Ktl-icon-tai-lieu

NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Được đăng lên bởi Nhok Con
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ROBOT
Đoàn Tấn Phát, Nguyễn Phan Nhật Tân
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Lạc Hồng1
Email: doantanphat310@yahoo.com.vn, nhattan240190@gmail.com

Tóm tắt: Trong bài báo này chúng tôi trình bày phương pháp mới trong giải thuật
phân vùng ảnh và nhận dạng cử chỉ của bàn tay cho điều khiển robot trong nhà. Từ
những yêu cầu thực tế, chúng tôi nghiên cứu những kỹ thuật trong xử lý ảnh, từ đó áp
dụng xây dựng chương trình. Chương trình dựa trên ba bước chính: Phân khúc bàn tay,
theo dõi bàn tay và nhận dạng bàn tay từ những đặc điểm bàn tay. Đối với bước phân
khúc bàn tay chúng tôi sử dụng phân ngưỡng bàn tay để lấy ra những giá trị đặc trưng
của làn da con người, tìm tính chất bất biến của nó và dễ dàng tính toán. Để hạn chế lỗi
từ phân khúc bàn tay chúng tôi thêm một bước thứ hai, theo dõi bàn tay. Theo dõi cử chỉ
bàn tay giúp cho việc nhận dạng phân lớp bàn tay xòe, nắm, khép chính xác. Cuối cùng,
chúng tôi sử dụng Support Vector Machine (SVM) và bảy mô-men bất biến để nhận dạng
cử chỉ bàn tay.
Từ khóa: Hand Tracking, Gesture Recognition, Human-Computer Interaction, Support
Vector Machine (SVM).

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, phần lớn của sự tương tác người-máy tính được dựa trên các
thiết bị cơ khí như bàn phím, chuột, remote điều khiển hoặc máy tính bảng. Trong
những năm gần đây đã có một sự quan tâm ngày càng tăng trong phương pháp
phân lớp dựa trên tầm nhìn tính toán do khả năng nhận biết cử chỉ của con người
một cách tự nhiên [1]. Những phương thức này sử dụng ảnh đầu vào, những hình
ảnh này thu được từ máy ảnh hoặc từ một Camera Kinect. Mục tiêu chính của các
thuật toán để đo lường cấu hình bàn tay trong từng khoảnh khắc.
Việc xử lý nhận dạng cử chỉ bàn tay trong điều kiện thuận lợi bằng cách sử
dụng găng tay màu duy nhất hoặc là đánh dấu trên bàn tay, ngón tay. Hai điều
kiện áp đặt các hạn chế đối với người sử dụng và thiết lập giao diện. Chúng tôi đã
đặc biệt tránh các giải pháp đòi hỏi găng tay màu hoặc đánh dấu.
II.
1.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Khái quát chương trình nhận dạng cử chỉ bàn tay

Chương trình nhận dạng cử chỉ bàn tay được xây dựng theo trình tự bốn
bước cơ bản của một hệ thống nhận dạng bao gồm: tiếp nhận ảnh đầu vào, xác
định vị trí bàn tay, tách riêng bàn tay và phân lớp bàn tay. Bài báo này trình này
những kỹ thuật khác nhau trong lĩnh vực xử lý ảnh để xử lý trong mỗi bước cụ
thể. Trong đó, kỹ thuật nhận dạng cử chỉ bàn tay bằng phân lớp Support Vector
Machine kết hợp với bảy mômen bất biến là...
NHN DNG C CH CỦA BÀN TAY ĐỂ ĐIỀU KHIN ROBOT
Đoàn Tấn Pt, Nguyn Phan Nht Tân
Khoa Công ngh thông tin, Trường Đại hc Lc Hng
1
Email: doantanphat310@yahoo.com.vn, nhattan240190@gmail.com
Tóm tt: Trong bài o này chúng tôi trình bày phương pháp mới trong gii thut
phân ng nh nhn dng c ch ca n tay cho điu khin robot trong nhà. T
nhng yêu cu thc tế, chúng tôi nghiên cu nhng k thut trong x lý nh, t đó áp
dng xây dng chương trình. Chương trình da trên ba bước chính: Phân khúc bàn tay,
theo dõi bàn tay và nhn dng bàn tay t những đặc điểm n tay. Đối với bước phân
khúc bàn tay chúng tôi s dụng phân ngưỡng n tay để ly ra nhng giá tr đặc trưng
của làn da con người, tìm tính cht bt biến ca nó và dngnh toán. Đ hn chế li
t phân khúc bàn tay chúng tôi thêm mt bưc th hai, theo dõi bàn tay. Theo dõi c ch
bàn tay giúp cho vic nhn dng pn lp bàn tay xòe, nm, khép chính xác. Cui cùng,
chúng tôi s dng Support Vector Machine (SVM) và by mô-men bt biến để nhn dng
c ch bàn tay.
T khóa: Hand Tracking, Gesture Recognition, Human-Computer Interaction, Support
Vector Machine (SVM).
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, phn ln ca s ơng tác ngưi-máy nh được da trên c
thiết b cơ khí nhưn phím, chuột, remote điu khin hoc máy tính bng. Trong
nhng năm gn đây đã có mt s quan m ngày càng tăng trong phương pháp
phân lp da tn tm nhìn tính toán do kh năng nhận biết c ch của con ngưi
mt cách t nhiên [1]. Những phương thứcy s dng nh đầu vào, nhng nh
ảnh này thu được t máy nh hoc t mt Camera Kinect. Mc tiêu chính ca các
thuật toán để đo lưng cu hình bàn tay trong tng khonh khc.
Vic x lý nhn dng c ch bàn tay trong điu kin thun li bng ch s
dụng găng tay màu duy nhất hoc đánh dấu trên n tay, ngón tay. Hai điu
kin áp đt các hn chế đi với ni s dng và thiết lp giao diện. Chúng tôi đã
đặc bit tránh các giải pháp đòi hi găng tay màu hoặc đánh dấu.
II. NI DUNG NGHN CỨU
1. Khái quát chương trình nhn dng c chn tay
Chương trình nhận dng c ch bàn tay được y dng theo trình t bn
bước bản ca mt h thng nhn dng bao gm: tiếp nhn ảnh đầu vào, xác
định v tbàn tay, ch riêng bàn tay phân lp bàn tay. Bài o y trình y
nhng k thuật khác nhau trong lĩnh vực x nh đ x trong mi bưc c
thể. Trong đó, k thut nhn dng c ch n tay bng phân lp Support Vector
Machine kết hp vi by mômen bt biến là mt phương pháp mi.
1
S 10 Hunh Văn Ngh, Biên Hòa Đng Nai.
NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ROBOT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ROBOT - Người đăng: Nhok Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NHẬN DẠNG CỬ CHỈ CỦA BÀN TAY ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ROBOT 9 10 665