Ktl-icon-tai-lieu

Phím Tắt win7-XP

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phím tắt thông dụng trong windows : Nguyễn Văn Quý k47dt01
Phím tắt
Win + Mũi tên lên
Win + Mũi tên xuống
Win + Mũi tên trái
Win + Mũi tên phải
Win + [số]

Mô tả
Mở tối đa cửa sổ hiện tại
Khôi phục hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện tại
Đưa cửa sổ hiện tại về nửa bên trái màn hình
Đưa cửa sổ hiện tại về nửa bên phải màn hình
Kích hoạt/Chạy chương trình được "pinned" ở thanh taskbar
(Chương trình đang chạy không bị ảnh hưởng)
Win + Home
Thu nhỏ tất cả của sổ, trừ cửa sổ hiện tại
Win + Nút cách
Làm trong suốt tất cả các cửa sổ để bạn có thể nhìn thấy màn hình
desktop
Win + Pause/Break
Mở hộp thoại System Properties
Win + Tab
Mở Aero 3D [Ấn nút Tab để thay đổi các cửa sổ]
Win + B
Di chuyển về thanh taskbar (Thanh dưới cùng bên phải)
Win + D
Hiện/ Ẩn desktop
Win + E
Bật Window Explorer
Win + F
Tìm kiếm
Win + G
Đưa tất cả gadgets lên đầu
Win + L
KHóa máy
Win + M
Thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Win + P
Mở menu cho máy chiếu
Win + R
Bật hộp thoại Run để chạy các lệnh.
Win + T
Hiện thumbnail của các ứng dụng đang chạy dưới thanh Taskbar mà
không cần di chuột qua
Win + =
Bật kính lúp
Win + [+/-]
Chỉnh kính lúp zoom to/nhỏ
Win + Shift + Mũi tên lên
Chỉnh tối đa kích thước theo chiều dọc
Win + Shift + Mũi tên xuống Khôi phục kích thước theo chiều dọc
Win + Shift + Mũi tên trái Chuyển sang màn hình trái
Win + Shift + mũi tên phải Chuyển sang màn hình phải
Win + Shift + M
Hoàn tác (undo) thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Ctrl + mũi tên phải
Chỉnh con trỏ đến đầu của từ kế tiếp
Ctrl + mũi tên trái
Chỉnh con trỏ đến đầu của từ trước
Ctrl + Up Arrow
Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn trước
Ctrl + Down Arrow
Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn sau
Ctrl + Shift và các phím mũi Chọn 1 khối văn bản
tên
Ctrl + Shift + Esc
Bật Task Manager
Ctrl + Shift + N
Tạo thư mục mới

Với

Window

Explorer

Nút tắt
Alt + Mũi tên trái
Alt + Mũi tên phải
Alt + Mũi tên lên
Alt + Enter

Mô tả
Trở lại
Đi tiếp
Đi lên 1 thư mục
Mở cửa sổ thuộc tính (Properties) của vùng chọn
hiện tại
Alt + Nút cách
Mở menu phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động
Alt + F4
Đóng cửa sổ hiện tại
Alt + Tab
Chuyển sang cửa sổ vừa hoạt động
Alt + D
Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ
Alt + P
Hiện/Ẩn các bảng xem trước (preview)
Ctrl + N
Mở cửa sổ mới
Ctrl + Cuộn chuột
Thay đổi kiểm xem (lớn, nhỏ, list, chi tiêt...)
Num Lock + Nút sao (*) trên bàn phím số
Hiển thị tất cả thư mục con trong thư mục đã
chọn
Num Lock + Nút dấu cộng (+) trên bàn phím Hiển thị tất cả nội dung thư mục đã chọn
số
Num Lock + Nút dấu trừ (-) trên bàn phím số Thu hẹp thư mục đã...
Các phím tắt thông dụng trong windows : Nguyễn Văn Quý k47dt01
Phím tắt Mô tả
Win + Mũi tên lên Mở tối đa cửa sổ hiện tại
Win + Mũi tên xuống Khôi phục hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện tại
Win + Mũi tên trái Đưa cửa sổ hiện tại về nửa bên trái màn hình
Win + Mũi tên phải Đưa cửa sổ hiện tại về nửa bên phải màn hình
Win + [số] Kích hoạt/Chạy chương trình được "pinned" ở thanh taskbar
(Chương trình đang chạy không bị ảnh hưởng)
Win + Home Thu nhỏ tất cả của sổ, trừ cửa sổ hiện tại
Win + Nút cách Làm trong suốt tất cả các cửa sổ để bạn có thể nhìn thấy màn hình
desktop
Win + Pause/Break Mở hộp thoại System Properties
Win + Tab Mở Aero 3D [Ấn nút Tab để thay đổi các cửa sổ]
Win + B Di chuyển về thanh taskbar (Thanh dưới cùng bên phải)
Win + D Hiện/ Ẩn desktop
Win + E Bật Window Explorer
Win + F Tìm kiếm
Win + G Đưa tất cả gadgets lên đầu
Win + L KHóa máy
Win + M Thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Win + P Mở menu cho máy chiếu
Win + R Bật hộp thoại Run để chạy các lệnh.
Win + T Hiện thumbnail của các ứng dụng đang chạy dưới thanh Taskbar mà
không cần di chuột qua
Win + = Bật kính lúp
Win + [+/-] Chỉnh kính lúp zoom to/nhỏ
Win + Shift + Mũi tên lên Chỉnh tối đa kích thước theo chiều dọc
Win + Shift + Mũi tên xuống Khôi phục kích thước theo chiều dọc
Win + Shift + Mũi tên trái Chuyển sang màn hình trái
Win + Shift + mũi tên phải Chuyển sang màn hình phải
Win + Shift + M Hoàn tác (undo) thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Ctrl + mũi tên phải Chỉnh con trỏ đến đầu của từ kế tiếp
Ctrl + mũi tên trái Chỉnh con trỏ đến đầu của từ trước
Ctrl + Up Arrow Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn trước
Ctrl + Down Arrow Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn sau
Ctrl + Shift và các phím mũi
tên
Chọn 1 khối văn bản
Ctrl + Shift + Esc Bật Task Manager
Ctrl + Shift + N Tạo thư mục mới
Phím Tắt win7-XP - Trang 2
Phím Tắt win7-XP - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phím Tắt win7-XP 9 10 540