Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý hệ điều hành

Được đăng lên bởi leeminhtoi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu trắc nghiệm Hệ điều hành

Câu hỏi trắc nghiệm (Hệ điều hành)
1. Hệ điều hành là phần mềm
1. luôn luôn phải có để máy tính hoạt động
2. điều khiển thiết bị phần cứng
3. *quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng
4. Tất cả các câu trên đều đúng
2. Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel có tất cả các đặc trưng sau ngoại
trừ
1. việc mở rộng chức năng sẽ dễ dàng
2. chỉ những chức năng cơ bản mới được hiện thực trong kernel
3. phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space
4. *giao tiếp giữa client và service provider được thực hiện thông qua cơ
chế shared memory
3. Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực
hiện bằng cách lưu thông số trong
1. các thanh ghi
2. stack
3. vùng nhớ trong bộ nhớ chính
4. *Tất cả các câu trên đều đúng
4. Ưu điểm chính của time-sharing system so với multiprogrammed system.
1. Chi phí quản lý các process nhỏ hơn
2. Tăng hiệu suất của CPU
3. *Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn
4. Giảm burst time của process
5. Trong ngôn ngữ C: &a sẽ cho biết
1. *địa chỉ biến a trong không gian nhớ của process
2. địa chỉ hiện tại của biến a trong RAM
3. địa chỉ thực của biến a
4. chưa biết!!!
6. Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi:
Nông Hạnh Phúc

Trang 1

Tài liệu trắc nghiệm Hệ điều hành
1. không còn vùng nhớ để chạy chương trình.
2. *chương trình có kích thước lớn hơn vùng nhớ.
3. chương trình có kích thước nhở hơn vùng nhớ.
7. Khi bộ nhớ có hiện tượng phân mảnh(fragmentation) qua nhiều thì HĐH sẽ:
1. *tiến hành thu gom những Hole nhỏ thành Hole lớn hơn.
2. loại bỏ bớt một số process.
3. treo máy.
8. Với một hệ thống đa chương trình thì bộ nhớ sẽ:
1. hệ điều hành được nạp.
2. hệ điều hành và một process.
3. *hệ điều hành và nhiều process.
9. Một trang bộ nhớ được quản lý bởi:
1. một phần tử trong bản trang.
2. PR (present bit).
3. *PF(page frame number).
10. Trong kỉ thuật phân trang(Paging)khi bộ nhớ thực đầy thì HĐH sẽ:
1. tiến hành nạp lại các trang.
2. *thực hiện chiến lược thay thế trang.
3. loại bỏ các trang bị lỗi.
11. Process là gì:
1. một chương trình lưu trên đĩa.
2. *một chương trình nạp vào bộ nhớ và đang được CPU thực thi.
3. một chương trình được nạp vào bộ nhớ.
12. Trạng thái BLOCKED của một process là do:
1. đang chờ nhập xuất.
2. đang chờ một sự kiện nào đó chưa xảy ra.
3. *cả 2 đều đúng.
13. Hành động nào HĐH sẽ thực thi một process mới sinh ra:
1. cấp CPU ngay cho process.
2. Giao ngay các tài nguyên mà process cần.
3. *Tạo ngay khối PCB để quản lý pr...
Tài liu trc nghim H điềunh
Nông Hnh Phúc Trang 1
Câu hỏi trắc nghiệm (Hệ điều hành)
1. Hệ điu hành là phần mềm
1. luôn luôn phải có để máy tính hoạt động
2. điều khiển thiết b phần cứng
3. *quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng
4. Tất c các câu trên đều đúng
2. Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel có tất cả các đc trưng sau ngoại
trừ
1. việc mở rộng chức năng sẽ dễ ng
2. chỉ những chức năng cơ bản mới được hiện thực trong kernel
3. phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space
4. *giao tiếp giữa client và service provider được thực hin thông qua
chế shared memory
3. Việc truyền thông s từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực
hiện bằng cách lưu thông số trong
1. các thanh ghi
2. stack
3. ng nhớ trong bộ nhớ chính
4. *Tất cả các câu trên đu đúng
4. Ưu điểm chính ca time-sharing system so với multiprogrammed system.
1. Chi phí quản lý các process nhỏ hơn
2. ng hiu sut của CPU
3. *Thời gian đápng (response time) nhỏ hơn
4. Giảm burst time của process
5. Trong ngôn ng C: &a sẽ cho biết
1. *địa chỉ biến a trong không gian nhớ ca process
2. địa chỉ hiện tại của biến a trong RAM
3. địa chỉ thực của biến a
4. chưa biết!!!
6. Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi:
Nguyên lý hệ điều hành - Trang 2
Nguyên lý hệ điều hành - Người đăng: leeminhtoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguyên lý hệ điều hành 9 10 426