Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Thiết Kế Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Dược.

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3436 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI TẬP
Môn học : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

Phân Tích Thiết Kế Xây Dựng
Phần Mềm Quản Lý Dược.
Danh mục quá trình khảo sát thíết kế và triển khai dự án :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nhận định dự án.
Khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nghiệp vụ khách hàng.
Phân tích hệ thống về chức năng .
Phân tích hệ thống về dữ liệu.
Thiết kế hệ thống.
Cài đặt và triển khai dự án.
Các tài liệu đi kèm.

Giáo Viên Hướng Dẫn : Trần Ngọc Lân.
Nhóm S.V Thực Hiện :
Lớp
:

-1-

MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................................................................................2
I .NHẬN ĐỊNH DỰ ÁN :............................................................................................................................................................2
1. NHẬN ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG – KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC ........................................................2
2. KẾT LUẬN SƠ BỘ VỀ TINH KHẢ THI & QUY MÔ CỦA DỰ ÁN : .....................................................................4
3. SƠ BỘ KẾ HOẶCH DỰ ÁN ........................................................................................................................................4
II. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ KHÁCH HÀNG :............................................................6
1. KHẢO SÁT CƠ CẤU TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CỦA KHÁCH HÀNG......................................................................6
2. KHẢO SÁT CHI TIẾT NGHIỆP VỤ KHÁCH HÀNG ..........................................................................................6
2.1 Quản lý cung ứng thuốc:........................................................................................................................................7
2.1.1 Cung ứng hàng : .....................................................................................................................................................................7
2.2.2 Quản lý kho hàng :.................................................................................................................................................................8
2.2.3 Lập dự trù trù kinh phí dược:...............................................................................................................................................11
2.2.4 Các thông tin cần quản lý đối với thuốc và các lọai hàng khác :.........................................................................................
BÀI TẬP
Môn học : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
Phân Tích Thiết Kế Xây Dựng
Phần Mềm Quản Lý Dược.
Danh mục quá trình khảo sát thíết kế và triển khai dự án :
I. Nhận định dự án.
II. Khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nghiệp vụ khách hàng.
III. Phân tích hệ thống về chức năng .
IV. Phân tích hệ thống về dữ liệu.
V. Thiết kế hệ thống.
VI. Cài đặt và triển khai dự án.
VII. Các tài liệu đi kèm.
Giáo Viên Hướng Dẫn : Trần Ngọc Lân.
Nhóm S.V Thực Hiện :
Lớp :
-
-1-
Phân Tích Thiết Kế Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Dược. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Thiết Kế Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Dược. - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phân Tích Thiết Kế Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Dược. 9 10 539