Ktl-icon-tai-lieu

nat

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NAT

07/2009

MỤC TIÊU
Giải thích các khái niệm cơ bản về dịch vụ NAT
¢ Giải thích được cơ chế NAT khi gói tin qua NAT server
¢ Cấu hình dịch vụ NAT trên Windows 2003 server
¢

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

2

07/2009

NỘI DUNG
Đặt vấn đề
¢ Giới thiệu NAT
¢ Cấu hình NAT server
¢

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3

¢

07/2009

NHẮC LẠI
Địa chỉ IP:
Kích thước: 32 bits è không gian: 232 địa chỉ

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

0.x.x.x/8, 127.0.0.0/8, lớp D, lớp E; không dùng
¢ Số lượng node trên Internet “khổng lồ”
è Giải quyết:
¢ dùng địa chỉ private trong mạng LAN
¢ Dùng địa chỉ public khi giao tiếp bên ngoài Internet
¢

¢

Gởi dữ liệu giữa 2 host
—
—

Địa chỉ host gởi
Địa chỉ host nhận

4

Src: 192.168.1.3
Dest: 210.64.72.14

Src: 192.168.1.3
Dest: 210.64.72.14

192.168.1.0/24

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Private IP

07/2009

ĐẶT VẤN ĐỀ
Public IP

Internet
Src: 192.168.1.4
192.168.1.1
Dest: 192.168.1.3
Src: 210.64.72.14
Dest: ????

192.168.1.3
192.168.1.4

Src: 192.168.1.3
Dest: 192.168.1.4
5

¢

02/2009

PACKET FILTERING
Lọc các gói tin:
Kiểm soát luồng dữ liệu

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

từ mạng bên trong đi ra ngoài
¢ Từ bên ngoài đi vào mạng bên trong
¢

Access Policy

R
HTTP R
Allow

R

All Destinations

Streaming Media

SMTP

DNS Intrusion
External Network

Firewall

14
Internal Network

¢

Incomming
Luồng dữ liệu đi vào

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—
¢

07/2009

PACKET FILTERING

Outgoing
—

Luồng dữ liệu đi ra

15

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nat - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
nat 9 10 704