Ktl-icon-tai-lieu

Phép biến đổi laplace

Được đăng lên bởi ledinhlinh910
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace
4.1. §Þnh nghÜa to¸n tö Laplace

4.2. §iÒu kiÖn tån t¹i

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 39

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Trang 40

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.3. TÝnh chÊt cña to¸n tö Laplace
4.3.1. TÝnh tuyÕn tÝnh

4.3.2. TÝnh ®ång d¹ng

4.3.3. TÝnh chuyÓn dÞch ¶nh

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 41

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.3.4. TÝnh trÔ

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 42

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.4. §¹o hμm vμ tÝch ph©n hμm gèc

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 43

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.5. §¹o hμm vμ tÝch ph©n hμm ¶nh

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 44

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.6. ¶nh cña hμm tuÇn hoμn

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 45

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.7. ¶nh cña tÝch chËp

4.8. PhÐp biÕn ®æi Laplace ng−îc

4.8.1. TÝnh duy nhÊt cña biÕn ®æi Laplace ng−îc

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 46

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.8.2. §iÒu kiÖn ®ñ ®Ó mét hμm cã biÕn ®æi ng−îc

4.8.3. Ph−¬ng ph¸p t×m hμm ng−îc

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 47

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Trang 48

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Trang 49

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

4.9. øng dông biÕn ®æi Laplace gi¶i ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh hÖ sè h»ng

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 50

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Trang 51

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Bμi tËp ch−¬ng 4
Bμi 1.

Bμi 2.

Bμi 3.

Bμi 4.

Bμi 5.

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 52

Ch−¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace

Ths. NguyÔn H¶i §¨ng

Bμi 6.

Bμi 7.

Bμi 8.

Bμi 9.

Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh

Trang 53

...
Ch¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace Ths. NguyÔn H¶i §¨ng
Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Nam §Þnh Trang 39
Ch¬ng 4. phÐp biÕn ®æi laplace
4.1. §Þnh nghÜa to¸n tö Laplace
4.2. §iÒu kiÖn tån t¹i
Phép biến đổi laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép biến đổi laplace - Người đăng: ledinhlinh910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phép biến đổi laplace 9 10 167