Ktl-icon-tai-lieu

phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi hoangphu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4104 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

1

Mục tiêu
• Giúp sinh viên hiểu được phương
pháp luận xây dựng một hệ thống thông
tin tin học hóa.
• Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng
phân tích, thiết kế, thực hiện và triển
khai cài đặt một hệ thống thông tin
được xử lý dựa trên máy tính.
2

Nội dung
• Môi trường phát triển hệ thống
• Quản lý dự án hệ thống thông tin
• Xác định yêu cầu hệ thống
• Mô hình hóa quá trình
• Mô hình hóa dữ liệu
• Thiết kế hệ thống
• Thiết kế giao diện người dùng
• Thiết kế chương trình
• Thực hiện và bảo trì hệ thống
3

Tài liệu tham khảo
• Nguyễn Văn Ba (2003). Phân tích và thiết kế Hệ
thống thông tin – Các phương pháp cấu trúc. NXB
Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

• Nguyễn Văn Vỵ (2002). Phân tích, thiết kế các Hệ
thống thông tin hiện đại hướng cấu trúc và hướng
đối tượng. NXB Thống Kê, Hà Nội.

• Đinh Thế Hiển (2000). Phân tích, thiết kế Hệ thống
thông tin quản lý. NXB Thống Kê, Tp. Hồ Chí Minh.

4

Tài liệu tham khảo
• Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George & Joseph S.
Valacich (2005). Modern System Analysis and
Design. Fourth Edition. Addison-Wesley.

• Lonnie D. Bentley, Kevin C. Dittman & Jeffery L.
Whitten (2004). Systems Analysis and Design
Methods. Sixth Edition. McGraw-Hill.

• Alan Dennis & Barbara Haley Wixom (2003).
Systems Analysis Design. Second Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
5

...
1
PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
HỆ THỐNG THÔNG TIN
phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: hoangphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 933