Ktl-icon-tai-lieu

Phím Tắt trong MICROSOFT WORD

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phím Tắt trong MICROSOFT WORD
Phím Tắt trong MICROSOFT WORD
Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản
Ctrl + N tao
̣ mơí môṭ taì liêu
̣
Ctrl + O mở tài liệu
Ctrl + S Lưu tài liệu
Ctrl + C sao chep
́ văn bản
Ctrl + X căt́ nôị dung đang chon
̣
Ctrl + V dan
́ văn bản
Ctrl + F bâṭ hôp
̣ thoaị tim
̀ kiêm
́
Ctrl + H bâṭ hôp
̣ thoaị thay thế
Ctrl + P Bâṭ hôp
̣ thoaị in ân
́
Ctrl + Z hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối
cùng
Ctrl + Y phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl
+Z
Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 đóng văn ban,
̉ đong
́ cửa sổ Ms Word
Định dạng
Ctrl + B Đinh
̣
dang
̣
in đâm
̣
Ctrl + D Mở hôp
̣ thoaị đinh
̣
dang
̣
font chữ
Ctrl + I Đinh
̣
dang
̣
in nghiêng.
Ctrl + U Đinh
̣
dang
̣
gạch chân
Canh lềđoan
̣ văn ban:
̉
Ctrl + E Canh giưa
̃ đoan
̣ văn ban
̉ đang chon
̣
Ctrl + J Canh đêu
̀ đoan
̣ văn ban
̉ đang chon
̣
Ctrl + L Canh traí đoanv
̣ ăn ban
̉ đang chon
̣
Ctrl + R Canh phaỉ đoan
̣ văn ban
̉ đang chon
̣
Ctrl + M Đinh
̣
dang
̣
thuṭ đâu
̀ dong
̀ đoan
̣ văn ban
̉
Ctrl + Shift + M Xoa
́ đinh
̣
dang
̣
thuṭ đâu
̀ dong
̀
Ctrl + T Thuṭ dong
̀ thứ2 trở đi cua
̉ đoan
̣ văn ban
̉
Ctrl + Shift + T Xoa
́ đinh
̣
dang
̣
thuṭ dong
̀ thứ2 trở đi cua
̉ đoan
̣ văn
ban
̉
Ctrl + Q Xoa
́ đinh
̣
dang
̣
canh lềđoan
̣ văn ban
̉
Tao
̣ chỉ sốtrên, chỉ sốdươi.
́
Ctrl + Shift + = Tao
̣ chỉ sốtrên. Vídụ m3
Ctrl + = Tao
̣ chỉ sốdươi.
́ Vídụ H2O.
Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng
Shift + --> chọn một ký tự phía sau

Shift + <-- chọn một ký tự phía trước
Ctrl + Shift + --> chọn một từ phía sau
Ctrl + Shift + <-- chọn một từ phía trước
Shift + chọn một hàng phía trên
Shift + (mủi tên xuống) chọn một hàng phía dưới
Ctrl + A chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang
đứng
Xóa văn bản hoặc các đối tượng.
Backspace (-->) xóa một ký tự phía trước.
Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.
Ctrl + Backspace (<--) xóa một từ phía trước.
Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.
Di chuyển
Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 kýtự
Ctrl + Home Về đâu
̀ văn ban
̉
Ctrl + End Vềvị trícuôí cung
̀ trong văn ban
̉
Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị tríhiên
̣ taị đên
́ đâu
̀ văn ban.
̉
Ctrl + Shift + End Chọn từ vị tríhiên
̣ taị đên
́ cuôí văn ban
̉
Sao chep
́ đinh
̣
dang
̣
Ctrl + Shift + C Sao chep
́ đinh
̣
dang
̣
vung
̀ dữliêu
̣ đang cóđinh
̣
dang
̣
cân
̀ sao chep.
́
Ctrl + Shift + V Dan
́ đinh
̣
đinh
̣
dang
̣
đãsao chep
́ vao
̀ vung
̀ dữliêu
̣
đang chon.
̣
Menu & Toolbars.
Tab di chuyên
...
Phím Tắt trong MICROSOFT WORD
Phím T t trong MICROSOFT WORD
T o m i, ch nh s a, l u v n b n ư ă
Ctrl + N tao m i môt tai liêu ́ ̣̀ ơ ̣ ̣
Ctrl + O m tài li u
Ctrl + S L u tài li u ư
Ctrl + C sao chep v n b n ́ ă
Ctrl + X c t nôi dung ang chon ́ă ̣ đ ̣
Ctrl + V dan v n b ń ă
Ctrl + F bât hôp thoai tim kiêm ̀ ̣́ ̣ ̣
Ctrl + H bât hôp thoai thay tḥ ̣ ̣ ế
Ctrl + P Bât hôp thoai in âṇ́ ̣ ̣
Ctrl + Z hoàn tr tình tr ng c a v n b n tr c khi th c hi n l nh cu i ă ướ
cùng
Ctrl + Y ph c h i hi n tr ng c a v n b n tr c khi th c hi n l nh Ctrl ă ướ
+ Z
Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 óng v n ban, ong c a sô Ms Word́đ ă ̉ đ ử ̉
nh d ngĐị
Ctrl + B inh dang in âmĐ ̣ ̣ đ ̣
Ctrl + D M hôp thoai inh dang font ch ̃ở ̣ ̣ đ ̣ ̣ ư
Ctrl + I inh dang in nghiêng.Đ ̣ ̣
Ctrl + U inh dang g ch chânĐ ̣ ̣
Canh lê oan v n ban:̀đ ̣ ă ̉
Ctrl + E Canh gi a oan v n ban ang chon ̃ư đ ̣ ă ̉ đ ̣
Ctrl + J Canh êu oan v n ban ang chon ̀đ đ ̣ ă ̉ đ ̣
Ctrl + L Canh trai oanv n ban ang chon ́ đ ̣ ă ̉ đ ̣
Ctrl + R Canh phai oan v n ban ang chon ̉ đ ̣ ă ̉ đ ̣
Ctrl + M inh dang thut âu dong oan v n ban ̀ ̀Đ ̣ ̣ ̣ đ đ ̣ ă ̉
Ctrl + Shift + M Xoa inh dang thut âu dong ́ ̀ ̀đ ̣ ̣ ̣ đ
Ctrl + T Thut dong th 2 tr i cua oan v n baǹ ̣́ ư ở đ ̉ đ ̣ ă ̉
Ctrl + Shift + T Xoa inh dang thut dong th 2 tr i cua oan v n ́ ̀ ́đ ̣ ̣ ̣ ư ở đ ̉ đ ̣ ă
ban ̉
Ctrl + Q Xoa inh dang canh lê oan v n bań ̀đ ̣ ̣ đ ̣ ă ̉
Tao chi sô trên, chi sô d i.́ ́ ̣́ ̉ ̉ ươ
Ctrl + Shift + = Tao chi sô trên. Vi du m3́ ̣́ ̉ ̣
Ctrl + = Tao chi sô d i. Vi du H2O.́ ́ ̣́ ̉ ươ ̣
Ch n v n b n ho c 1 i t ng ă đ ượ
Shift + --> ch n m t ký t phía sau
Phím Tắt trong MICROSOFT WORD - Trang 2
Phím Tắt trong MICROSOFT WORD - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phím Tắt trong MICROSOFT WORD 9 10 581