Ktl-icon-tai-lieu

NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 08. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT

Bài 08. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

1

2

Mục tiêu của bài học
• Giải thích về ngoại lệ là gì và mô tả các lợi ích của
việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng
• Giải thích được mô hình xử lý ngoại lệ
• Sử dụng khối try/catch/finally để bắt và xử lý
ngoại lệ trong Java
• Hiểu và biết cách sử dụng ủy nhiệm ngoại lệ
• Biết cách tạo ra và sử dụng ngoại lệ tự định nghĩa

3

Nội dung
1. Ngoại lệ
2. Bắt và xử lý ngoại lệ
3. Ủy nhiệm ngoại lệ
4. Tạo ngoại lệ tự định nghĩa

4

1.1. Ngoại lệ là gì?
• Exception = Exceptional event
• Định nghĩa: Ngoại lệ là một sự kiện xảy ra trong quá
trình thực thi chương trình, nó phá vỡ luồng bình
thường của chương trình

ERROR !!
Ví dụ:

5

1.1. Ngoại lệ là gì? (2)
• Ngoại lệ là một lỗi đặc biệt
• Khi xảy ra một ngoại lệ, nếu không xử lý thì
chương trình kết thúc ngay và trả lại quyền điều
khiển cho hệ điều hành.

6

1.2. Cách xử lý lỗi truyền thống
• Viết mã xử lý tại nơi phát sinh ra lỗi
▫ Làm cho chương trình trở nên rối
▫ Không phải lúc nào cũng đầy đủ thông tin để xử lý
▫ Không nhất thiết phải xử lý

• Truyền trạng thái lên mức trên
▫ Thông qua tham số, giá trị trả lại hoặc biến tổng
thể (flag)
▫ Dễ nhầm, vẫn còn khó hiểu

7

Ví dụ
int devide(int num, int denom, int *error)

{
if (denom != 0){
error = 0;
return num/denom;
} else {
error = 1;
return 0;
}
}

8

Nhược điểm
• Khó kiểm soát được hết các trường hợp

▫ Lỗi số học, lỗi bộ nhớ,…
• Lập trình viên thường quên không xử lý lỗi

▫ Bản chất con người
▫ Thiếu kinh nghiệm, cố tình bỏ qua

9

Nội dung
1. Ngoại lệ
2. Bắt và xử lý ngoại lệ
3. Ủy nhiệm ngoại lệ
4. Tạo ngoại lệ tự định nghĩa

10

2.1. Mục đích của xử lý ngoại lệ
• Giúp chương trình đáng tin cậy hơn, tránh kết
thúc bất thường
• Tách biệt khối lệnh có thể gây ngoại lệ và khối lệnh
xử lý ngoại lệ
…………
IF B IS ZERO GO TO ERROR
C = A/B
PRINT C
GO TO EXIT

ERROR:
DISPLAY “DIVISION BY ZERO”
EXIT:
END

Khối xử lý lỗi

11

2.1. Mục đích của xử lý ngoại lệ (2)
• Khi xảy ra ngoại lệ, nếu không có cơ chế xử lý
thích hợp:
▫ Chương trình bị ngắt khi ngoại lệ xảy ra
▫ Các tài nguyên không được giải phóng  Lãng phí

• Ví dụ: Vào/ra tệp tin
▫ Nếu ngoại lệ xảy ra (ví dụ như chuyển đổi kiểu
không đúng)  Chương trình kết thúc mà không
đóng tệp tin lại
 Tệp tin không thể truy cập/hỏng
 Tài nguyên cấp phát không được giải phóng

12

2.2. Mô hình xử lý ngoại l...
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 08. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
1
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 08. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 08. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 08. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ 9 10 421