Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình

Được đăng lên bởi oanhthcsqp
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Tổ Tin THCS Phương
Đình

1


1. Ví dụ về chương trình
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì ?
3. Từ khoá và tên
4. Cấu trúc chung của chương trình
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

Tổ Tin THCS Phương
Đình

2



1. Ví dụ về chương trình
Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal:
Lệnh khai báo tên
chương trình

Lệnh in ra màn
hình dòng chữ
CHAO CAC BAN

CHAO CAC BAN

Program vd1;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘CHAO CAC BAN’);
End.

Kết quả

Chương trình có thể có nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh gồm
các cụm từ khác nhau được tạo từ các chữ cái.
Tổ Tin THCS Phương
Đình

3

2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?



Mỗi ngôn ngữ lập trình thường gồm 2 thành phần cơ bản:
bảng chữ cái và các quy tắc viết lệnh.
• Bảng các chữ cái.
Hãy cho biết ngôn
ngữ Tiếng Việt gồm
những thành phần
nào?

• Các quy tắc ngữ pháp
để viết từ và câu.

Tổ Tin THCS Phương
Đình

4



2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

 Bảng chữ cái
Mọi ngôn ngữ lập trình đều có bảng chữ cái riêng.
Các câu lệnh chỉ được viết từ các chữ cái trong bảng chữ cái
của ngôn ngữ lập trình.
Bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình thường gồm:
CÁC CHỮ CÁI TIẾNG
ANH
Chữ hoa:

A B C…

Z
Chữ thường:

abc…z

CÁC CHỮ SỐ

0 1 2…
9

CÁC KÍ TỰ KHÁC

+ - * /
@$( ) ‘ . ;

Dấu phép toán:
Các kí hiệu:
…

Tổ Tin THCS Phương
Đình

5

2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?



 Các quy tắc
– Mỗi câu lệnh trong chương trình đều có quy tắc quy định cách viết
các từ và thứ tự của chúng.
– Mỗi câu lệnh đều có một ý nghĩa nhất định xác định thao tác mà
máy tính cần thực hiện và kết quả đạt được.
Một số câu lệnh
Ví dụ:
Sau từ Program
là các dấu cách

Câu lệnh kết
thúc chương
trình

kết thúc bằng
dấu ;

Program vd1;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘CHAO CAC BAN’);
End.
Tổ Tin THCS Phương
Đình

Câu lệnh chỉ
thị máy tính in
ra màn hình
dòng chữ CHAO
CAC BAN 6

3. Từ khoá và tên



 Từ khoá là những từ dành riêng, không được dùng cho bất kì mục
đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy
định.
– Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khoá nhất định

Ví dụ:
Program vd1;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘CHAO CAC BAN’);
End.
Program
Uses

 Từ khoá khai báo tên chương trình
 Từ khoá khai báo các thư viện

Begin, End  Các từ khoá thông báo bắt đầu và kết thúc phần thân chương
trình. Tổ Tin THCS Phương
7
Đình



3. Từ khoá và tên

 Tên dùng để nhận biết và phân biệt các đại lượng và đối tượng
trong chương trình.
– Tên do người lập trình đặt theo các qui tắc của ngôn ngữ lập
trình và chương trình dịch.
Ví dụ 1:
Program vd1;
Use...
Tổ Tin THCS Phương
Đình
1
Ngôn ngữ lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình - Người đăng: oanhthcsqp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình 9 10 528