Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán hàng tại một siêu thị

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 12600 lần   |   Lượt tải: 74 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
Giới thiệu...................................................................................................................3
Lời cám ơn.................................................................................................................4
1. Khái quát đề tài...................................................................................................5
Hiện trạng, các vấn đề và giải pháp.........................................................5
Khái quát các nghiệp vụ chính yếu trong siêu thị...................................6
Giới thiệu hệ thống mới.............................................................................6
2. Phân Tích.............................................................................................................7
Mô tả và phân quyền hệ thống.................................................................7
Mô tả và thiết kế các quy trình nghiệp vụ...............................................8
Xác định thực thể.......................................................................................9
Mô hình ERD............................................................................................11
Chuyển mô hình ERD sand quan hệ......................................................12
Mô tả chi tiết các quan hệ.......................................................................13
Lược đồ quan hệ.......................................................................................20
3. Thiết kế Giao diện và Phân Tích Thiết Kế Xử Lý.........................................25
4. Kết luận .............................................................................................................54
5. Bảng phân công.................................................................................................55

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Giới Thiệu
*Giới thiệu chung:
Ngày nay, khi cuộc sống của mỗi người dân đang từng bước được nâng cao thì
nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí ngày càng được chú trọng. Do đó, các doanh
nghiệp cũng quan tâm ưu tiên cho việc phát triển các khu thương mại mua sắm nhằm
đáp ứng nhu cầu của người dân. Và siêu thị là một hình thức khu mua sắm có hiệu quả
trong việc đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của mọi người thuộc mọi tầng lớp.Với sự
phát triển ngày càng rộng, yêu cầu điện toán hóa các quy trình nghiệp vụ trong siêu...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Giới thiệu...................................................................................................................3
Lời cám ơn.................................................................................................................4
1. Khái quát đề tài...................................................................................................5
Hiện trạng, các vấn đề và giải pháp.........................................................5
Khái quát các nghiệp vụ chính yếu trong siêu thị...................................6
Giới thiệu hệ thống mới.............................................................................6
2. Phân Tích.............................................................................................................7
Mô tả và phân quyền hệ thống.................................................................7
Mô tả và thiết kế các quy trình nghiệp vụ...............................................8
Xác định thực thể.......................................................................................9
Mô hình ERD............................................................................................11
Chuyển mô hình ERD sand quan hệ......................................................12
Mô tả chi tiết các quan hệ.......................................................................13
Lược đồ quan hệ.......................................................................................20
3. Thiết kế Giao diện và Phân Tích Thiết Kế Xử Lý.........................................25
4. Kết luận .............................................................................................................54
5. Bảng phân công.................................................................................................55
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán hàng tại một siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán hàng tại một siêu thị - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán hàng tại một siêu thị 9 10 195