Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi vtnhanit95
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhập môn
phần mềm
& Hệ thống
nhúng
SE114

GV:ThS. Phan Nguyệt Minh
minhpn@uit.edu.vn

Site môn học


2

Nội dung môn học
 Chương

1: Giới thiệu
 Chương 2: Lập trình Java Mobile
 Chương 3: Lập trình Android

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

3

Đánh giá
 Môn




học gồm các cột điểm:

Bài tập + Thực hành
Seminar giữa kỳ
Đồ án cuối kỳ

30%
20%
50%

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

4

Đồ án
 2-3

sinh viên/ đề tài
 SV tự chọn đề tài
 Đề tài: Xây dựng một ứng dụng trên thiết bị
di động
 Đăng ký đề tài: hạn chót tuần thứ 5
 Hình thức đăng ký: form trên website môn
học
 Nộp đề tài và chấm vấn đáp
SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

5

Seminar giữa kỳ










2-3 sinh viên/ đề tài
SV tự chọn đề tài (lý thuyết)
Đăng ký đề tài: hạn chót tuần thứ 5
Hình thức đăng ký: form trên website môn học
Hạn nộp đề tài: tuần thứ 8
Hình thức nộp: upload lên website môn học (file
powerpoint + word)
Danh sách các nhóm được chọn báo cáo sẽ
được thông báo vào tuần thứ 9
Seminar từ tuần thứ 10
SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

Chương 1:
Giới thiệu

7

Mở đầu
 Kỷ

nguyên công nghệ mới đã và đang tiếp tục
phát triển không ngừng nhằm thông minh hóa,
hiện đại hóa các hệ thống

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

8

Hệ thống nhúng

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

9

Hệ thống nhúng
 Hệ

thống nhúng (tiếng Anh: Embedded
system) là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống
có khả năng tự trị được nhúng vào trong một
môi trường hay một hệ thống mẹ. Hệ thống
nhúng có vai trò đảm nhận một phần công
việc cụ thể của hệ thống mẹ. Hệ thống nhúng
có thể là một hệ thống phần cứng và cũng có
thể là một hệ thống phần mềm.
(Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

10

Định nghĩa hệ thống nhúng
 Là

một hệ thống máy tính
 Có tài nguyên giới hạn
 Tương tác với thế giới thực
 Chuyên dụng
 Yêu cầu chất lượng và độ tin cậy cao

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

11

Hệ thống nhúng là một máy tính
 Cách


Nhiều người dùng chung 1 máy tính

 Cách


mạng lần thứ 2 Personal Computer

Mỗi người dùng một máy tính

 Cách


mạng lần thứ 1 Mainframe

mạng lần thứ 3 Embedded Systems

Mỗi người dùng nhiều máy tính một lúc

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

12

Tài nguyên giới hạn
 Sức

mạnh xử lý hạn chế
 Bộ nhớ nhỏ
 Nguồn năng lượng giới hạn

SE114 - Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng

13

Tương tác với thế giới thực
 Cảm



C...
Nhp môn
phn mm
& H thng
nhúng
GV:ThS. Phan Nguyệt Minh
minhpn@uit.edu.vn
Site môn hc
http://courses.uit.edu.vn
SE114
Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng - Người đăng: vtnhanit95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Nhập môn phần mềm & Hệ thống nhúng 9 10 71