Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên của một trung tâm tin học

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 9147 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

MỤC LỤC
Lời mở đầu ............................................................................................................................................ 1
Phần I: Khảo sát – Yêu cầu của đồ án .................................................................................................3
I.Giới thiệu đồ án ……………………………………………………………………….

3

II.

Khảo sát ……………………………………………………………………………….. 3

III.

Yêu cầu ………………………………………………………………………………... 5

Phần II: Phân tích triển khai ……………………………………………………………………….... 6
I.

Phát hiện thực thể …………………………………………………………………….. 6

II.

Mô tả chi tiết thực thể ………………………………………………………………..

III.

Tổng kết thực thể ……………………………………………………………….…… 10

IV.

Tổng kết thuộc tính ……………………………………………………………….…. 11

V.

Mô hình ERD ………………………………………………………………………… 12

VI.

Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ …………………………………….. 13

VII.

Phát hiện ràng buộc ……………………………………………………………….... 14

7

Phần III: Thiết kế giao diện ……………………………………………………………... …………. 15
I.

Form đăng nhập...........................................................................................................15

II.

Hệ thống menu chính của chương trình......................................................................16

Phần IV: Bảng phân công công việc ……………………………………………………………….. 43

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

PHẦN I: KHẢO SÁT – YÊU CẦU CỦA ĐỒ ÁN
I.

Giới thiệu đồ án:
“Quản lí học viên của một trung tâm tin học” là hệ thống nhằm tin học hóa việc quản lí học
viên cho các nghiệp vụ như: ghi danh đăng kí khoá học, môn học; quản lý danh sách học viên
và giáo viên; xếp lịch học cho học viên và lịch dạy cho giáo viên; xếp thời khoá biểu; lưu và
báo kết quả thi của từng môn cho từng học viên; ….Chương trình này được ứng dụng cho các
trung tâm đào tạo tin học và có thể mở rộng cho các trường học, các đơn vị …

II.

Khảo sát:
1. Bộ máy tổ chức:
Bộ máy tổ chức cơ bản của một trung tâm đào tạo tin học được xây dựng theo sơ đồ

Tóm tắt chức năng nhiệm vụ:
•

Ban giám đốc: Điều khiển tất cả các hoạt động của trung tâm như xem xét; phê
duyệt ý kiến của các phòng ban; đề nghị, giải quyết thỏa đáng cho học viên và
các phòng ban.

•

Phòng hành chánh: gồm 2 bộ phận

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
 Bộ phận tiếp tân tư vấn: Tiếp và tư vấn các vấn đề đưa ra của học viên và
những người đến...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời mở đầu ............................................................................................................................................ 1
Phần I: Khảo sát – Yêu cầu của đồ án .................................................................................................3
I.Giới thiệu đồ án ………………………………………………………………………. 3
II. Khảo sát ……………………………………………………………………………….. 3
III. Yêu cầu ………………………………………………………………………………... 5
Phần II: Phân tích triển khai ……………………………………………………………………….... 6
I. Phát hiện thực thể …………………………………………………………………….. 6
II. Mô tả chi tiết thực thể ……………………………………………………………….. 7
III. Tổng kết thực thể ……………………………………………………………….…… 10
IV. Tổng kết thuộc tính ……………………………………………………………….…. 11
V. Mô hình ERD ………………………………………………………………………… 12
VI. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ …………………………………….. 13
VII. Phát hiện ràng buộc ……………………………………………………………….... 14
Phần III: Thiết kế giao diện ……………………………………………………………... …………. 15
I. Form đăng nhập...........................................................................................................15
II. Hệ thống menu chính của chương trình......................................................................16
Phần IV: Bảng phân công công việc ……………………………………………………………….. 43
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên của một trung tâm tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên của một trung tâm tin học - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên của một trung tâm tin học 9 10 771