Ktl-icon-tai-lieu

Phân đoạn ảnh

Được đăng lên bởi nguyenvancan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 694 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN ĐOẠN ẢNH...........................................3
1.1 VAI TRÒ CỦA PHÂN ĐOẠN TRONG XỬ LÝ ẢNH...............................3
1.1.1 Quá trình xử lý ảnh.............................................................................3
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản...................................................................3
1.2. TỔNG QUAN VỀ PHÂN ĐOẠN ẢNH......................................................5
CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH....................................6
2.1 PHÂN ĐOẠN DỰA VÀO NGƯỠNG.........................................................6
2.1.1 Giới thiệu chung..........................................................................................6
2.1.2 Chọn ngưỡng cố định.........................................................................6
2.1.3 Chọn ngưỡng dựa trên lược đồ (Histogram)......................................6
2.2 PHÂN ĐOẠN DỰA THEO ĐƯỜNG BIÊN................................................8
2.2.1 Giới thiệu chung.................................................................................8
2.2.2 Phát hiện biên.....................................................................................9
2.2.3 Làm mảnh biên.................................................................................11
2.2.4 Nhị phân hoá đường biên.................................................................12
2.2.5 Mô tả biên.........................................................................................12
2.3. PHÂN ĐOẠN THEO MIỀN ĐỒNG NHẤT.............................................14
2.3.1 Giới thiệu..........................................................................................14
2.3.2 Phương pháp tách cây tứ phân.........................................................14
2.3.3 Phương pháp phân vùng bởi hợp.....................................................14
2.3.4 Phương pháp tổng hợp.....................................................................15
2.4. PHÂN ĐOẠN ẢNH DỰA VÀO ĐỒ THỊ.................................................15
2.4.1 Giới thiệu..........................................................................................15
2.4.2 Phân đoạn dựa vào đồ thị.................................................................16
2.4.3 Tính chất của so sánh cặp miền.........................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN ĐOẠN ẢNH...........................................3
1.1 VAI TRÒ CỦA PHÂN ĐOẠN TRONG XỬ LÝ ẢNH...............................3
1.1.1 Quá trình xử lý ảnh.............................................................................3
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản...................................................................3
1.2. TỔNG QUAN VỀ PHÂN ĐOẠN ẢNH......................................................5
CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH....................................6
2.1 PHÂN ĐOẠN DỰA VÀO NGƯỠNG.........................................................6
2.1.1 Giới thiệu chung..........................................................................................6
2.1.2 Chọn ngưỡng cố định.........................................................................6
2.1.3 Chọn ngưỡng dựa trên lược đồ (Histogram)......................................6
2.2 PHÂN ĐOẠN DỰA THEO ĐƯỜNG BIÊN................................................8
2.2.1 Giới thiệu chung.................................................................................8
2.2.2 Phát hiện biên.....................................................................................9
2.2.3 Làm mảnh biên.................................................................................11
2.2.4 Nhị phân hoá đường biên.................................................................12
2.2.5 Mô tả biên.........................................................................................12
2.3. PHÂN ĐOẠN THEO MIỀN ĐỒNG NHẤT.............................................14
2.3.1 Giới thiệu..........................................................................................14
2.3.2 Phương pháp tách cây tứ phân.........................................................14
2.3.3 Phương pháp phân vùng bởi hợp.....................................................14
2.3.4 Phương pháp tổng hợp.....................................................................15
2.4. PHÂN ĐOẠN ẢNH DỰA VÀO ĐỒ THỊ.................................................15
2.4.1 Giới thiệu..........................................................................................15
2.4.2 Phân đoạn dựa vào đồ thị.................................................................16
2.4.3 Tính chất của so sánh cặp miền........................................................16
2.4.4 Phân đoạn dựa vào đồ thị.................................................................17
2.5. Một số điểm đánh giá so sánh....................................................................20
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN
TRONG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG VIDEO GIAO THÔNG...........................23
3.1. Giới thiệu kết quả của một số nghiên cứu..................................................23
3.2. Nhận xét và bàn luận..................................................................................30
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..............................................................31
1. Các kết quả đạt được.............................................................................31
2. Hướng phát triển tiếp theo.....................................................................31
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................32
1
Phân đoạn ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân đoạn ảnh - Người đăng: nguyenvancan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Phân đoạn ảnh 9 10 26