Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình C
Chương 4: CÁC LỆNH VÀO RA

1

Chương 4: Các lệnh vào ra

Nội dung
4.1. Thư viện các hàm vào/ra chuẩn.
4.2. Các hàm vào/ra chuẩn - getchar() và putchar();
getch() và putch().
4.3. Đưa kết quả lên màn hình bằng printf.
4.4. Vào số liệu từ bàn phím bằng hàm scanf.
4.5. Đưa kết quả ra máy in.

2

Chương 4: Các lệnh vào ra

4.1. Thư viện các hàm vào/ra chuẩn
 Mỗi tệp chương trình muốn sử dụng các hàm thư viện vào/ra chuẩn

đều phải có các dòng lệnh ở đầu tệp chương trình :


#include <conio.h> cho các hàm getch(), putch(), clrscr(), gotoxy() ...



#include <stdio.h> cho các hàm khác như gets(), fflus(), fwrite(),
scanf()...

 Dùng dấu ngoặc < và >, trình biên dịch tìm kiếm thư viện trong

thư mục INCLUDE của C.
 Nếu dùng dấu “ và ”, trình biên dịch tìm kiếm thư viện trong cả

phần mở rộng.
3

Chương 4: Các lệnh vào ra

4.2. Các hàm vào/ra chuẩn - getchar() và putchar(); getch() và
putch()
4.2.1. Hàm getchar():
 Cơ chế vào đơn giản nhất là đọc từng ký tự từ thiết bị vào

chuẩn (nói chung là bàn phím) bằng hàm getchar().
 Cú pháp: biến = getchar();
 Nhận một ký tự

vào từ bàn phím và ấn Enter để xác nhận.

Hàm sẽ trả về ký tự nhận được và lưu vào biến. Ký tự nhập
vào được hiển thị lên màn hình.
 Ví dụ:

char c;
c = getchar();

4

Chương 4: Các lệnh vào ra

4.2. Các hàm vào/ra chuẩn (tiếp)
4.2.2. Hàm putchar():
 Để đưa một ký tự ra thiết bị ra chuẩn (nói chung là màn hình) ta

sử dụng hàm putchar().
 Cú pháp: putchar(ch);
 Đưa ký tự ch lên màn hình tại vị trí hiện tại của con trỏ. Ký tự in

lên màn hình luôn có màu trắng.
 Ví dụ:

char c;
c = getchar();
putchar(c);

5

Chương 4: Các lệnh vào ra

4.2. Các hàm vào/ra chuẩn (tiếp)
4.2.3. Hàm getch():
 Hàm nhận một ký tự từ bộ đệm bàn phím, không cho hiện lên màn hình.
 Cú pháp: getch();
 Nếu có sẵn ký tự trong bộ đệm bàn phím thì hàm sẽ nhận một ký tự trong đó.
 Nếu bộ đệm rỗng, máy sẽ tạm dừng.
 Khi gõ một ký tự thì hàm nhận ngay ký tự đó (không

cần bấm thêm phím

Enter như trong các hàm nhập khác). Ký tự vừa gõ không hiện lên màn
hình.

 Nếu dùng: biến=getch(); thì biến cũng sẽ chứa ký tự đọc vào.

Ví dụ: c = getch();
6

Chương 4: Các lệnh vào ra

4.2. Các hàm vào/ra chuẩn (tiếp)
4.2.4. Hàm putch():
Cú pháp: putch(ch);
Đưa ký tự

ch lên màn hình tại vị trí hiện tại của con trỏ.

Ký tự sẽ được hiển thị theo màu xác định trong hàm
textcolor. Hàm cũng trả về ký tự được hiển thị.
Ví dụ:

char c= ’a’;
putch(c);
7

Chương 4: Các lệnh vào ra

4.3. Đưa kết quả lên màn hình bằng pr...
Chương 4: Các lệnh vào ra
1
Lập trình C
Lập trình C
Chương 4: CÁC LỆNH VÀO RA
Chương 4: CÁC LỆNH VÀO RA
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 174