Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML

Được đăng lên bởi Nước Mắt Trong Tim
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN PHẦN MỀM
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Khóa đào tạo: Cử nhân Cao đẳng công nghệ thông tin
Học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML
Số tín chỉ: 03 (2TC lý thuyết + 1TC thực hành)
Mã học phần: 229004
Năm thứ: 03
Học kỳ: 06
Học phần: Bắt buộc
1. Thông tin về giảng viên:
Giảng viên 1:
 Họ và tên: Phạm Văn Sơn
 Chức vụ: Giảng viên
 Điện thoại: 0903.392.698
 Email: sonteic@yahoo.com.vn
 Phòng làm việc: văn phòng khoa CNTT
Giảng viên 2:
 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
 Chức vụ: Giảng viên
 Điện thoại: 0918.731.675
 Email: cuc0208@fit-hitu.edu.vn
 Phòng làm việc: văn phòng khoa CNT
Giảng viên 3:
 Họ và tên: Nguyễn Anh Tú
 Chức vụ: Giảng viên
 Điện thoại: 01222444666
 Email: nguyenanhtu@nat.vn
 Phòng làm việc: văn phòng khoa CNTT
Giảng viên 4:
 Họ và tên: Đinh Duy Tài
 Chức vụ: Giảng viên
 Điện thoại: 0979251264
1

 Email: duytai@fit-hitu.edu.vn
 Phòng làm việc: văn phòng khoa CNTT
Văn phòng Bộ môn/khoa
 Khoa: công nghệ thông tin
 Phòng: D1-01
 Điện thoại: 08.37313631(25)
 Giờ làm việc: 7h30-16h30, từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần.
2. Các học phần tiên quyết
 Tin học đại cương
 Cơ sở dữ liệu
 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
3. Các học phần kế tiếp
 Lập trình hướng đối tượng
4. Mục tiêu học phần
4.1 Mục tiêu chung
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng:
 Về kiến thức
 Miêu tả và phân loại được các kiểu cơ cấu tổ chức và qui trình hoạt động của hệ
thống thông tin trong các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp…
 Trình bày được các khái niêm cơ bản về hướng đối tượng và những nguyên tắc để
quản lý độ phức tạp trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.
 Trình bày được các bước và qui trình triển khai hệ thống thông tin.
 Phân biệt, lựa chọn và xây dựng được các dạng biểu đồ đặc tả hệ thống ở mỗi pha
(phase) trong tiến trình phát triển phần mềm.
 Phân tích và đánh giá tính khả thi của các dự án khi tiến hành triển khai trong thực
tế.
 Về kỹ năng
 Hình thành kỹ năng nắm bắt được các yêu cầu của hệ thống
 Xác định được các luồng thông tin cần thu thập, phân tích và xử lý các yêu cầu của
người dùng và hệ thống
 Mô phỏng được các yêu cầu của hệ thống bằng các dạng biểu đồ của UML và trên
Rational Rose.
 Về thái độ
 Tạo hứng thú và tính chủ động cho sinh viên khi học tập và làm việc.
4.2 Các mục tiêu khác
a)

Nâng cao khả năng phân tích và ...
1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN PHẦN MỀM
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Khóa đào tạo: Cử nhân Cao đẳng công nghệ thông tin
Học phần: Phân tch và thit k hệ thng bng UML
S tn chỉ: 03 (2TC lý thuyt + 1TC thực hành)
Mã học phần: 229004
Năm thứ: 03
Học kỳ: 06
Học phần: Bắt buộc
1. Thông tin về giảng viên:
Giảng viên 1:
Họ và tên: Phạm Văn Sơn
Chức vụ: Ging viên
Điện thoại: 0903.392.698
Email: sonteic@yahoo.com.vn
Phòng làm việc: văn phòng khoa CNTT
Giảng viên 2:
Họ và tên: Nguyn Th Thu Cc
Chức vụ: Ging viên
Điện thoại: 0918.731.675
Email: cuc0208@fit-hitu.edu.vn
Phòng làm việc: văn phòng khoa CNT
Giảng viên 3:
Họ và tên: Nguyn Anh T
Chức vụ: Ging viên
Điện thoại: 01222444666
Email: nguyenanhtu@nat.vn
Phòng làm việc: văn phòng khoa CNTT
Giảng viên 4:
Họ và tên: Đinh Duy Tài
Chức vụ: Ging viên
Điện thoại: 0979251264
Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML - Người đăng: Nước Mắt Trong Tim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML 9 10 878