Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tính

Được đăng lên bởi hqthangbk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
Bộ môn : Phương pháp tính



BÀI BÁO CÁO
Giáo viên HD: Nguyễn Văn Lượng
Lớp: MT13KT03

Người thực hiện : Huỳnh Quốc Thắng
MSSV : 51303775

Câu 1 : Cho giá trị GDP của Việt Nam (2013) la 1960 USD/người, Giá trị GDP của Han Quốc
(2013) la 24050 USD/người . Giả sử tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm của Việt Nam
4

la 9% va tốc độ tăng trưởng kinh tế của Han Quốc la
b6b7 la 2 chử số cuối của MSSV : 51303775

b6b7
75
(%)  4 
 4.75%
100
100

Yêu cầu :
+ Lập phương tŕnh tính số năm để GDP của Việt Nam va Han Quốc bằng nhau
+ Lam tṛòn đến giá trị năm .

Giải :
-

Gọi
Gọi
Gọi

An
Bn
A0

la giá trị GDP của Việt Nam tại thời điểm năm thứ n kể từ năm hiện tại 2013
la giá trị GDP của Han Quốc tại thời điểm năm thứ n kể từ năm hiện tại 2013
la giá trị GDP của Việt Nam tại thời điểm năm 2013

B0

-

Gọi
la giá trị GDP của Han Quốc tại thời điểm năm 2013
Gọi x la tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm của Việt Nam
Gọi y la tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm của Han Quốc
Ta có :
A  A (1  x)1, B  B (1  y)1
1
0
1
0
A  A (1  x) 2  A (1  x)2 , B  B (1  y )2  B (1  y)2
2
1
0
2
1
0
.
.
An  A (1  x) n , Bn  B (1  y) n
n1
n1
n
 An  A (1  x) , Bn  B (1  y) n
0
0
Vậy để GDP của Việt Nam bằng GDP của Hàn Quốc thì :

trong đó

An  Bn
 A (1  x)n  B (1  y )n
0
0
A  1  y n
 0 
B
1  x

0 
 A
 0
 n  log
1 y  B 
1 x  0
Từ đó ta tính được năm để GDP của Việt Nam bằng Hàn Quốc :
 A
 1960 
 0  log
n  log
 63,04015827  63 years
1 y  B 
1 4.75%  24050

19%
1 x  0

Câu 2 : Dùng giải thuật Gauss-Seidel giải hệ phương trình :
 4

1 0 0 0
 1 4 1 0 0

0 1 4 1 0
A . X  
6 x6
 0 0 1 4 1
 0 0 0 1 4

 0 0 0 0 1


0

0

0

0

1
4

 b1
 x1
 3
 
 
 
 b2
 x 2
 0
 b3
 x3
 3
     
 b4
 x 4
 7


 x5
 7
 b5
 
 
 b6
 x6
 5

+ Yêu cầu :
+ Lập đến bước thứ 10
+ Kết quả để dạng thập phân với 9 chữ số lẽ
Đáp số :

 0.750000000 

 0.187500000




 0.796875000 

x1  
 ,x 2 

 1.550781250 

 1.362304688 




 0.909423828 


0.796875000




0.398437500




0.461914063
, x3  

1.293945313


1.199157715


0.950210571



0.849609375 



0.327880859


0.508483887 
 , x4 

1.323089600 


1.181674960 


0.954581261 
...



 !"#$%!&'#(')*!#



 !"#!
$%&'(&)*&+,(&-
../ !#!00/
phương pháp tính - Trang 2
phương pháp tính - Người đăng: hqthangbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
phương pháp tính 9 10 92