Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ Lập trình C++ (PTIT - Chương trình đào tạo Đại học từ xa)

Được đăng lên bởi bom2010
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 8835 lần   |   Lượt tải: 30 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
PGS.TS. Trần Đình Quế
KS. Nguyễn Mạnh Hùng

Lập trình nâng cao với C++
Lập trình hướng đối tượng với C++

2

GIỚI THIỆU
C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được mở rộng từ ngôn ngữ C. Do vậy, C++ có ưu
điểm là kế thừa được các điểm mạnh truyền thống của ngôn ngữ C như uyển chuyển, tương thích
với các thiết bị phần cứng. Hiện nay, C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được giảng dạy tại
các trường đại học trong nước và trên thế giới và đặc biệt được sử dụng rộng rãi cho nhu cầu phát
triển của công nghiệp phần mềm hiện nay. Tài liệu này không những nhằm giới thiệu cho sinh
viên ngôn ngữ lập trình C++, mà còn mong muốn qua đó sinh viên có thể hiểu được tư tưởng của
phương pháp lập trình hướng đối tượng nói chung. Nội dung của tài liệu bao gồm hai phần chính:
•

Phần thứ nhất là lập trình nâng cao với C++, bao gồm lập trình C++ với con trỏ và mảng,
các kiểu dữ liệu có cấu trúc cùng các thao tác vào ra trên tệp.

•

Phần thứ hai là lập trình hướng đối tượng với C++, bao gồm các định nghĩa và các thao
tác trên lớp đối tượng, tính kế thừa và tương ứng bội trong C++, cách sử dụng một số lớp
cơ bản trong thư viện C++.

Nội dung tài liệu được tổ chức thành 7 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về các phương pháp lập trình
Trình bày các phương pháp lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc và đặc biệt, làm quen
với các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng.
Chương 2: Con trỏ và mảng
Trình bày cách khai báo và sử dụng các kiểu con trỏ và mảng trong ngôn ngữ C++.
Chương 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Trình bày cách biểu diễn và cài đặt một số kiểu cấu trúc dữ liệu trừu tượng trong C++. Sau
đó, trình bày cách áp dụng các kiểu dữ liệu này trong các ứng dụng cụ thể.
Chương 4: Vào ra trên tệp
Trình bày các thao tác đọc, ghi dữ liệu trên các tệp tin khác nhau: tệp tin văn bản và tệp tin
nhị phân. Trình bày các cách truy nhập tệp tin trực tiếp.
Chương 5: Lớp đối tượng
Trình bày các khái niệm mở đầu cho lập trình hướng đối tượng trong C++, bao gồm cách
khai báo và sử dụng lớp, các thuộc tính của lớp; cách khởi tạo và huỷ bỏ đối tượng, các
quy tắc truy nhập đến các thành phần của lớp.
Chương 6: Tính kế thừa và tương ứng bội
Trình bày cách thức kế thừa giữa các lớp trong C++, các nguyên tắc truy nhập trong kế
thừa, định nghĩa nạp chồng các phương thức và tính đa hình trong lập trình hướng đối
tương với...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
NGÔN NG LP TRÌNH C++
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Ngôn ngữ Lập trình C++ (PTIT - Chương trình đào tạo Đại học từ xa) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ Lập trình C++ (PTIT - Chương trình đào tạo Đại học từ xa) - Người đăng: bom2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Ngôn ngữ Lập trình C++ (PTIT - Chương trình đào tạo Đại học từ xa) 9 10 661