Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp sử dụng hàm sinh

Được đăng lên bởi ozttam
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA TOÁN-TIN

CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ SƠ CẤP

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HÀM SINH

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Đào Ngọc Minh

Nhóm sinh viên: Trương Thị Nhung
Lăng Thúy Nga
Phạm Thị Lan Phương
Mai Thị Ngoan
Lớp: K57C

HÀ NỘI, 9/2010

Mục lục
1 Giới thiệu về hàm sinh và các phép toán trên hàm sinh
1.1 Giới thiệu về hàm sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2

Các phép toán trên hàm sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2.1

Nhân với hằng số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2.2
1.2.3

Cộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dịch chuyển sang phải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
5

1.2.4

Đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2.5

Quy tắc xoắn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2 Sử dụng phương pháp hàm sinh trong giải toán
2.1
2.2

2
2

7

Dùng hàm sinh là đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dùng hàm sinh là các chuỗi lũy thừa vô hạn . . . . . . . . . . . . . . .

7
8

2.2.1

Cơ sở lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2.2

Dãy Fibonacci

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2.3

Đếm bằng hàm sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3 Bài tập

15

1

1

Giới thiệu về hàm sinh và các phép toán trên hàm
sinh

1.1

Giới thiệu về hàm sinh

Hàm sinh là một trong những sáng tạo thần tình, bất ngờ, nhiều ứng dụng của
toán rời rạc. Nói một cách nôm na, hàm sinh chuyển những bài toán về dãy số thành
những bài toán về hàm số. Với điều này chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được một
số bài toán.
Trong bài này, các dãy số sẽ được để trong dấu ngoặc <> để phân biệt với các đối
tượng toán học khác.
Định nghĩa :
Hàm sinh thường của dãy số vô hạng (an )n≥ 0 là chuỗi lũy thừa hình thức:
G(x) = a0 + a1 x + a2 xn + · · · + an xn + . . .
Ta gọi hàm sinh là chuỗi lũy thừa hình thức bởi vì thông thường ta sẽ chỉ coi x là
một kí hiệu thay thế thay vì một số. Chỉ trong vài trường hợp, ta sẽ cho x nhận các
giá trị thực, vì thế ta gần như không để ý đến sự hội tụ của các chuỗi. Có một số loại
hàm sinh khác nhau, trong bài này ta chỉ xét đến hàm sinh thường.
Trong bài này ta sẽ ký hiệu sự tương ứng giữa một dãy số và hàm sinh bằng dấu
"↔" như sau :
<a0 , a1 , a2 , . . . , an , . . . > ↔ a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn + . . .
Ví dụ, dưới đây là một số ví dụ và hàm sinh của chúng
<0, 0, 0, 0, . . . ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI
KHOA TOÁN-TIN
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ CẤP
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HÀM SINH
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Ngọc Minh
Nhóm sinh viên: Trương Thị Nhung
Lăng Thúy Nga
Phạm Thị Lan Phương
Mai Thị Ngoan
Lớp: K57C
NỘI, 9/2010
Phương pháp sử dụng hàm sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp sử dụng hàm sinh - Người đăng: ozttam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phương pháp sử dụng hàm sinh 9 10 248