Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C++(HUBT)

Được đăng lên bởi tridojre
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3796 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ng«n ng÷ lËp tr×nh C++

TEACH YOURSELF C++
MỤC LỤC
 I.
I. CÁC
CÁC PHẦN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C++.
Giới thiệu hàm Cout.
Cout
Trình bày chú thích - Comments.
Hàm - Functions.
Functions.
II. BIẾN
BIẾN SỐ.
Các kiểu biến số.
Định nghĩa kiểu - Typedef.
Typedef.
III. BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH.
Câu lệnh.
Các toán tử.
Câu lệnh IF.
Toán tử Lôgic.
IV. CÁC
CÁC LOẠI HÀM.
Khai báo hàm
Nguyên mẫu hàm - Function prototypes.
Biến khu vực - Local variables.
Biến toàn cục - Global variables.
Giá trị trả về.
Tham số mặc định.
Đệ quy.
quy.
V. CÁC LOẠI VÒNG LẶP.
Vòng lặp While.
Continue và Break.
Vòng lặp While(1).
Do ... While.
Vòng lặp For.
Vòng lặp lồng.
VI. MẢNG.
Khởi tạo mảng
Mảng nhiều chiều
VII. XỬ LÝ TRÊN FILE.
Mở file.
Các thao tác trên file - đọc dữ liệu từ file và ghi ra file.
Đóng file.
VIII. BÀI TẬP VÀ CHƯƠNG TRÌNH MẪU.

Olympic tin häc sinh viªn HUBT

1

GV: Tr¬ng Minh §øc

Ng«n ng÷ lËp tr×nh C++

I

Các phần của chương trình C++.
Các chương trình C++ bao gồm : các đối tượng (obj), các biến (var) và các thành phần khác.

I.1

Một chương trình đơn giản.

Ví dụ lấy chương trình HELLO.CPP để giải thích các phần của một chương trình C++. (Chú ý các số
thứ tự dòng dưới đây (1:,2:,..) không viết trong nội dung chương trình)
1: #include <iostream.h>
2:
3: int main()
4: {
5: cout << "Hello World!\n";
6: return 0;
7: }
Hello World!
Dòng 1 là thư viện # iostream.h.
- Ký tự đầu tiên là biểu tượng # : là một tín hiệu để cho bộ tiền xử lý. Mỗi lần bắt đầu biên dịch, bộ
tiền xử lý được chạy. Bộ tiền xử lý đọc mã nguồn của bạn, tìm kiếm những dòng bắt đầu với dấu
( #) và thực hiện các dòng này trước khi biên dịch.
- Include là một lệnh tiền xử lý. Dấu ngoặc đơn <file name > chỉ cho bộ tiền xử lý để tìm trong tất
cả các vị trí thông thường đối với file này. Nếu bộ biên dịch được thiết lập đúng, dấu ngoặc < >
sẽ làm cho bộ tiền xử lý tìm kiếm file " iostream.h" trong thư mục mà chứa tất cả các file H cho
bộ biên dịch. ( file "iostream.h" [ Input-Oput-Stream] được dùng bởi hàm "cout"_ giúp cho việc
viết ra màn hình.)
- Dòng 3 bắt đầu chương trình thông thường với hàm có tên " main() ". Mọi chương ttrình C++
đều có 1 hàm main(). Nói chung," hàm là 1 khối mã lệnh mà thực hiện 1 hoặc nhiều công việc."
Các hàm thông thường được gọi bởi các hàm khác, nhưng main() là hàm đặc biệt. Khi chương
trình bắt đầu, main() được tự động gọi lên. ( main(), giống như tất các hàm, phải định rõ loại giá
trị nào nó sẽ trả về. Kiểu giá trị trả về đối với main() trong HELLO.CPP là "void" _nghĩa là hàm
này sẽ ...
Ng«n ng÷ lËp tr×nh C++
TEACH YOURSELF C++
TEACH YOURSELF C++
MỤC LỤC
I. C
I. C
ÁC PHẦN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C++.
ÁC PHẦN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C++.
G
G
iới thiệu hàm Cout
iới thiệu hàm Cout.
T
T
rình bày chú thích - Comments.
rình bày chú thích - Comments.
Hàm - Functions
Hàm - Functions
.
.
II. B
II. B
IẾN SỐ.
IẾN SỐ.
C
C
ác kiểu biến số.
ác kiểu biến số.
Định nghĩa kiểu - Typedef
Định nghĩa kiểu - Typedef
.
.
III. BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH.
C
C
âu lệnh.
âu lệnh.
C
C
ác toán tử.
ác toán tử.
C
C
âu lệnh IF.
âu lệnh IF.
T
T
oán tử Lôgic.
oán tử Lôgic.
IV. C
IV. C
ÁC LOẠI HÀM.
ÁC LOẠI HÀM.
K
K
hai báo hàm
hai báo hàm
N
N
guyên mẫu hàm - Function prototypes.
guyên mẫu hàm - Function prototypes.
B
B
iến khu vực - Local variables.
iến khu vực - Local variables.
B
B
iến toàn cục - Global variables.
iến toàn cục - Global variables.
G
G
iá trị trả về.
iá trị trả về.
T
T
ham số mặc định.
ham số mặc định.
Đệ quy
Đệ quy
.
.
V. CÁC LOẠI VÒNG LẶP.
Vòng lặp While.
Continue và Break.
Vòng lặp While(1).
Do ... While.
Vòng lặp For.
Vòng lặp lồng.
VI. MẢNG.
Khởi tạo mảng
Mảng nhiều chiều
VII. XỬ LÝ TRÊN FILE.
Mở file.
Các thao tác trên file - đọc dữ liệu từ file và ghi ra file.
Đóng file.
VIII. BÀI TẬP VÀ CHƯƠNG TRÌNH MẪU.
Olympic tin häc sinh viªn HUBT 1 GV: Tr¬ng Minh §øc
Ngôn ngữ lập trình C++(HUBT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C++(HUBT) - Người đăng: tridojre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C++(HUBT) 9 10 740