Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Được đăng lên bởi inter1989champion
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 11087 lần   |   Lượt tải: 51 lần
Môn học

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
(4 ĐVHT + 1 bài tập lớn)
Kiến thức chuẩn bị:
+ Cơ sở dữ liệu
+ Ngôn ngữ lập trình
Mục đích môn học:
+ Giới thiệu về phương pháp PTTK HT có cấu trúc
+ Cụ thể phương pháp luận PTTK có cấu trúc
+ Giới thiệu các công cụ phân tích
+ Cách thiết kế một hệ thống.
Cách tiếp cận: TopDown
Nội dung gồm:
Chương 1: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý
Chương 2: Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án
Chương 3: Phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống
Chương 4: Phân tích hệ thống về xử lý
Chương 5: Phân tích hệ thống về dữ liệu
Chương 6: Thiết kế hệ thống
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Văn Ba. Phân tích thiết kế HTTT - NXB ĐHQG Hà Nội
3. Thạc Bình Cường. Phân tích thiết kế HTTT – NXB Khoa học và kỹ thuật
4. Đinh Thế Hiển. Phân tích thiết kế HTTT – NXB Thống kê
5. Ngô Trung Việt, Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý- kinh doanh – nghiệp vụ,
nxb Giao thông Vận tải
6. Lê Tiến Vương, Nhập môn CSDL quan hệ
7. Nguyễn Bá Tường, Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành, Nxb ĐHQG

Mục lục
Mục lục.............................................................................................2
Chương I
Đại cương về các hệ thống thông tin trong quản lý..........................5
1. Khái niệm về hệ thống..............................................................5
1.1. Hệ thống.............................................................................5
1.2. Môi trường của hệ thống.....................................................6
2. Hệ thống kinh doanh.................................................................7
2.1. Hệ thống kinh doanh...........................................................7
2.2. Đặc điểm của hệ thống KD..................................................7
2.3. Các thành phần của hệ thống KD........................................7
3. Hệ thống thông tin quản lý........................................................8
3.1. Khái niệm quản lý...............................................................8
3.2. Chức năng của hệ thống thông tin quản lý..........................8
3.3. Nhiệm vụ của hệ thống thông tin........................................9
3.4. Vòng đời của hệ thống thông tin.........................................9
3.4. Các bộ phận hợp thành của Hệ thống thông tin................11
4. Các hệ thống thông tin tự động hoá (tin học hoá)...................11
4.1. Mức độ tự động hoá..........................................................11
4.2. Các phương thức xử lý bằng máy tính............
Môn học
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
(4 ĐVHT + 1 bài tập lớn)
Kiến thức chuẩn bị:
+ Cơ sở dữ liệu
+ Ngôn ngữ lập trình
Mục đích môn học:
+ Giới thiệu về phương pháp PTTK HT có cấu trúc
+ Cụ thể phương pháp luận PTTK có cấu trúc
+ Giới thiệu các công cụ phân tích
+ Cách thiết kế một hệ thống.
Cách tiếp cận: TopDown
Nội dung gồm:
Chương 1: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý
Chương 2: Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án
Chương 3: Phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống
Chương 4: Phân tích hệ thống về xử
Chương 5: Phân tích hệ thống về dữ liệu
Chương 6: Thiết kế hệ thống
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Văn Ba. Phân tích thiết kế HTTT - NXB ĐHQG Hà Nội
3. Thạc Bình Cường. Phân tích thiết kế HTTT – NXB Khoa học và kỹ thuật
4. Đinh Thế Hiển. Phân tích thiết kế HTTT – NXB Thống kê
5. Ngô Trung Việt, Phân tích thiết kế hệ thống quản lý- kinh doanh nghiệp vụ,
nxb Giao thông Vận tải
6. Lê Tiến Vương, Nhập môn CSDL quan hệ
7. Nguyễn Bá Tường, Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành, Nxb ĐHQG
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Người đăng: inter1989champion
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 9 10 443