Ktl-icon-tai-lieu

NoSQL & MongoDB

Được đăng lên bởi Lê Anh Tú
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 15742 lần   |   Lượt tải: 166 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------  -------

BÀI TẬP MÔN HỌC CSDL NÂNG CAO

“TÌM HIỂU NOSQL và MONGODB”

Họ và tên học viên:

Nguyễn Huy Lợi
Nguyễn Bình Minh

Mục Lục
Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB...................................................................................3
I.Tổng quan về NoSQL......................................................................................................................3
1.NoSQL là gì ?..............................................................................................................................3
1.1.Thuật ngữ...............................................................................................................................3
1.2.Lịch sử...................................................................................................................................4
1.3.So sánh NoSql và RDBMs....................................................................................................4
1.4.Một số đặc điểm....................................................................................................................5
1.5.Phân loại NoSql.....................................................................................................................7
II.MongoDB.......................................................................................................................................8
1.Tổng quan về MongoDB.............................................................................................................8
1.1. Lịch sử ra đời MongoDB.....................................................................................................8
1.2.Các khái niệm cơ bản MongoDB..........................................................................................9
2.Mô hình hóa dữ liệu...................................................................................................................12
2.1.Mô hình nhúng One-to-One mối quan hệ giữa các văn bản..............................................14
2.2.Mô hình nhúng One-to-Many mối quan hệ giữa các văn bản............................................15
2.3.Mô hình tham chiếu One-to-Many mối quan hệ giữa các văn bản....................................16
3.Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MongoDB.................................................................................18
4.Sao lưu và phục hồi dữ liệu với MongoDB................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------  -------
BÀI TẬP MÔN HỌC CSDL NÂNG CAO
“TÌM HIỂU NOSQL và MONGODB”
Họ và tên học viên: Nguyễn Huy Lợi
Nguyễn Bình Minh
NoSQL & MongoDB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NoSQL & MongoDB - Người đăng: Lê Anh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
NoSQL & MongoDB 9 10 0