Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 2971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngôn ngữ định nghĩa
và thao tác dữ liệu đối
với mô hình quan hệ

1

Nội dung
• Các cách tiếp cận đối với thiết kế
ngôn ngữ cho mô hình quan hệ
– Giới thiệu một số ngôn ngữ hình thức,
trừu tượng với mô hình quan hệ
So sánh và đánh giá

• Một số ngôn ngữ mức cao
– QBE (Query By Example)
– SQL (Structured Query Language)

• Kết luận
2

CSDL ví dụ 1
Student

Enrol

Takes

Id

Name

Suburb

SID

SNO

SID

Course

1108

Robert

Kew

1108

21

3936

101

3936

Glen

Bundoora

1108

23

1108

113

8507

Norman

Bundoora

8507

23

8507

101

8452

Mary

Balwyn

8507

29

Subject

Course
No

Name

Dept

No

Name

Dept

113

BCS

CSCE

21

Systems

CSCE

101

MCS

CSCE

23

Database

CSCE

29

VB

CSCE

18

Algebra

Maths
3

CSDL ví dụ 2
Supplier
SID

SNAME

SIZE

CITY

S1

Dustin

100

London

S2

Rusty

70

Paris

S3

Lubber

120

London

S4

M&M

60

NewYork

S5

MBI

1000

NewOrlean

S6

Panda

150

London

Product
PID

PNAME

COLOR

SupplyProduct
SID

PID

QUANTITY

S1

P1

500

S1

P2

400

S1

P4

100

S2

P3

250

S2

P4

50

S3

P1

300

S3

P2

350

P1

Screw

red

S3

P6

200

P2

Screw

green

S4

P1

10

P3

Nut

red

S5

P2

200

P4

Bolt

blue

P5

Plier

green

P6

Scissors

blue

4

Đặt vấn đề: các câu hỏi
• Tìm tên của các sinh
viên sống ở Bundoora
– Tìm các bộ của bảng
Student có Suburb =
Bundoora
– Đưa ra các giá trị của
thuộc tính Name của
các bộ này

Student
Id

Name

Suburb

1108

Robert

Kew

3936

Glen

Bundoora

8507

Norman

Bundoora

8452

Mary

Balwyn

5

Câu hỏi (tiếp)
Student

• Tìm các sinh viên
đăng ký môn học
có mã số 113
– Tìm các giá trị SID Enrol
trong bảng Enrol có
SID
3936
Course tương ứng
1108
là 113
8507
– Đưa các bộ của
Course
bảng Student có
No
SID trong các giá
113
trị tìm thấy ở trên
101

Id

Name

Suburb

1108

Robert

Kew

3936

Glen

Bundoora

8507

Norman

Bundoora

8452

Mary

Balwyn

Course
101
113
101

Name

Dept

BCS

CSCE

MCS

CSCE

6

Các ngôn ngữ truy vấn
với mô hình quan hệ
• Ngôn ngữ đại số
– 1 câu hỏi được biểu diễn bởi 1 tập các
phép toán trên các quan hệ hay một
biểu thức đại số trên các quan hệ.
– biểu thức đại số trên các quan hệ trả lời
cho câu hỏi How?
Ngôn ngữ đại số thuộc lớp ngôn ngữ thủ
tục

7

Các ngôn ngữ truy vấn
với mô hình quan hệ…
• Ngôn ngữ tính toán vị từ
– 1 câu hỏi được biểu diễn bởi 1 mô tả tập các bộ mong
muốn thông qua cách đặc tả các vị từ hay một biểu thức
logic mà các bộ phải thoả mãn
– biểu thức logic trên các bộ hay các miền thuộc tính c ủa
các quan hệ trả lời cho câu hỏ...
1
Ngôn ng nh ngh a đị ĩ
Ngôn ng nh ngh a đị ĩ
và thao tác d li u i đố
và thao tác d li u i đố
v i mô hình quan h
v i mô hình quan h
Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ 9 10 389