Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý hệ điều hành

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên lý hệ điều hành

Bảo vệ và an ninh

Nguyễn Hải Châu
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Công nghệ

Bảo vệ

Bảo vệ
Mục đích bảo vệ
Các miền bảo vệ
Ma trận truy cập
Cài đặt ma trận truy cập
Hủy bỏ quyền truy cập

Cấu trúc miền bảo vệ
z

z

Quyền truy cập = <tên đối tượng, tập các
toán tử> trong đó tập các toán tử là một tập
con của tập tất cả các toán tử hợp lệ có thể
thực hiện trên đối tượng
Miền = Tập các quyền truy cập

z

z

z

HĐH gồm một tập các đối tượng, đối tượng:
phần cứng hoặc phần mềm
Mỗi đối tượng có một tên duy nhất và có thể
truy cập đến thông qua một số toán tử (hàm
hệ thống)
Bảo vệ: Đảm bảo mỗi đối tượng được truy
cập đúng cách và chỉ bởi các tiến trình được
phép

Cài đặt miền trên UNIX
z

Hệ Unix có 2 miền:
z
z

z

Người sử dụng (user)
Người quản trị hệ thống (supervisor/root)

UNIX
z
z

Miền = user-id
“Chuyển” miền bảo vệ thông qua hệ thống tệp:
z
z

Mỗi tệp có 1 bit gắn với miền (setuid bit).
Khi tệp f được thực hiện và bit setuid=1 thì user-id
được đặt là owner của tệp f. Khi thực hiện xong, userid được trả lại giá trị cũ

1

Cài đặt tên miền trên Multics
z
z
z

Ma trận truy cập

Các miền bảo vệ bao nhau (ring)
Gọi Di và Dj là hai miền bảo vệ bất kỳ.
Nếu j < i ⇒ Di ⊆ Dj

z

z
z
z

Biểu diễn các miền bảo vệ dưới dạng ma
trận (Ma trận truy cập - access matrix). Giả
sử ma trận là access
Các hàng biểu diễn các miền
Các tên cột biểu diễn các đối tượng
Phần tử access(i, j) là tập các toán tử một
tiến trình thực hiện trong miền Di được thao
tác trên đối tượng Oj

Multics Rings

Ma trận truy cập

Sử dụng ma trận truy cập
z

z

Nếu một tiến trình trong miền Di muốn thực
hiện toán tử “op” trên đối tượng Oj, thì “op”
phải nằm trong ma trận truy cập
Mở rộng: Bảo vệ “động”
z
z

Các toán tử để thêm, xóa các quyền truy cập
Các quyền truy cập đặc biệt:
z
z
z

z

Ma trận truy cập với các miền
được xem như các đối tượng

Chủ của đối tượng Oi
Sao chép toán tử “op” từ Oi sang Oj
Quyền điều khiển – Di có thể sửa đổi quyền truy cập
của Dj
transfer – switch từ miền Di sang Dj

Ma trận truy cập với quyền
truy cập Copy

2

Ma trận truy cập với quyền
truy cập Owner

Cài đặt ma trận truy cập
z

Có 4 cách cài đặt:
z

z

z
z

Bảng toàn cục (global table): Phương pháp đơn
giản nhất
Danh sách truy cập (access list) cho các đối
tượng
Danh sách khả năng (capability list) cho các miền
Cơ chế khóa – chìa (Lock-Key)

Danh sách truy cập
z

z

z

Mỗi cột trong ma trận truy cập có thể được
cài đặt thành một danh sách truy cập cho một
đối tượng
Danh sách gồm các p...
1
Nguyên lý h điu hành
Nguyn Hi Châu
Khoa Công ngh Thông tin
Trường Đại hc Công ngh
Bo v và an ninh
Bo v
Mc đích bo v
Các min bo v
Ma trn truy cp
Cài đặt ma trn truy cp
Hy b quyn truy cp
Bo v
z HĐH gm mt tp các đối tượng, đối tượng:
phn cng hoc phn mm
z Mi đối tượng có mt tên duy nht và có th
truy cp đến thông qua mt s toán t (hàm
h thng)
z Bo v: Đảm bo mi đối tượng được truy
cp đúng cách và ch bi các tiến trình được
phép
Cu trúc min bo v
z Quyn truy cp= <tên đối tượng, tp các
toán t> trong đó tp các toán t là mt tp
con catp tt c các toán t hp l có th
thc hin trên đối tượng
z Min = Tp các quyn truy cp
Cài đặt min trên UNIX
z H Unix có 2 min:
z Người s dng (user)
z Người qun tr h thng (supervisor/root)
z UNIX
z Min = user-id
z “Chuyn” min bo v thông qua h thng tp:
z Mi tp có 1 bit gn vi min (setuid bit).
z Khi tp f được thc hin và bit setuid=1 thì user-id
được đặt là owner ca tp f. Khi thc hin xong, user-
id được tr li giá tr cũ
Nguyên lý hệ điều hành - Trang 2
Nguyên lý hệ điều hành - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguyên lý hệ điều hành 9 10 99