Ktl-icon-tai-lieu

OLP tin học sinh viên

Được đăng lên bởi Trần Sơn Chiến
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngoâ Ñaêng Hieàn – Hoïc Vieän Haûi Quaân 2011
TUYEÅN TAÄP 1 SOÁ ÑEÀ THI VAØ CODE CAÙC KYØ
THI OLP TIN HOÏC SV TOAØN QUOÁC
1.
2.
3.
4.

CĐ 2005 : Dự trự nước Code : hienclubvn ; vietduc ; AlexBlack
CĐ 2005 : Địa đạo Code : hienclubvn ; vietduc; AlexBlack; Sounj
KC2005 : Tìm đặc trưng ảnh Code: hienclubvn; vietduc; AlexBlack
KC2005: Thám hiểm Code: AlexBlack

5.
6.
7.
8.

KC2006: Radar Code: hienclubvn; panaturo; AlexBlack
CĐ2006: Siêu mã Code: vietduc
Tập thể KC: Tính điểm Code: vietduc ; hienclubvn
Tập thể KC: Phân phòng ở Code: hienclubvn ; vietduc

9. KC2008 : Dãy số

Code: hienclubvn

10. KC2009 : Đào tạo từ xa Code: vietduc
11. KC2009 : Dãy số Code: Sounj ; hunterphu
12. KC2009: Kết bạn Code: hienclubvn; Vibzz90
13. KC2009: Hiệu chỉnh ảnh đơn sắc Code: hienclubvn

Bài : Dự trữ nước (Cao đẳng 2005)
Ở miền Trung thường năm nào cũng có những đợt hạn hán nên ông Nam có những thùng
dự trữ nước. Do mua làm nhiều đợt nên N (1 ≤ N ≤ 1000) thùng chứa nước của ông Nam có kích
thước khác nhau, mỗi thùng có sức chứa Ci (1 ≤ Ci ≤ 10000, 1 ≤ i ≤ N). Dự đoán rằng năm nay
sẽ có đợt hạn hán lớn nên ông Nam muốn đổ đầy nước hết các thùng để dự trữ. Sau khi kiểm tra
ông Nam thấy rằng có một số thùng vẫn còn đầy, một số khác thì vơi đi một phần, còn một số thì
đã hết. Ông quyết định các thùng nào chưa đầy thì sẽ chở đi để đổ đầy nước. Nhưng do nơi lấy
nước rất xa, và mỗi lần chỉ chở đi được 1 thùng nên ông quyết định sẽ san nước giữa các thùng
với nhau để số thùng phải chở đi là ít nhất
Yêu cầu:
Cho dung lượng nước hiện có của thùng thứ i là Bi (0 ≤ Bi ≤ Ci, 1 ≤ i ≤ N), hãy giúp ông Nam
xác định số lượng thùng ít nhất phải mang đi.
Dữ liệu: vào từ file văn bản WATER.INP có dạng sau:
• Dòng thứ nhất ghi một số tự nhiên N là số lượng các thùng nước.
• Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo mỗi dòng có 2 số nguyên Bi và Ci (0 ≤ Bi ≤ Ci) mô tả thông
tin thùng thứ i, với Bi là nước còn trong thùng và Ci là sức
chứa của thùng, các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng.
Kết quả: ghi ra file văn bản WATER.OUT chứa một số là số lượng ít nhất các
thùng nước tìm được.
Kết quả: ghi ra file văn bản WATER.OUT chứa một số là số lượng ít nhất các
thùng nước tìm được.

1

Ngoâ Ñaêng Hieàn – Hoïc Vieän Haûi Quaân 2011
Ví du:
WATER.INP
4
01
45
02
12
WATER.OUT
1
-

Ý tưởng : Bài này đi tìm số thùng chưa đầy (hoặc hết), để đem đi
Vậy để số thùng mang đi là nhỏ nhất thì phải ưu tiên mang cái lớn trước
Giải thuật: sắp xếp thứ tự tăng dần
Lấy tổng lượng nước đổ đầy các thùng theo thứ tự từ nhỏ lên l...
Ngoâ Ñaêng Hieàn Hoïc Vieän Haûi Quaân
2011
1
TUYEÅN TAÄP 1 SOÁ ÑEÀ THI VAØ CODE CAÙC KYØ
THI OLP TIN HOÏC SV TOAØN QUOÁC
1. CĐ 2005 : D tr nước Code : hienclubvn ; vietduc ; AlexBlack
2. CĐ 2005 : Đa đạo Code : hienclubvn ; vietduc; AlexBlack; Sounj
3. KC2005 : Tìm đặc trưng ảnh Code: hienclubvn; vietduc; AlexBlack
4. KC2005: Thám him Code: AlexBlack
5. KC2006: Radar Code: hienclubvn; panaturo; AlexBlack
6. CĐ2006: Siêu mã Code: vietduc
7. Tp th KC: Tính điểm Code: vietduc ; hienclubvn
8. Tp th KC: Phân phòng Code: hienclubvn ; vietduc
9. KC2008 : Dãy s Code: hienclubvn
10. KC2009 : Đào to t xa Code: vietduc
11. KC2009 : Dãy s Code: Sounj ; hunterphu
12. KC2009: Kết bn Code: hienclubvn; Vibzz90
13. KC2009: Hiu chnh ảnh đơn sắc Code: hienclubvn
Bài : Dự trữ nước (Cao đẳng 2005)
Ở miền Trung thường năm o cũng có những đợt hạn hán nên ông Nam có những thùng
dự trữ nước. Do mua làm nhiều đợt nên N (1 ≤ N ≤ 1000) thùng chứa nước của ông Namch
thước khác nhau, mi thùng có sức chứa Ci (1 ≤ Ci ≤ 10000, 1 ≤ i ≤ N). Dự đoán rằng năm nay
sẽ có đợt hạnn lớn nên ông Nam muốn đổ đầy nước hết các thùng để dự trữ. Sau khi kiểm tra
ông Nam thấy rằng có một số thùng vẫn còn đầy, một số khác thì vơi đi một phần, còn một số thì
đã hết. Ông quyết định các thùng nào chưa đầy t sẽ chở đi để đđầy nước. Nhưng do nơi lấy
nước rất xa, và mi lần chỉ chở đi được 1 thùng nên ông quyết định sẽ san nước giữa các thùng
với nhau để số thùng phải chở đi là ít nhất
Yêu cầu:
Cho dung lượng nước hiện của thùng th i là Bi (0 ≤ Bi ≤ Ci, 1 ≤ i ≤ N), hãy giúp ông Nam
c định số lượng thùng ít nhất phải mang đi.
Dữ liệu: vào từ file văn bản WATER.INP có dạng sau:
• Dòng thứ nhất ghi một số tự nhiên N là số lượng các thùng nước.
• Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo mỗi dòng có 2 số nguyên Bi và Ci (0 ≤ Bi ≤ Ci) mô tả thông
tin thùng thi, với Bi là nước còn trong thùng và Ci sức
chứa của thùng, các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng.
Kết quả: ghi ra file văn bản WATER.OUT chứa một số là số lượng ít nhất các
thùng nước tìm được.
Kết quả: ghi ra file văn bản WATER.OUT chứa một số là số lượng ít nhất các
thùng nước tìm được.
OLP tin học sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OLP tin học sinh viên - Người đăng: Trần Sơn Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
OLP tin học sinh viên 9 10 631