Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C (TS. Nguyễn Viễn Quốc)

Được đăng lên bởi tranvanlinh040590
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 7414 lần   |   Lượt tải: 14 lần
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Giảng viên: TS. Nguyễn Viễn Quốc
Email: vienquoc@gmail.com

Nội dung
Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C
Chương 2: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C
Chương 3: Các lệnh điều khiển và vòng lặp
Chương 4: Hàm
Chương 5: Lớp lưu trữ của biến - Sự chuyển kiểu
Chương 6: Mảng
Chương 7: Pointer
Chương 8: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc và kiểu dữ liệu tự định nghĩa
Chương 9: Tập tin
Chương 10: Lệnh tiền xử lý

Tài liệu tham khảo
1. Đặng Thành Tín, Tin học II, NXB ĐH Quốc Gia Tp. HCM, 2007
2. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming
Language - 2nd ed, Prentice Hall, 1989.
3. Quách Tuấn Ngọc, Ngôn ngữ lập trình C, NXB Thống Kê, 2003.

1

Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C
1.1) Lịch sử phát triển
- Ra đời khoảng thời gian 1969-1973, gắn liền với sự phát triển của
hệ điều hành Unix.
- Tác giả: Denis Ritchie (1941-2011) và cộng sự ở Bell Labs.
- Có nhiều phiên bản: K&R C (1978), ANSI C hay C89 (1989), C99
(1989), C11 (2011).
- C++ là bản mở rộng của C, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng
(Object-Oriented Programming).
- Lập trình trong môi trường Windows: Visual C++ (Microsoft),
Visual C# (Microsoft), C++ Builder (Borland).

1.2) Tổng Quan
- C là ngôn ngữ lập trình bậc cao (high-level programming
language).

- C kết hợp các tính năng của ngôn ngữ bậc cao với ngôn ngữ bậc
thấp, nên một số tài liệu xếp ngôn ngữ C thuộc loại ngôn ngữ bậc
trung (middle level language) ® cho phép lập trình linh hoạt, hiệu
quả ® được xem là ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp.
2

- Các thao tác thực hiện khi lập trình:
o Soạn thảo (edit) ® text file (có đuôi là ‘.c’)
o Biên dịch (compile) ® object file (có đuôi là ‘.o’ hay ‘.obj’)
o Liên kết (link) ® file chạy được (có đuôi là ‘.exe’)

- IDE (integrated development environment - môi trường phát triển
tích hợp) là phần mềm cho phép người lập trình có thể soạn thảo,
biên dịch, liên kết, thực thi và gỡ rối (debug) trong cùng một môi
trường.
- Một số IDE chạy trên MS-DOS (lỗi thời):
o Turbo C (Borland)
o QuickC (Microsoft)
- Một số IDE chạy trên Windows:
o Dev-C++ (tải miễn phí tại www.bloodshed.net)
o Code::Blocks (tải miễn phí tại www.codeblocks.org)
o Visual C++ Express (tải miễn phí tại www.microsoft.com)
o Visual Studio 2005/2008/2010.
3

- Kỹ sư ngành cơ điện tử học ngôn ngữ lập trình C để làm gì?
o Để có tư duy lập trình.
o Để có thể lập trình cho các bộ vi điều khiển, DSP, …
§ 8051 (Keil C)
§ PIC (C30, Hi-Tech C, CCS)
§ AVR (Code Vision)
§ TMS320 (Code Composer Studio)
o Để có thể l...
1
NGÔN NG LP TRÌNH C
Ging viên: TS. Nguyn Vin Quc
Email: vienquoc@gmail.com
Ni dung
Chương 1: Gii thiu ngôn ng lp trình C
Chương 2: Các thành phn cơ bn c kiu d liu ca C
Chương 3: Các lnh điu khin vòng lp
Chương 4: Hàm
Chương 5: Lp lưu tr ca biến - S chuyn kiu
Chương 6: Mng
Chương 7: Pointer
Chương 8: Các kiu d liu cu trúc kiu d liu t định nghĩa
Chương 9: Tp tin
Chương 10: Lnh tin x
Tài liu tham kho
1. Đặng Thành Tín, Tin hc II, NXB ĐH Quc Gia Tp. HCM, 2007
2. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming
Language - 2
nd
ed, Prentice Hall, 1989.
3. Quách Tun Ngc, Ngôn ng lp trình C, NXB Thng Kê, 2003.
Ngôn ngữ lập trình C (TS. Nguyễn Viễn Quốc) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C (TS. Nguyễn Viễn Quốc) - Người đăng: tranvanlinh040590
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C (TS. Nguyễn Viễn Quốc) 9 10 349