Ktl-icon-tai-lieu

Oracle

Được đăng lên bởi Đặng Minh Nhựt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TOÁN ỨNG DỤNG

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

ĐẶNG QUỐC VIỆT
CẦN THƠ, THÁNG 01/2009

LỜI NÓI ĐẦU
Các phần giới thiệu sau mang tính chất tham khảo, hỗ trợ sinh viên cài đặt và sử dụng
Oracle 10g trong quá trình học môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (CT110).
Tài liệu tham khảo này gồm các phần sau:
I.

CÀI ĐẶT ORACLE 10g..................................................................................................1
1. Yêu cầu cấu hình ...........................................................................................................1
2. Cài đặt............................................................................................................................1
II. Tạo cơ sở dữ liệu ..............................................................................................................5
III. Quản trị CSDL với Oracle Enterprise Manager (OEM) ................................................12
1. Giới thiệu .....................................................................................................................12
2. Khởi động OEM trên server ........................................................................................12
3. Làm việc với OEM ......................................................................................................12
4. Các chức năng chính của OEM ...................................................................................13

I. CÀI ĐẶT ORACLE 10g
1. Yêu cầu cấu hình
•

Phần cứng:
− CPU: PIII 800Mhz
− HDD: còn dư khỏang 2.5 GB
− RAM: 512 MB

•

Phần mềm:
− Hệ điều hành: WinNT Server sp6a / Win2k sp1 Server hoặc Pro / Win2k3
Server/ WinXP Pro
− Oracle 10g: chứa trong 1 CD khoảng 700 MB.

2. Cài đặt
Bước 1: Chạy chương trình setup.exe trong thư mục chương trình nguồn của Oracle.

Trước khi tiến hành cài đặt, Oracle Universal Installer (OUI) kiểm tra khả năng tương thích
của hệ điều hành.

Nếu hệ điều hành không tương thích, OUI sẽ thông báo không thể tiến hành cài đặt.
Tips: Oracle Universal Installer là chương trình quản lý cài đặt và tháo bỏ các thành phần
của Oracle.

Bước 2: Chọn 1 trong 2 kiểu cài đặt:
•

Basic Installation: cài đặt Oracle với các cấu hình cơ bản mặc định. Nên chọn kiểu
cài đặt này.

•

Advanced Installation: Cài đặt với các cấu hình tùy chọn.
1

Tại đây bắt đầu có thể cài đặt với các lựa chọn chi tiết:
•

Oracle Home Location: thư mục chứa đựng chương trình Oracle. Thay đổi đường
dẫn của Oracle Home nếu cần...
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
B MÔN H THNG THÔNG TIN VÀ TOÁN NG DNG
(LƯU HÀNH NI B)
ĐẶNG QUC VIT
CN THƠ, THÁNG 01/2009
Oracle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Oracle - Người đăng: Đặng Minh Nhựt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Oracle 9 10 201