Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Được đăng lên bởi Nguyen Nga
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TRỊNH VIỆT LONG

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC
MÁY NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ
GIA TĂNG CỦA MẠNG DI ĐỘNG BEELINE

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 2011

Mục lục
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 5
1. Đặt vấn đề ............................................................................................................ 5
2. Mục tiêu của nghiên cứu ...................................................................................... 5
3. Cấu trúc của luận văn........................................................................................... 5
Chương 1: KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL ..... 1
1.1.

Kho dữ liệu ................................................................................................... 1

1.1.1. Khái niệm kho dữ liệu ............................................................................. 1
1.1.2. Các đặc tính của kho dữ liệu ................................................................... 2
1.1.3. Cấu trúc hệ thống kho dữ liệu ................................................................. 3
1.1.4. Dòng dữ liệu trong kho dữ liệu ............................................................... 4
1.1.5. Ứng dụng của kho dữ liệu ....................................................................... 5
1.2.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL................................................................. 6

1.2.1. Giới thiệu MySQL ................................................................................... 6
1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm của MySQL ..................................................... 7
Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU ............................................ 8
2.1.

Khái niệm khai phá dữ liệu ........................................................................... 8

2.2.

Các thành phần của giải thuật khai phá dữ liệu ............................................ 8

2.3.

Cây quyết định .............................................................................................. 9

2.4.

Phát hiện các luật kết hợp ........................................................................... 11

Chương 3 : BỘ CÔNG CỤ BUSINESS INTELLIGENCE ................................. 13
3.1.

Business Intelligence .....................................................................................
ĐẠI HC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
TRNH VIT LONG
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC
MÁY NHẰM TĂNG CƯỜNG HIU QU CÁC DỊCH V GIÁ TRỊ
GIA TĂNG CỦA MẠNG DI ĐỘNG BEELINE
LUẬN VĂN THẠC S
Ngành: Công nghệ thông tin
HÀ NỘI - 2011
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Trang 2
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Người đăng: Nguyen Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 9 10 2