Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Được đăng lên bởi oracle-alone
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ðẦU
Trong khoa học thực nghiệm, các thí nghiệm ñóng vai trò rất quan trọng. Có những
thí nghiệm phải kéo dài hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng thiên niên kỉ. Có những thí
nghiệm lại ñòi hỏi thiết bị kĩ thuật máy móc ñồ sộ và các biện pháp ñảm bảo an toàn tuyệt
ñối. Thậm chí có những thí nghiệm phức tạp ñến nỗi các nhà khoa học chỉ dám mơ tưởng
ñến chứ không ñủ can ñảm thực hiện vì thời gian và cơ sở vật chất không cho phép.
ðể khắc phục người ta thường dùng một phương pháp tiến hành thí nghiệm khoa
học, có tên gọi là phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên. Với phương pháp mô phỏng ngẫu
nhiên, những vấn ñề phức tạp nói trên có thể ñược giải quyết nhanh chóng.
Một trong những phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên phổ biến nhất là phương pháp
mô phỏng Monte Carlo. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo có tính hiệu quả cao trong
các phép tính gắn liền với các ñại lượng ngẫu nhiên (như tính ñộ tin cậy của máy, ñộ bền
của máy, sự hỏng một hệ thống) và tính các ñại lượng không ngẫu nhiên (như tính giá trị
của số π , tính các tích phân). Phương pháp mô phỏng Monte Carlo có thể dùng ñể giải các
phương trình ñại số, phương trình vi phân, phương trình tích phân, tính diện tích các hình
phẳng phức tạp, tính ñiểm rơi của các tên lửa, tính ñường bay của các vệ tinh,… Phương
pháp này còn dùng trong các bài toán giao thông vận tải, vật lí ñịa cầu, dự báo thời tiết, dự
báo ñộng ñất, bài toán lâm nghiệp, ñặc biệt nó rất hiệu quả trong nghiên cứu các hệ thống
phục vụ công cộng như ngân hàng, kho bãi hoặc mạng ñiện thoại,… ðặc biệt, từ khi xuất
hiện máy tính ñiện tử thì việc áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trở nên rất
thuận lợi, hiệu quả và ñược sử dụng rất rộng rãi nhờ phép mô hình hoá trên máy tính ñiện
tử.
Số π ñóng vai trò rất quan trọng trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực
tiễn. Nhưng giá trị của con số này thật sự bí ẩn và yêu cầu về ñộ chính xác của số của số
π tăng theo thời gian. Chính vì vậy mà việc ước lượng số π luôn ñược nghiên cứu rộng rãi

bởi nhiều nhà toán học, nhằm mục ñích tìm ra một giá trị thật của số π .
1

Số π không phải là ñại lượng ngẫu nhiên, nhưng việc tính xấp xỉ nó lại có liên quan
ñến các phương pháp thí nghiệm ngẫu nhiên.
Từ trước tới nay ñã xuất hiện nhiều thuật tóan tính xấp xỉ π bằng việc sử dụng
phương pháp mô phỏng Monte Carlo.
Mục ñích của bài giảng này là tìm hiểu phương pháp Monte Carlo và ứng dụng nó
ñể ước lượng giá trị của số π .
Bài giảng này gồm 4 chương, trong ñó Chương I nhắc lại một số kiến thức của lí
thuyết xác suấ...
1
LỜI NÓI ðẦU
Trong khoa học thực nghiệm, các thí nghiệm ñóng vai trò rất quan trọng. những
thí nghiệm phải kéo i hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng thiên niên kỉ. những thí
nghiệm lại ñòi hỏi thiết bị kĩ thuật máy móc ñsộ và các biện pháp ñảm bo an toàn tuyệt
ñối. Thậm chínhững thí nghiệm phức tạp ñến nỗi các nhà khoa học chỉ dám tưởng
ñến chứ không ñủ can ñảm thực hiện vì thời gian và cơ sở vật chất không cho phép.
ðể khắc phục người ta thường dùng một phương pháp tiến hành thí nghiệm khoa
học, tên gọi là phương pháp phỏng ngẫu nhiên. Với phương pháp phng ngẫu
nhiên, những vấn ñề phức tạp nói trên có thể ñược giải quyết nhanh chóng.
Một trong những phương pháp phỏng ngẫu nhiên phổ biến nhất phương pháp
phỏng Monte Carlo. Phương pháp phỏng Monte Carlo tính hiệu quả cao trong
các phép tính gn liền với các ñại lượng ngẫu nhiên (như tính ñộ tin cậy của máy, ñộ bền
của máy, sự hỏng một hệ thống) tính các ñại lượng không ngẫu nhiên (như tính gtrị
của s
π
, tính các tích phân). Phương pháp mô phỏng Monte Carlo có thể dùng ñể giảic
phương trình ñại số, phương trình vi phân, phương trình tích phân, tính diện tích các hình
phẳng phức tp, tính ñim rơi của các tên lửa, tính ñường bay của các v tinh,… Phương
pháp y còn dùng trong các i toán giao thông vn tải, vật lí ñịa cầu, dự báo thời tiết, dự
báo ñộng ñất, bài toán lâm nghiệp, ñặc biệt rất hiệu quả trong nghiên cứu các hệ thống
phục vụ công cộng như ngân hàng, kho bãi hoặc mng ñiện thoại,… ðặc biệt, từ khi xuất
hiện máy tính ñiện tử tviệc áp dụng phương pháp phỏng Monte Carlo trở nên rất
thuận lợi, hiệu quả và ñược sử dụng rất rộng rãi nhphép mô hình htrên máy tính ñiện
tử.
Số
π
ñóng vai trò rất quan trọng trong toán học nhiều ng dụng trong thực
tiễn. Nhưng giá trị của con số này thật sự ẩn yêu cầu về ñộ chính xác của số của số
π
tăng theo thời gian. Chính vì vậy mà việc ước lượng số
π
luôn ñược nghiên cứu rộng rãi
bởi nhiều nhà toán học, nhằm mục ñích tìm ra một giá trị thật của số
π
.
Phương pháp mô phỏng Monte Carlo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp mô phỏng Monte Carlo - Người đăng: oracle-alone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Phương pháp mô phỏng Monte Carlo 9 10 480