Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Phạm Bằng
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1487 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án 2: Website giới thiệu sản phẩm

SVTH: Nguyễn Danh Thanh

NHẬN XÉT CỦA THẦY HƯỚNG DẪN

1.Mục đích và nội dung của đồ án

2.Kết quả đạt được

3.Ý thức làm việc của sinh viên

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2014
Thầy hướng dẫn
(Kí và ghi rõ họ tên)

1

Đồ án 2: Website giới thiệu sản phẩm

SVTH: Nguyễn Danh Thanh

Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................... 3
Danh mục hình vẽ ......................................................................................................................................... 4
CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG................................................................................................................. 5
1.Tổng quan về cửa hàng bán điện thoại di động .................................................................................... 5
2.Đánh giá hiện trạng ................................................................................................................................ 5
3.Giải pháp khắc phục ............................................................................................................................... 6
4.Quy trình mua hàng ở cửa hàng bán điện thoại di động ....................................................................... 7
CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG .............................................................................................................. 9
I.Các chức năng của website ..................................................................................................................... 9
1.Chức năng phía frontend ................................................................................................................... 9
2.Chức năng phía người quản trị website backend ............................................................................ 13
II.Sơ đồ luồng dữ liệu .............................................................................................................................. 16
1.Biểu đồ mức ngữ cảnh ..................................................................................................................... 16
2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ............................................................................................................ 17
3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Phân rã tiến trình 2.0 quản lý danh mục ........................................ 18
4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 – Phân ...
Đồ án 2: Website gii thiu sn phm SVTH: Nguyn Danh Thanh
1
NHN XÉT CA THẦY HƯỚNG DN
1.Mục đích và nội dung của đồ án
2.Kết qu đạt được
3.Ý thc làm vic ca sinh viên
Hà Ni, ngày tháng 5 năm 2014
Thầy hướng dn
(Kí và ghi rõ h tên)
Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Phạm Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 488