Ktl-icon-tai-lieu

MS Access 2000 - bai giảng query

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng

MS-ACCESS 2000

BÀI 01:(2Tiết)
PTTK CSDL& MS-ACCESS

BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL,
TABLE, &RELATIONSHIP

BÀI 03:(2Tiết)
KHÁI QUÁT QUERY

BÀI 04:(6Tiết)
SELECT QUERY

BÀI 05: (6Tiết)
QUERY CAO CẤP

BÀI 06:(2 Tiết) FORM
THIẾT KẾ VỚI WIZARD

BÀI 07:(6Tiết) FORM
THIẾT KẾ DESIGN VIEW

BÀI 08:(6Tiết)
MAIN FORM – SUBFORM

BÀI 09&10: (6Tiết)
REPORT

BÀI 11: (4Tiết)
MACRO&MODUL

Ôn Tập (2Tiết)

KIỂM TRA (2Tiết)

Bài 3

KHÁI QUÁT VỀ QUERY
I. Khái niệm và lý do sử dụng
II. Các loại query
III. Cách tạo Query
IV. Các hình thức hiển thị Query
V. Lưu và điều chỉnh Query

I. Khái niệm và lý do sử dụng
Query là gì :
Quey là công cụ của Access được dùng để truy
vấn dữ liệu trên một hay nhiều Tabl. Query cũng
được dùng như một nguồn dữ liệu khác cho các
công cụ khác như Form, Report, hay Query khác.
Các trường hợp sử dụng Query
 Lựa chọn các Query cần thiết
 Lựa chọn các mẩu tin, sắp xếp theo thứ tự nào
đó.
 Tham khảo dữ liệu của nhiều Table
 Thực hiện phép tính toán.
 Tạo dữ liệu cho các Form,Report, các Query
khác

II. Các Loại Query
1. Selct Query (Chọn lọc)
Sử dụng khá phổ biến để trích dữ liệu từ 1 hay nhiều
Table.
Ngoài ra còn có thể cho phép tính toán, lược và kết nhóm.
2. CrossTab Query (Tham khảo chéo).
Dùng để tổng hợp dữ liệu theo chủng loại (Tổng số,
s.lượng, tb)Loại này hữu hiệu trong việc phân tích dữ liệu.
3. Action Query (Hành động)
Dùng để tạo mới hay thực hiện thay đổi cho Table tuỳ
theo công dụng bao gồm : Delete Query, Update
Query, Append Query, Make table Quey
4. Paremeter Query (Tham số)
Tạo một Query mà khi khởi động cần một hay nhiều tham số
để tạo ra kết quả.Tham số được ghi dưới dạng một tên biến.

III. Cách tạo Query
•Dùng Wizard : Ít dùng vì hạn chế trên một số Query
•Dùng Query Design:
Người dùng tự thiết kế thông qua cửa sổ Design
View.
Các bước khái quát:
 Khởi động Design View
 Chọn các Table, Quey liên quan
 Khai báo các mối quan hệ nếu chưa có
 Khai báo các tiêu chuẩn lọc nếu cần
 Chạy thử và lưu lại.

Minh Họa

IV. Các hình thức hiển thị Query
Cửa sổ Query có 3 hình thức hiển thị :
 Datasheet View : Là dạng hiển thị chuẩn khi chạy
Quey
 Design View : Hiển thị Quey theo dạng thiết kế
 SQL View : Hiển thị thiết kế Query dưới dạng dòng
lệnh theo ngôn ngữ SQL

Minh Họa

Design View

SQL View

DataSheet
View

V. LƯU VÀ ĐIỀU CHỈNH
Lưu : Khi hoàn tất thiết kế hoặc hiệu chỉnh cần lưu lại
Menu File/Save. nếu không khi đóng Acces sẽ hỏi bạn
cần lưu không.
Hiệu chỉnh: Thiết kế trong Quey : Chọn Quey và click
chức năng Design...
BÀI 01:(2Tiết)
PTTK CSDL& MS-ACCESS
BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL,
TABLE, &RELATIONSHIP
BÀI 03:(2Tiết)
KHÁI QUÁT QUERY
BÀI 05: (6Tiết)
QUERY CAO CẤP
BÀI 06:(2 Tiết) FORM
THIẾT KẾ VỚI WIZARD
BÀI 07:(6Tiết) FORM
THIẾT KẾ DESIGN VIEW
BÀI 08:(6Tiết)
MAIN FORM – SUBFORM
BÀI 09&10: (6Tiết)
REPORT
BÀI 11: (4Tiết)
MACRO&MODUL
Ôn Tập (2Tiết) KIỂM TRA (2Tiết)
Bài giảng
MS-ACCESS 2000
BÀI 04:(6Tiết)
SELECT QUERY
MS Access 2000 - bai giảng query - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MS Access 2000 - bai giảng query - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
MS Access 2000 - bai giảng query 9 10 239