Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế thuật toán

Được đăng lên bởi Phú Lan Chi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học phần: Phân tích và thiết kế thuật toán
Algorithms Analysis and Design
- Mã số: CT120
- Số Tín chỉ: 2
+ Giờ lý thuyết: 30
+ Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 0
1. Thông tin giảng viên
Tên giảng viên: Nguyễn Văn Linh, Thạc sĩ, Giảng viên chính
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Lâm Hoài Bảo, Kĩ sư, Giảng viên; Trương Thị
Thanh Tuyền, Kĩ sư, Giảng viên
Đơn vị: Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 071 831301 - 212
E-mail: nvlinh@cit.ctu.edu.vn
2. Học phần tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu (CT103)
3. Nội dung
3.1. Mục tiêu:
Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh
về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính. Sau khi học xong học
phần này, sinh viên sẽ:
- Nắm được khái niệm thời gian thực hiện của chương trình, độ phức tạp của
giải thuật. Biết cách phân tích, đánh giá giải thuật thông qua việc tính độ
phức tạp.
- Nắm được các giải thuật sắp xếp và phân tích đánh giá được các giải thuật
sắp xếp.
- Nắm được các kỹ thuật thiết kế giải thuật, vận dụng vào việc giải một số bài
toán thực tế.
- Nắm được các phương pháp tổ chức lưu trữ thông tin trong tập tin và các
giải thuật tìm, xen, xoá thông tin trong tập tin.
3.2. Phương pháp giảng dạy: 30 giờ lý thuyết: Giảng dạy trên lớp và thảo luận trên
hệ thống E-learning
3.3. Đánh giá môn học: mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần:
phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa
kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ
không dưới 50%.
%
- Thực hành
- Thảo luận:
10 %
- Kiểm tra giữa kỳ:
30 %
…………………..
%
- Đồ án
%
- Chuyên cần
%
- Thi kết thúc
60 %

4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi)
Nội dung
Chương 1:
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT
1.1
TỔNG QUAN
1.2
SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT
1.3
THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA GIẢI THUẬT
1.4
TỶ SUẤT TĂNG VÀ ÐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT
1.5
CÁCH TÍNH ÐỘ PHỨC TẠP
1.6
PHÂN TÍCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÐỆ QUY
1.7
TỔNG KẾT CHƯƠNG
1.8
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Chương 2:
SẮP XẾP
2.1
TỔNG QUAN
2.2
BÀI TOÁN SẮP XẾP
2.3
CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP ÐƠN GIẢN
2.4
QUICKSORT
2.5
HEAPSORT
2.6
BINSORT
2.7
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
Chương 3:
KỸ THUẬT THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
3.1
TỔNG QUAN
3.2
GIẢI THUẬT CHIA ÐỂ TRỊ
3.3
QUY HỌACH ÐỘNG (DYNAMIC PROGRAMMING)
3.4
KỸ THUẬT “THAM ĂN” (GREEDY)
3.5
KỸ THUẬT QUAY LUI
3.6
KỸ THUẬT TÌM KIẾM ÐỊA PHƯƠNG...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO ĐỀ CƯƠNG CHI TIT HC PHN
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
Hc phn: Phân tích và thiết kế thut toán
Algorithms Analysis and Design
- Mã s: CT120
- S Tín ch: 2
+ Gi lý thuyết: 30
+ Gi thc hành/bài tp/đồ án: 0
1. Thông tin ging viên
Tên ging viên: Nguyn Văn Linh, Thc sĩ, Ging viên chính
Tên người cùng tham gia ging dy: Lâm Hoài Bo, Kĩ sư, Ging viên; Trương Th
Thanh Tuyn, Kĩ sư, Ging viên
Đơn v: B môn Công ngh Phn mm, Khoa Công ngh Thông tin và Truyn thông
Đ
in thoi: 071 831301 - 212
E-mail: nvlinh@cit.ctu.edu.vn
2. Hc phn tiên quyết:
Cu trúc d liu (CT103)
3. Ni dung
3.1. Mc tiêu:
Hc phn này cung cp cho sinh viên mt khi lượng kiến thc tương đối hoàn chnh
v phân tích và thiết kế các gii thut lp trình cho máy tính. Sau khi hc xong hc
phn này, sinh viên s:
- Nm đưc khái nim thi gian thc hin ca chương trình, độ phc tp ca
gii thut. Bi
ết cách phân tích, đánh giá gii thut thông qua vic tính độ
phc tp.
- Nm đưc các gii thut sp xếp và phân tích đánh gđược các gii thut
sp xếp.
- Nm đưc các k thut thiết kế gii thut, vn dng vào vic gii mt s bài
toán thc tế.
- Nm đưc các phương pháp t chc lưu tr thông tin trong tp tin và các
gii thut tìm, xen, xoá thông tin trong tp tin.
3.2. Phương pháp ging dy: 30 gi lý thuyết: Ging dy trên lp và tho lun trên
h thng E-learning
3.3. Đánh giá môn học: mi hc phn gm ti thiu 2 phn đánh giá trong các phn:
phn thc hành, đánh giá nhn thc, tho lun, chuyên cn, kim tra gia
k, đồ án, thi kết thúc. Phn thi kết thúc là bt buc phi có và chiếm t l
không dưới 50%.
- Th
c hành %
- Tho lun: 10 %
- Kim tra gia k: 30 %
………………….. %
- Đồ án %
- Chuyên cn %
- Thi kết thúc 60 %
Phân tích và thiết kế thuật toán - Trang 2
Phân tích và thiết kế thuật toán - Người đăng: Phú Lan Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích và thiết kế thuật toán 9 10 932