Ktl-icon-tai-lieu

Pascal

Được đăng lên bởi kvttpl
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đổi giá trị 2 biến cho nhau:
Program Doi_Gia_Tri;
uses crt;
var a, b, tam:real;
Begin
clrscr;
write('nhap a: '); readln(a);
write('nhap b: '); readln(b);
tam:=a;
a:=b;
b:=tam;
writeln('Sau khi doi a =',a);
Writeln(‘Sau khi doi b=’,b);
readln;
end.
2. So sánh hai số thực a, b:
Program SO_SANH;
uses crt;
var a,b: real;
Begin
clrscr;
write('nhap so thu nhat: '); readln(a);
write('nhap so thu hai: '); readln(b);
if a> b then writeln(' So lon la:',a);
if a<= b then writeln(' So lon la:',b);
readln;
end.
3. Giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát ax + b = 0

Program Phuong_trinh;
uses crt;
var a,b:real;
begin
clrscr;
Writeln(' CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0');
Write('Nhap he so a = ');readln(a);
Write('Nhap he so b = ');readln(b);
if (a<>0) then writeln('phuong trinh ax+b=0 co nghiem x =',-b/a);
if (a=0) and (b=0) then writeln('Phuong trinh co vo so nghiem');
if (a=0) and (b<>0) then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
readln;
end.
4. Xét ba độ dài có phải là cạnh của tam giác hay không
Program XET_TAM_GIAC;
Uses crt;

{ Đây là câu lệnh xoá màn hình, tức là khi chạy chương trình thì màn hình đen ngòm,
chỉ hiện ra những gì chương trình bạn viết có, để s ử dụng câu lệnh này b ạn ph ải khai
báo thư viện CRT vì đây là một function được viết sẵn và đặt trong thư viện CRT, vì th ế
mà phần trên tôi nói thường là khai báo: USES CRT; }

Var a,b: real;
Begin
Clrscr;
Write(‘nhap so thu nhat a: ‘); readln(a);
Write(‘nhap so thu hai b: ’); readln(b);
Write(‘nhap so thu ba c: ‘); readln(c);
If (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a)
then write(‘day la ba canh cua tam giac’);
else write(‘ day KHONG phai la ba canh cua tam giac’);
readln;

end.
5. Kiểm tra tính chẵn lẻ
Program KIEM_TRA_TINH_CHAN_LE;
Uses crt;
Var x: integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘nhap vao mot so nguyen bat ky x:’); readln(x);
If(x mod 2 = 0) then write(‘day la so chan’);
If(x mod 2 = 1) then write(‘day la so le’);
Readln;
End.

...
1. Đổi giá trị 2 biến cho nhau:
Program Doi_Gia_Tri;
uses crt;
var a, b, tam:real;
Begin
clrscr;
write('nhap a: '); readln(a);
write('nhap b: '); readln(b);
tam:=a;
a:=b;
b:=tam;
writeln('Sau khi doi a =',a);
Writeln(‘Sau khi doi b=’,b);
readln;
end.
2. So sánh hai số thực a, b:
Program SO_SANH;
uses crt;
var a,b: real;
Begin
clrscr;
write('nhap so thu nhat: '); readln(a);
write('nhap so thu hai: '); readln(b);
if a> b then writeln(' So lon la:',a);
if a<= b then writeln(' So lon la:',b);
readln;
end.
3. Giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát ax + b = 0
Pascal - Trang 2
Pascal - Người đăng: kvttpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Pascal 9 10 574