Ktl-icon-tai-lieu

Nodejs

Được đăng lên bởi lythanhngan167
Số trang: 412 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ffirs.indd i

22/09/12 10:16 AM

PROFESSIONAL NODE.JS®
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxvii

PART I
CHAPTER 1

Installing Node . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CHAPTER 2

Introducing Node . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

PART II
Download from Wow! eBook <>

INTRODUCTION AND SETUP

NODE CORE API BASICS

CHAPTER 3

Loading Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

CHAPTER 4

Using Buffers to Manipulate, Encode, and Decode Binary Data . . . . . . 29

CHAPTER 5

Using the Event Emitter Pattern to Simplify Event Binding . . . . . . . . . . 35

CHAPTER 6

Scheduling the Execution of Functions Using Timers. . . . . . . . . . . . . . . 45

PART III

FILES, PROCESSES, STREAMS, AND NETWORKING

CHAPTER 7

Querying, Reading from, and Writing to Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

CHAPTER 8

Creating and Controlling External Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

CHAPTER 9

Reading and Writing Streams of Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

CHAPTER 10

Building TCP Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CHAPTER 11

Building HTTP Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

CHAPTER 12

Building a TCP Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

CHAPTER 13

Making HTTP Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

CHAPTER 14

Using Datagrams (UDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

CHAPTER 15

Securing Your TCP Server with TLS/SSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

CHAPTER 16

Securing Your HTTP Server with HTTPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

PART IV BUILDING AND DEBUGGING MODULES AND APPLICATIONS
CHAPTER 17

Testing Modules and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

CHAPTER 18

Debugging Modules and Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

CHAPTER 19

Controlling the Callback Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nodejs - Người đăng: lythanhngan167
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
412 Vietnamese
Nodejs 9 10 740