Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi môn tin học

Được đăng lên bởi Nguyen Nhung
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG
THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012

A. KIẾN THỨC YÊU CẦU:
1. Hệ điều hành Windows XP:
- Các kiến thức cơ bản về Windows XP…
- Start menu, Desktop, Shortcut, Taskbar, Region and Language.
- Khái niệm thư mục, tập tin.
- Windows Explorer:
+ Màn hình giao diện.
+ Tạo mới thư mục.
+ Sao chép thư mục, tập tin.
+ Di chuyển thư mục, tập tin.
+ Xoá thư mục, tập tin.
+ Phục hồi.
+ Tìm kiếm.
- Recycle Bin
2. Soạn thảo văn bản – Microsoft Word 2003
-

Màn hình giao diện.

-

Các thao tác cơ bản về tập tin văn bản: Tạo mới, mở, lưu, đóng…

-

Gõ dấu tiếng việt trong word: Phông chữ, công cụ gõ dấu Unikey.

-

Các thao tác cơ bản trên khối: Chọn khối, sao chép, di chuyển, xoá, thay thế…

-

Các thao tác định dạng: Phông chữ - Font, Đoạn - Paragraph, Liệt kê - Bullets and
Numbering, Cột - Columns, Chữ rơi – Drop cap, Tabs…

-

Chèn: Ký tự đặc biệt – Symbol, Hình ảnh – Picture, Khung chữ - Text box, Chữ
nghệ thuật – WordArt, Đánh số trang – Page numbers…

-

Chỉnh sửa hình ảnh: Sử dụng thanh công cụ Drawing và Picture.

-

Bảng biểu – Table: Chèn bảng, xoá cột, xoá dòng, tách bảng, trộn ô, tuỳ chỉnh
bảng, sử dụng thanh công cụ bảng biểu Tables and Borders.

-

Định dạng trang in khổ giấy, Tiêu đề trang – chân trang, In ấn…

3. Bảng tính – Microsoft Excel 2003
-

Màn hình giao diện.

-

Các thao tác cơ bản về tập tin bảng tính: Tạo mới, mở, lưu, đóng…

-

Các thao tác trên Worksheet: Chèn, xoá, đổi tên…

-

Các kiểu dữ liệu: Số, chuỗi, công thức…

-

Định dạng: Ngày tháng, tiền tệ, số…

-

Các thao tác cơ bản trên khối: Chọn khối, sao chép, di chuyển, xoá, thay thế…

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012

Trang 1

-

Chèn cột, chèn dòng, xoá cột, xoá dòng, độ rộng, chiều cao…

-

Các hàm căn bản: Sum, Max, Min, Average, Count…

-

Các hàm xử lý trên chuỗi: Left, Right, Mid, Len, Value…

-

Các hàm về ngày tháng: Year, Month, Day, Weekday…

-

Các hàm điều kiện: And, Or, If…

-

Các hàm thống kê: Sumif, Countif, DSum, DCount, DAverage…

-

Các hàm dò tìm: Vlookup, Hlookup, Index.

-

Tạo biểu đồ.

-

Định dạng trang in khổ giấy, Tiêu đề trang – chân trang, In ấn…

4. Internet.
-

Khái niệm Internet…

-

Địa chỉ IP.

-

Tên miền – Domain.

-

Một số dịch vụ trên internet: Truy cập thông tin, Email, Chat, Ftp…

-

Trình duyệt Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.

-

Outlook Express.

5. Trình chiếu – Microsoft Powerpoint 2003
-

Màn hình giao diện.

-

Các ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYN CÔNG CHC KHỐI HÀNH CHÍNH TNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG
THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012
A. KIẾN THỨC YÊU CẦU:
1. Hđiều hành Windows XP:
- Các kiến thức cơ bản về Windows XP
- Start menu, Desktop, Shortcut, Taskbar, Region and Language.
- Khái niệm thư mc, tập tin.
- Windows Explorer:
+ Màn hình giao diện.
+ Tạo mới thư mục.
+ Sao chép thư mục, tập tin.
+ Di chuyn thư mục, tập tin.
+ Xoá thư mục, tập tin.
+ Phục hồi.
+ Tìm kiếm.
- Recycle Bin
2. Son thảo văn bản – Microsoft Word 2003
- Màn hình giao diện.
- Các thao tác cơ bản về tập tin văn bản: Tạo mới, mở,u, đóng
- dấu tiếng việt trong word: Phông chữ, công cụ gõ dấu Unikey.
- Các thao tác cơ bản trên khối: Chọn khối, sao chép, di chuyển, xoá, thay thế
- Các thao tác định dạng: Phông chữ - Font, Đoạn - Paragraph, Liệt kê - Bullets and
Numbering, Cột - Columns, Chrơi Drop cap, Tabs
- Chèn: tđặc biệt Symbol, Hình nh Picture, Khung ch - Text box, Ch
nghệ thuật WordArt, Đánh số trang – Page numbers…
- Chỉnh sửa hình ảnh: Sử dụng thanh công cDrawing và Picture.
- Bảng biểu Table: Chèn bảng, x cột, xoá dòng, ch bảng, trộn ô, tu chỉnh
bng, sử dụng thanh công cụ bảng biểu Tables and Borders.
- Định dạng trang in khổ giấy, Tiêu đề trang – chân trang, In n
3. Bng tính Microsoft Excel 2003
- Màn hình giao diện.
- Các thao tác cơ bản về tập tin bảng tính: Tạo mới, mở, lưu, đóng
- Các thao tác trên Worksheet: Chèn, xoá, đi tên…
- Các kiểu dữ liệu: Số, chuỗi, công thức
- Định dạng: Ngày tháng, tin tệ, s
- Các thao tác cơ bản trên khối: Chọn khối, sao chép, di chuyển, xoá, thay thế
Ôn thi môn tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi môn tin học - Người đăng: Nguyen Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ôn thi môn tin học 9 10 613