc, hãy nhn Ctrl- Shift- A. Ví d, nếu bn gõ =RATE và nhn
Ctrl- Shift -A, bn có th nhìn thy tt c các đối s cho hàm này (ví d =RATE (nper, pmt, pv,
fv, type, guess)).
Nếu bn mun biết chi tiết hơn, gõ theo: =RATE
Và nhn Ctrl+A để hin th theo Function Wizard.
Tham chiếu các hàm
Để tham chiếu các hàm ng dng trong Excel, bn hãy gi phím Shift-F3, Excel s đưa ra hp
thoi cha tt c các hàm ng dng và hướng dn các cú pháp c th cho tng hàm khi bn di
chuyn con tr đim sáng đến hàm mun tham chiếu. Đây cũng là cách nhp công thc nhanh
mà không cn gõ toàn b cú pháp.
Dùng F9 để tính tm thi
Nếu bn to mt bn tính có cha công thc quá dài nên không th biết ngay kết qu, bn có th
kéo con tr để chn mt phn ca công thc trong thanh công thc, và n phím F9. Lp tc, kết
qu ca mt công thc con trong dãy công thc ca bn s hin trên màn hình. Quan trng hơn,
là bn không được n Enter, mt phn ca công thc đó s b mt, nên để ch
c chn bn phi n
phím ESC. Tuy nhiên nếu bn nh n Enter, thì hãy th n t hp phím Ctrl- Z để phc hi li
các thay đổi.
Liên kết text box ti d liu trong ô
Bn có th liên kết mt text box ti d liu trong mt ô ca bn tính bng cách to ra mt text
box và liên kết công thc tr li kết qu ca ô đó ti text box.
1. Nhp vào biu tượng to mt text box trên thanh công c Drawing. Nhp vào bng tính và kéo
con tr để to mt text box.
Một số thủ thuật hay trong Excel - Trang 2
Một số thủ thuật hay trong Excel - Người đăng: ptvu1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số thủ thuật hay trong Excel 9 10 788